Koncernens totalresultat

Ladda ned Excel

MSEK 2023 2022
Årets resultat 192 483
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen    
Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter −41 455
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen    
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner −4 23
Skatt hänförlig till poster som inte ska återföras i resultaträkningen 1 −5
Övrigt totalresultat −44 473
Årets totalresultat 148 956
Hänförligt till:    
Moderbolagets aktieägare 145 953
Innehav utan bestämmande inflytande 3 3
Senast uppdaterad: 2023-11-15 16:37:39 av Alexander Paziraei