Koncernens resultaträkning

 

Ladda ned Excel

MSEK Not 2023 2022
Nettoomsättning 9 685 9 084
Kostnad för sålda varor −6 086 −5 657
Bruttoresultat   3 599 3 427
Försäljningskostnader −2 478 −2 125
Administrationskostnader −588 −542
Forskning och utveckling −167 −81
Övriga rörelseintäkter 235 178
Övriga rörelsekostnader −16 −49
Rörelseresultat 585 808
Finansiella intäkter 45 9
Finansiella kostnader −291 −215
Finansnetto   −246 −206
Resultat före skatt   339 602
Skatt −147 −119
ÅRETS RESULTAT   192 483
Hänförligt till:      
Moderbolagets aktieägare   190 480
Innehav utan bestämmande inflytande   2 3
Resultat per aktie (SEK) 1,56 3,96
Resultat per aktie efter utspädning   1,56 3,95

 

Senast uppdaterad: 2024-02-28 18:06:46 av Alexander Paziraei