VD-ORD

Rekordstark organisk tillväxt under 2023

”Den organiska tillväxten under 2023 var rekordstark, vilket bekräftar att det långsiktiga arbetet med att positionera AddLife för marknadsförutsättningarna efter pandemin har varit framgångsrikt. Den starka organiska tillväxten visar också att bolagen inom AddLife-familjen, både de som varit med länge och de som nyligen tillkommit, är vid god hälsa och utvecklas väl. Under året har ett omfattande arbete med förbättringar av lönsamhet och kassaflöde genomförts, vilket resulterade i ett starkt kassaflöde i slutet av 2023 och kommer att resultera i lönsamhetsförbättringar under 2024. AddLife är nu ett väsentligt större bolag än tidigare, med starka positioner i Europa. Under året har organisationen och strategin uppdaterats för att från vår nya position möta våra finansiella mål och därmed återigen kunna dubbla vår verksamhet under de närmaste åren.”

Rekordstark organisk tillväxt
Den organiska tillväxten exklusive valutaeffekter nådde 10% för året vilket är väsentligt högre än marknaden generellt. Detta visar att AddLife är positionerat i attraktiva, snabbväxande nischer och tar marknadsandelar. Ett viktigt fokus under året har varit att ta hand om våra bolag inom AddLife familjen och uppgradera organisationen genom att investera i personal, aktiviteter och resurser för framtida organiskt tillväxt. AddLifes bolag är aktiva inom vård och forskning, vilka är områden med stabil tillväxt, oberoende av konjunkturläge.

Kraftfulla åtgärder för förbättrad lönsamhet
De över 80 bolagen inom AddLife-familjen utvecklas mycket väl och har god lönsamhet. Inom två isolerade områden, ögonkirurgi samt digitala lösningar inom Homecare, har dock lönsamheten varit för svag. Efter noggrann analys har kraftfulla åtgärder vidtagits under 2023 vilket sammantaget kommer att leda till årliga kostnadsbesparingar om cirka 100 MSEK, från 2024 och framåt. Förändringarna kommer också att leda till ökad decentralisering och förstärkt lokalt ansvar och kundfokus.

Stärkt kassaflöde och balansräkning
AddLifes affärsmodell bygger i hög grad på effektivitet, lönsamhet och effektivt kapitalutnyttjande. Under 2023 har aktiviteter för att förbättra kassaflöden genom minskad kapitalbindning drivits med stor kraft inom samtliga bolag, med extra fokus på större bolag som mer nyligen blivit en del av AddLife. Under andra halvåret 2023 kunde vi se tydliga resultat av detta arbete i form av förbättrat kassaflöde och stärkt balansräkning.

Företagskultur och hållbarhet
AddLifes vision är att förbättra människors liv genom att vara en pålitlig och värdeskapande leverantör till vård och forskning. Vårt hållbarhetsarbete är starkt förankrat i denna vision i kombination med vår företagskultur och våra värderingar som innefattar engagemang och ansvarstagande. Hållbarhetsarbetet har under året intensifierats och omfattar tre huvudområden: hållbar hälsa, hållbar kultur och hållbar leverantörskedja. Under 2023 implementerade vi ett antal mål och nyckeltal som vi regelbundet följer och dessa har även inkluderats som en parameter i rörliga ersättningar. 

Organisation och strategi för tillväxt
AddLifes kultur och affärsmodell bygger i hög grad på ett decentraliserat beslutsfattande, frihet under ansvar och ett aktivt ägande. Vi driver ett kontinuerligt arbete med lönsamhets- och kassaflödesförbättringar och har höga ambitioner vad gäller organisk och förvärvad tillväxt. För att säkerställa denna modell i det större och mer europeiska företag vi idag är har vi uppdaterat organisationen med förstärkt ledning av affärsenheterna för kontinuerligt aktivt ägande och utveckling samt framtida tillväxt. Vår nya storlek och europeiska närvaro ger oss även väsentliga nya möjligheter för utveckling och expansion och vi har uppdaterat vår strategi för att ta till vara dessa möjligheter.

Ökad förvärvsaktivitet
De senaste åren har AddLife gjort ett stort antal förvärv av bolag och en del av dem har varit stora jämfört med tidigare förvärv och i nya geografiska marknader. Under 2023 har fokus legat på att ta hand om dessa förvärv och se till att de utvecklas i enlighet med våra förväntningar. Under året har vi också definierat prioriterade områden för förvärv, uppdaterat förvärvsprocessen och stärkt resurserna i organisationen för att hantera förvärv. Den stabilt positiva utvecklingen i vår marknad och det goda kassaflödet i det andra halvåret 2023 stödjer vår ambition att minska nettoskulden genom eget genererat kassaflöde och över tid återigen öka förvärvstakten.

Sammanfattning och framåtblick
Jag vill avsluta med att rikta ett varmt tack till alla medarbetare för ett dedikerat och engagerat arbete, alltid med kundens bästa i fokus och med ambitionen att bidra till att förbättra liv. Våra bolag präglas alla av samma engagemang, kunskap, handlingskraft, gemenskap och goda stämning. Vi har investerat i personal, resurser utvecklingsmöjligheter för de anställda vilket också givit resultat i medarbetarundersökningar. Åtgärder och resultat under 2023 ger oss en stabil utgångspunkt för en stark utveckling under 2024 och framåt!

Stockholm, mars 2024

Fredrik Dalborg
VD och koncernchef

Senast uppdaterad: 2024-04-05 13:40:18 av lina.astrom@add.life