Hållbarhet

Miljöinformation

Denna del av hållbarhetsrapporten avser AddLifes arbete med miljöfrågor i den egna verksamheten och värdekedjan. AddLifes arbete med föroreningar och biodiversitet i leverantörskedjan beskrivs mer på sidan 47.


Klimatförändringar

Inverkan, risker och möjligheter
AddLifes negativa inverkan på klimatet är koncentrerat uppströms i värdekedjan. Särskilt utvinningen av de resurser som krävs för att tillverka de produkter och komponenter vi distribuerar samt använder för vår egen produktion, har negativ inverkan på klimatet. Framför allt använder gruvdrift, för att utvinna mineraler och metaller, samt oljeutvinning, för att tillverka plast, mycket fossil energi. Vid tillverkningen av komponenter och vid sluttillverkningen av de produkter vi distribuerar är klimatpåverkan relativt lägre än i råvaruutvinningen, då det inte är lika energiintensiva processer. I den egna verksamheten är det bränslekonsumtionen av företagsägda bilar samt elkonsumtion, fjärrvärme och -kyla för kontoren  de största utsläppskällorna. Även användningen av kylmedia för att kyla vissa av våra produkter ger upphov till utsläpp av växthusgaser. Kundernas användning av våra produkter och avfallshanteringen av desamma orsakar utsläpp av växthusgaser nedströms i värdekedjan. Utöver klimatpåverkan och resursanvändning så distribuerar även i vissa fall produkter som innehåller farliga ämnen och särskilt farliga ämnen.

Givet att AddLife är en decentraliserad koncern med cirka 85 operativa bolag som verkar inom olika geografiska områden på olika nischmarknader inom Life Science, så bedöms inte fysiska klimatrelaterade risker att sannolikt vara väsentliga ur ett koncernperspektiv. De förväntade finansiella konsekvenserna av AddLifes väsentliga klimatrisker är framför allt omställningsrisker som berör alla bolag i koncernen. Framför allt EU-direktivet om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet kan på medellång och lång sikt innebära negativa konsekvenser för AddLifes finansiella ställning och resultat, speciellt i form av ökade kostnader för att hantera vår klimatpåverkan i leverantörskedjan. AddLifes möjlighet att minska sina kunders utsläpp av växthusgaser anses ha en potentiell positiv finansiell effekt på bolaget. 

Styrning och strategi
AddLifes klimatarbete styrs genom vår koncernövergripande Uppförandekod som fastslår att vi ska ta ansvar för vår miljöpåverkan genom hela värdekedjan samt arbeta för klimatsmarta lösningar. AddLife har idag ett klimatmål att minska utsläppen av växthusgaser i scope 1 och scope 2 med 25% per MSEK omsättning till 2025, jämfört med 2021 som basår. Det målet kommer att ses över och uppdateras framöver. Förutsättningarna för AddLife att utveckla ett klimatmål i linje med Parisavtalet och 1,5-gradersmålet samt en tillhörande omställningsplan innebär utmaningar. Detta då AddLife är ett förvärvande bolag med en decentraliserad affärsmodell som primärt distribuerar andra bolags produkter. Vi har även många leverantörer, produktkategorier och dotterbolag som gör verksamheten komplex från ett klimatperspektiv. Våra utsläpp är koncentrerade uppströms i värdekedjan varför minskningen av våra utsläpp är beroende av våra leverantörer, och framför allt deras underleverantörer. I vår uppförandekod för affärspartners ber vi våra leverantörer att ta ansvar för, vara transparenta kring och minska sin negativa miljöpåverkan. Under 2023 har vi påbörjat arbete med att förstå hur vi på bästa sätt kan möta kommande lagkrav och våra viktigaste intressenters förväntningar på vårt klimatarbete. 

KLIMATMÅL 2023
  • Minska intensitet av utsläpp i scope 1 och scope 2 per MSEK omsättning med 25% till och med 2025 med 2021 som basår.

Nyckeltal

Energikonsumtion och mix
Det är första året som AddLife samlar in data på energikonsumtion uppdelat på olika energikällor, vilket gör att det inte går att jämföra med energikonsumtionen från föregående år som inte har samma detaljerande nedbrytning. En stor del av koncernens energikonsumtion kommer från dotterbolagens bilar som primärt används i säljverksamheten och oftast använder fossila bränslen, även om elbilar börjar bli vanligare. Därefter kommer energikonsumtion från våra kontor och tillverkningsenheter som använder el men även fjärrvärme och fjärrkyla. Vi har även lokaler som värms upp med hjälp av en värmepanna, som då oftast använder naturgas eller likande som bränsle. 

Ladda ned Excel

Energikonsumtion och mix (MWh) 2023
Total fossil energikonsumtion 14 392
Andel fossila energikällor av total energikonsumtion 61%
Energikonsumtion från nukleära källor 400
Andel fossila energikällor av total energikonsumtion 2%
Bränslekonsumtion från förnyelsebara energikällor 677
Energikonsumtion av inköpt elektricitet, värme, ånga eller kyla från förnyelsebara källor 7 950
Konsumtion av egengenererad icke-bränslebaserad energi 0
Total förnyelsebar energikonsumtion 8 627
Andel förnyelsebara energikällor av total energikonsumtion 37%
Total energikonsumtion 23 419

Energiintensitet 
AddLife har inga aktiviteter i sektorer som har hög klimatpåverkan, varav att vår energiintensitet per nettoomsättning i dessa sektorer blir noll. 

Ladda ned Excel

Energiintensitet per nettoomsättning inom sektorer med hög klimatpåverkan (kWh/MSEK) 2023
Total energiförbrukning från aktiviteter inom sektorer med hög klimatpåverkan per nettointäkt från aktiviteter inom sektorer med hög klimatpåverkan 0

 

Utsläpp av växthusgaser
AddLifes utsläpp av växthusgaser har ökat mellan 2022 och 2023. Det beror främst på att vi har fått bättre datatäckning, exempelvis genom att inkludera användningen av fjärrvärme, där det tidigare år varit svårt att samla in den informationen från våra hyresvärdar. Ökningen av utsläpp beror också på att vi har ökat vår energiförbrukning, framför allt av bränsleförbrukning från vår fordonsflotta som har kört längre under 2023 jämfört med 2022, samt haft ett läckage av kylmedia hos ett av våra dotterbolag som hade stor klimatpåverkan. Vi har även uppdaterat våra emissionsfaktorer och beräkningsmetoder. Därav går det inte att jämföra utsläppen av växthusgaser mellan 2023 och 2022. Våra klimatberäkningar följer GHG Protocol Corporate Standard. 

Ladda ned Excel

Utsläpp av växthusgaser (Ton CO2e) 2023 2022
Bruttoutsläpp av växthusgaser Scope 1 8 491 3 966
Bruttoutsläpp av växthusgaser Scope 2 location-based 1 193 859
Bruttoutsläpp av växthusgaser Scope 2 market-based 1 846 514
Totala bruttoutsläpp av växthusgaser Scope 3 16 244 -
varav kategori 3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter 1 437 -
varav kategori 5. Avfall genererat i den egna verksamheten 7 624 -
varav kategori 6. Affärsresor 7 183 -
Totala växthusgasutsläpp (Scope 1 + Scope 2 market-based + Scope 3) 26 581 4 480
Totala växthusgasutsläpp (location-based) 25 928 4 825
Totala växthusgasutsläpp (market-based) 26 581 4 480

Ladda ned Excel

Intensitet av utsläpp av växthusgaser per nettoomsättning (tCO2eq/SEKm) 2023 2022
Totala växthusgasutsläpp (location-based) per nettoomsättning 2,7 0,5
Totala växthusgasutsläpp (market-based) per nettoomsättning 2,7 0,5
Utsläpp i Scope 1 och Scope 2 market-based per nettoomsättning 1,1 0,5

 

HC21 NOMINERADES TILL GREEN AWARDS 2023

AddLifes dotterbolag HC21 levererar produkter och lösningar för primärvård och hemsjukvård som främjar självständighet för de äldre och personer med funktionsvariation. Under 2015 investerade man i ett av de första storskaliga centra för dekontaminering och återbruk av sjukvårdsprodukter. Teamet tar hand om allt från elektriska sängar, hjälpmedel för toalettbesök och dynamiska luftmadrasser till tryckavlastande kuddar, eldrivna rullstolar och lyftanordningar. Under 2023 genomförde HC21 en översyn av sina processer och nominerades till The Green Transformation Award och The Excellence in Waste Management Award för sina insatser.  

Senast uppdaterad: 2024-04-04 17:53:15 av Alexander Paziraei