AFFÄRSOMRÅDE

Affärsområde Labtech

Affärsområdet Labtech erbjuder produkter, lösningar och tjänster inom bland annat diagnostik, biomedicinsk forskning och laboratorieanalys. Affärsområdet består av två affärsenheter, Biomedical and Research och Diagnostics. De mest betydande kundgrupperna är sjukhuslaboratorier, akademisk forskning och läkemedelsbolag, huvudsakligen i Norden och i allt högre utsträckning övriga Europa. 

Affärsområdet erbjuder produkter och lösningar, inklusive utrustning, förbrukningsvaror och reagenser, som används för att diagnostisera sjukdomar och bedriva forskning. Labtech tillhandahåller också utbildning och teknisk service för att underlätta effektiv användning av utrustningen. Under 2023 härrörde cirka 80% av försäljningen från upphandlingar och långsiktiga avtal med koppling till installerade instrument. AddLife erbjuder leverantörer en stark kommersiell organisation med lokal närvaro i 30 europeiska länder. Som distributör har Labtech möjlighet att snabbt reagera på en föränderlig marknad och leverera kundanpassade lösningar. Nya distributionsavtal för innovativa produkter har etablerats i flera länder och förväntas tillföra en ytterligare intressant potential för framtida tillväxt. Lönsamheten var fortsatt god under 2023 och högre än innan pandemin. Den organiska tillväxten, exklusive covid-19 relaterade försäljning och valutakursförändringar, uppgick för helåret 2023 till 10 procent. Den covid-19 relaterade försäljningen har nu upphört och redovisas som 0 MSEK (760).

Dynamisk graf: Labtech nettoomsättning per marknad

LABTECH I SIFFROR

Nettoomsättning: 3 654 MSEK
EBITA: 473 MSEK
EBITA marginal: 12,9 %
Organisk tillväxt (exkl valuta och covid): 10 %
Medarbetare: 805
Andel av koncernens nettoomsättning: 38 %

 

Marknadsutveckling 2023
I takt med att pandemin avtog kom övriga delar av verksamheten igång igen, med ökad efterfrågan inom diagnostik, forskning och läkemedelsutveckling. Inom statsfinansierade och akademiska forskningsbudgetar var finansieringen generellt stabil och aktiviteten hög. Den osäkerhet gällande framtida forskningsfinansiering som fanns i vissa länder under året kompenserades av forskningssatsningar i andra länder, samt en mycket stark efterfrågan inom utveckling av nya behandlingsformer i läkemedelsindustrin och inom biomedicin.
Försäljningen inom Labtech är främst inriktad på instrument med återkommande intäkter från förbrukningsvaror, vilket ger en långsiktig stabilitet i efterfrågan. På vissa marknader observerades dock en viss försiktighet vad gäller större investeringar, men AddLifes portfölj består framför allt av instrument och utrustning som inte kräver signifikanta investeringar och därmed påverkades verksamheten inte nämnvärt av detta.
Flera av de globala tillverkningsbolagen är i en fas av förändring vad gäller såväl organisationer som marknadsstrategier, vilket skapat möjligheter för dotterbolagen att ta sig an nya produkter och att öka sina marknadsandelar. Efterfrågan ökade på traditionella laboratoriereagenser samt produkter för gensekvensering, cellterapi och cancerimmunologi, samt instrumentering. Labtechs produktportfölj utvecklas kontinuerligt mot mer avancerade produkter och inom gensekvensering lanserades Next Generation Sequencing (NGS) under året i både Italien och Skandinavien. Försäljningen av egna avancerade instrument hade en stark tillväxt i USA, Europa och Kina.
Under året har AddLife identifierat prioriterade tillväxtsegment inom Labtech. Inom affärsenheten Diagnostics har bolaget identifierat mikrobiologi, molekylär diagnostik och genetisk testning som lönsamma tillväxtsegment. Inom affärsenheten Biomedical and Research har AddLife identifierat bland annat molekylärbiologi samt avancerade instrument för laboratorieanalys som tillväxtsegment. Gemensamt för de prioriterade segmenten är dotterbolagen redan har en position och därmed god kunskap, men att de idag utgör en mindre del av försäljningen (5 procent eller mindre). De har också en starkare tillväxt än den bredare diagnostikmarknaden samt förväntade marginaler som i de flesta fall är högre än 12 procent. Detta innebär att ökad närvaro inom dessa segment kommer att förbättra både tillväxtpotential och lönsamhet inom affärsområdet Labtech.

PRESTIGEFYLLDA UTMÄRKELSER TILL EUROCLONE 

Under året har EuroClone tilldelats flera prestigefyllda utmärkelser för bästa distibutör från världsledande leverantörer, däribland 10x Genomics, MGI och Cell Signaling Technology, samtliga ledande inom bioteknik och innovation. Relationen med leverantörerna bygger på öppenhet, transparens och långvarigt partnerskap. Genom sitt engagemang och mångåriga erfarenhet inom sitt segment, har medarbetarna på EuroClone etablerat viktiga leverantörsrelationer, bland annat inom området för Next Generation Sequencing (NGS), som till exempel används för att diagnostisera genetiska sjukdomar. 

 
LABTECHS PRODUKTSEGMENT 

  BIOMEDICAL AND
RESEARCH
DIAGNOSTICS
 • Advanced instruments
 • Plastic consumables
 • General lab
 • Cell biology
 • Reagents
 • Microbiology
 • Molecular/genetics
 • Clinical chemistry
 • Immunology
 • Hematology
 • Cytology and pathology
 • Point of Care

 

LABTECHS STYRKOR
 • Engagerade medarbetare med hög utbildningsnivå och många års erfarenhet inom sitt segment
 • Produkter, service, utbildningsprogram och rådgivningstjänster av hög kvalitet
 • Långsiktigt samarbete med ledande leverantörer och exklusiva distributionsrättigheter
 • Välutvecklad teknisk serviceorganisation med lokal förankring
 • Goda marginaler, stabilt växande efterfrågan, låg kapitalbindning

 

Senast uppdaterad: 2024-04-10 10:40:28 av lina.astrom@add.life