Bolagsstyrning

Revision

Enligt bolagsordningen ska ett registrerat revisionsbolag väljas som revisor. KPMG omvaldes till Bolagets revisor vid årsstämman den 4 maj 2023 för tiden intill utgången av årsstämman 2024. Huvudansvarig revisor är Helena Nilsson och medansvarig revisor är Susanna Norlin. KPMG genomför revisionen i AddLife AB samt i merparten av dotterbolagen.

Bolagets revisorer arbetar efter en revisionsplan, i vilken synpunkter inarbetats från styrelsen, och rapporterar sina iakttagelser till bolagsledningar, koncernledningen och till AddLifes styrelse, dels under revisionens gång och dels i samband med att årsbokslutet fastställs. Bolagets revisorer deltar också vid årsstämman och beskriver och uttalar sig där om revisionsarbetet.

De externa revisorernas oberoende regleras genom en särskild instruktion beslutad av styrelsen där det framgår inom vilka områden de externa revisorerna får anlitas i frågor vid sidan av det ordinarie revisionsarbetet. KPMG prövar kontinuerligt sitt oberoende i förhållande till Bolaget och avger varje år en skriftlig försäkran till styrelsen att revisionsbolaget är oberoende i förhållande till AddLife. KPMG har under nuvarande räkenskapsår haft rådgivningsuppdrag avseende rådgivning i samband med företagsförvärv. Det sammanlagda arvodet för KPMG:s tjänster utöver revision uppgick under räkenskapsåret 2023 till 0 MSEK (1).

Kvartalsvis revisorsgranskning
AddLifes niomånadersrapport har under räkenskapsåret 2023 översiktligt granskats av bolagets revisorer.

Huvudansvarig revisor, auktoriserad revisor, Stockholm
Helena Nilsson
Född: 1973
Revisor i bolaget sedan: maj 2023
Övriga uppdrag: Modern Times Group MTG AB, Humana AB, Ework Group AB, Infranord AB och Teracom Group AB

Medansvarig revisor, auktoriserad revisor, Stockholm
Susanna Norlin
Född: 1984
Revisor i bolaget sedan: maj 2023
Övriga uppdrag: Arbetar med revisionen av B3 Consulting Group AB, Concejo AB, Ovzon AB, Ework Group AB, Ovako Group, Acne Studios, Advania Group

Senast uppdaterad: 2024-04-02 17:32:08 av Marcus Svensson