Hållbarhet

AddLife och hållbarhet

Här följer AddLifes hållbarhetsrapport som beskriver AddLifes verksamhet och värdekedja utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Rapporten kan ses som en förberedelse inför det nya lagkravet om hållbarhetsrapportering, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

AddLifes affärsmodell relaterad till hållbarhet
AddLifes vision är att förbättra människors liv genom att vara en ledande och värdeskapande partner inom Life Science. Vi adderar värde till våra kunder verksamma inom sektorn genom att erbjuda högkvalitativa produkter och värdeskapande tjänster. Därmed bidrar vår verksamhet till att förbättra möjligheterna och utförandet av vård och omsorg. Vi hjälper även våra kunder att minska sin negativa miljöpåverkan via vårt produkt- och tjänsteutbud genom att erbjuda alternativ med mindre förpackningsmaterial, produkter och tjänster med lägre koldioxidavtryck samt möjliggöra återanvändning av produkter.

Vi är beroende av våra anställdas engagemang och erfarenhet för vår framgång. Det är därför viktigt att vi har en bra arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter och en inkluderande företagskultur så att vi kan behålla våra anställda och attrahera nya potentiella medarbetare. Kvalitetssäkring av de produkter och tjänster vi säljer är starkt reglerad. Detta säkerställer att produkten inte orsakar någon betydande skada för patienter och brukare. Det är avgörande för vår verksamhet att kvaliteten och säkerheten av våra produkter och tjänster är hög för att inte förlora kunder eller skada vårt rykte. Vår affärsmodell är beroende av affärsrelationerna med våra leverantörer, de produkter som vi distribuerar och de råmaterial som de i sin tur består av.

Hållbarhetsstrategi
Det sker förändringar i omvärlden, inom vården och inom hållbarhet som AddLife behöver ta hänsyn till för att kunna fortsätta bedriva vår verksamhet med gott resultat. För att navigera i de här frågeställningarna har AddLife tagit fram en hållbarhetsstrategi. Den har uppdaterats under 2023, efter genomförd intressentdialog och uppdatering av vår väsentlighetsanalys, se sida 36-37 för mer information. Hållbarhetsstrategin speglar våra viktigaste hållbarhetsfrågor: vårt positiva bidrag till Life Science sektorn, våra medarbetares välmående och utveckling samt vårt leverantörskedjearbete. Vi ser affärsmöjligheter i att arbeta med hållbarhet och att vårt hållbarhetsarbete kan addera mervärde för våra kunder.

Hållbara lösningar för hälsa
AddLife skapar konkurrensfördelar genom att erbjuda högkvalitativa produkter och värdeskapande tjänster, kombinerat med miljösmarta lösningar. Vår roll i värdekedjan, främst som distributör, innebär dels en nära dialog med många kunder på lokal nivå, dels samarbete med ledande globala leverantörer. Detta är en unik möjlighet att stödja en hållbar omställning tillsammans med våra partners och utveckla lösningar som också kan ha en positiv inverkan på affärsverksamheten. Vi uppmuntrar innovativa och smarta lösningar för att alltid ligga i framkant och vi granskar även befintliga produkter och tjänster för att identifiera var förbättringar kan göras, gällande materialåtgång, förpackningar, transporter och möjlighet till återanvändning.

 

FÖRBÄTTRA MÄNNISKORS LIV

AddLife erbjuder lösningar inom Life Science för att förbättra människors liv genom att:
  • Tillhandahålla produkter och tjänster som förbättrar människors hälsa och välbefinnande samt möjliggöra forskning inom Life Science
  • Skapa en konkurrensfördel genom högkvalitativa produkter och värdeskapande tjänster, kombinerat med klimatsmarta och cirkulära lösningar
  • Samarbeta kring hållbara erbjudanden till förmån för forskning, hälso- och sjukvårdssystem, vårdpersonal, vårdgivare, patienter och brukare
MÅL: Minska intensitet av utsläpp i scope 1 och scope 2 per MSEK omsättning med 25% till och med 2025 med 2021 som basår.

 

Hållbar kultur
Våra medarbetares engagemang är nyckeln till vår framgång. Vi strävar efter att skapa en inkluderande organisation för våra talangfulla och engagerade kollegor, präglad av mångfald. För att uppnå detta fokuserar vi på frågor relaterade till medarbetarnas nöjdhet, mångfald och inkludering. Vi är stolta över vår företagskultur och vi tar ansvar för hur vi bedriver våra affärer.

 

ENTREPRENÖRIELL KULTUR

AddLife bygger en entreprenöriell, inkluderande och ansvarstagande kultur genom att:
  • Stödja våra anställdas professionella utveckling genom utbildning, kunskapsdelning och utvecklingsmöjligheter.
  • Skapa en mångsidig, inkluderande och entreprenöriell organisation som säkerställer våra anställdas välbefinnande.
  • Bedriva vår verksamhet ansvarsfullt genom integritet och öppenhet
MÅL: 40/60% könsbalanserad representation på alla nivåer av ledning fram till 2027.

 

Hållbar leverantörskedja
Vi engagerar oss i miljöfrågor och sociala frågor genom hela leverantörskedjan. Arbetet innebär utvärdering av, dialog med och påverkan av våra leverantörer samt identifiering av nya marknadsledande alternativ. Vår roll i värdekedjan ger oss en möjlighet att utveckla lösningar tillsammans med våra partners för att ta ansvar för vår gemensamma inverkan. Varje enskilt dotterbolag ansvarar för val av leverantörer och för att utvärdera nya och befintliga leverantörer, vilket är ett kontinuerligt arbete där ett urvalskriterium är att leverantörerna respekterar FN Global Compacts principer.

 

HÅLLBARHET I LEVERANTÖRSKEDJAN
AddLife vill stärka arbetet med hållbarhet i leverantörskedjan genom att:
  • Samarbeta med våra leverantörer för att minska klimatpåverkan av våra produkter.
  • Respektera mänskliga rättigheter och arbetsrätt, skydda miljön och bekämpa korruption i vår leverantörskedja tillsammans med våra leverantörer
  • Stötta våra kunder i utvecklingen av nya upphandlingsmodeller för att säkerställa en hållbar leverantörskedja. 
MÅL: Utvärdera 100% av våra nya leverantörer ur ett hållbarhetsperspektiv under 2023
Senast uppdaterad: 2024-04-05 15:00:08 av Alexander Paziraei