Moderbolagets kassaflödesanalys

Ladda ned Excel

MSEK Not 2023 2022  
Resultat efter finansiella poster 172 −224  
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet −191 266  
Erhållen ränta   238 136  
Utbetald ränta   −290 −92  
Betald inkomstskatt 3 −26  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital −68 59  
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital      
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar −1 −1  
Ökning/minskning leverantörsskulder 1 −1  
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder   8 −213  
Kassaflöde från den löpande verksamheten −60 −156  
INVESTERINGSVERKSAMHETEN      
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar   0  
Investeringar i materiella anläggningstillgångar   −0 0  
Investeringar/Amorteringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 455 −986  
Kassaflöde från investeringsverksamheten 455 −986  
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      
Köpoptioner   −9 33  
Förändring av checkräkning −241 144  
Återköp och avyttring av egna aktier −60  
Upptagna lån 1 1 268  
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare −146 −243  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten −395 1 142  
ÅRETS KASSAFLÖDE 0 0  
Likvida medel vid årets början 0 0  
Kursdifferens i likvida medel    
Likvida medel vid årets slut 0 0  
Senast uppdaterad: 2023-11-15 16:37:39 av Alexander Paziraei