Förvaltningsberättelse

Medarbetare, forskning och utveckling samt miljö 

Medarbetare
Vid räkenskapsårets utgång uppgick antalet medarbetare till 2 301, vilket kan jämföras med 2 219 vid räkenskapsårets ingång. Genomförda förvärv ökade antalet medarbetare med 4 (355) personer. Medelantalet anställda uppgick under 2023 till 2 284 (2 157).

Ladda ned Excel

  2023 2022
Medelantal anställda 2 284 2 157
andel män 56 % 56 %
andel kvinnor 44 % 44 %
     
Åldersfördelning    
upp till 29 år 10 % 9 %
30-49 år 54 % 55 %
50 år och äldre 36 % 36 %
Genomsnittlig ålder 45 46

Forskning och utveckling
Koncernen bedriver i begränsad utsträckning egen forskning och utveckling, främst inom Biolin i affärsområdet Labtech. Inom affärsområdet Medtech  bedrevs under räkenskapsåret utvecklingsarbete av en digital plattform inom välfärdsteknologi. Den digitala plattformen innehåller lösningar för uppkoppling av sensorer och trygghetslarm i hemmet, Camanio Care, samt digital egenmonitorering av specifika hälsotillstånd, Camanio Health. Efter en noggrann genomgång av de digitala utvecklingsprojekten togs i slutet av 2023 beslut om nedläggning. Erbjudandet inom välfärdsteknologi omfattar även lönsamma produkter för bostadsanpassning samt mobilitetshjälpmedel och sensorer.

Miljö
Inget av koncernens svenska dotterbolag bedriver tillståndspliktig eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Inget av de utländska dotterbolagen bedriver verksamhet med motsvarande tillstånds- eller anmälningsplikt. Inget av koncernens bolag är involverat i någon miljötvist.

Senast uppdaterad: 2024-04-05 13:05:59 av Alexander Paziraei