Förändringar i koncernens eget kapital

Ladda ned Excel

MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Innehav utan bestäm- mande inflytande Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL
2022-01-01
62 2 654 22 1 547 4 285 6 4 291
Årets resultat 480 480 3 483
Årets omräkningsdifferenser 455 455 0 455
Omvärdering av förmånsbestämda planer 23 23 23
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat −5 −5 −5
Övrigt totalresultat 455 18 473 0 473
Årets totalresultat 455 498 953 3 956
Transaktioner med ägare
Utdelning −243 −243 −6 −249
Köpoptioner 33 33 33
Återköp av egna aktier −60 −60 −60
Förskjutning mellan bundet och fritt kapital −12 12 0 0
UTGÅENDE EGET KAPITAL
2022-12-31
62 2 642 477 1 787 4 968 3 4 971
               
MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Innehav utan bestäm- mande inflytande Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL
2023-01-01
62 2 642 477 1 787 4 968 3 4 971
Årets resultat 190 190 2 192
Årets omräkningsdifferenser −42 −42 1 −41
Omvärdering av förmånsbestämda planer −4 −4 −4
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 1 1 1
Övrigt totalresultat −42 −3 −45 1 −44
Årets totalresultat −42 187 145 3 148
Transaktioner med ägare
Utdelning −146 −146 −4 −150
Köpoptioner −9 −9 −9
UTGÅENDE EGET KAPITAL
2023-12-31
62 2 642 435 1 819 4 958 2 4 960
Senast uppdaterad: 2023-11-15 16:37:39 av Alexander Paziraei