HÅLLBARHET

EU Taxonomi-rapport 2023

Detta är AddLifes EU-taxonomirapport, som baseras på EU:s förordning för att inrätta ett ramverk som underlättar hållbara investeringar (”EU-taxonomin”). Syftet med EU-taxonomin är att etablera gemensamma definitioner för och rapportering om vilken ekonomisk verksamhet som är i linje med EU:s hållbarhetsmål för 2030. EU-taxonomin beskriver vilka branscher som bör rapportera, vilken ekonomisk verksamhet som ”bör omfattas av taxonomin” (ligger inom ramen för denna) och vilken verksamhet som uppfyller de tekniska granskningskriterierna för att vara ”förenlig med taxonomikraven” i enlighet med EU:s mål.

Identifiering och bedömning av verksamheter som omfattas av taxonomin
AddLifes ekonomiska verksamhet har granskats enligt EU:s taxonomiförordning (EU 2020/852) och tillhörande bestämmelser, känd som taxonomin. Distribution och tillverkning av produkter inom Life Science, som är AddLifes huvudsakliga verksamhet, omfattas inte av den nuvarande versionen av taxonomin. För att bedöma relevanta ekonomiska aktiviteter används ett tröskelvärde baserat på externa intäkter, det vill säga nettoomsättning i koncernens resultat. Intern konsumtion som inte genererar externa intäkter räknas inte som en del av de ekonomiska aktiviteterna enligt taxonomin. Ekonomiska aktiviteter relaterade till anpassning till klimatförändringar har inte betraktats som relevanta eftersom de inte genererar externa intäkter, driftskostnader eller investeringar. I granskningen identifierades två relevanta ekonomiska aktiviteter gällande kapitalutgifter. Inga relevanta ekonomiska aktiviteter har identifierats för omsättning och driftsutgifter. AddLife saknar tillräckliga data för att kunna bedöma huruvida betydande bidrag samt principerna gällande att inte orsaka betydande skada (DNSH) är uppfyllda för de ekonomiska aktiviteter som är relevanta. Därmed har det gjorts en konservativ bedömning att redovisa dessa aktiviteter som icke-förenliga.

Redovisningsprinciper - nämnare
Hur stor andel av verksamheten som är miljömässigt hållbar enligt EU:s taxonomiförordning ska rapporteras genom tre finansiella nyckeltal. För att beräkna de tre nyckeltalen måste omsättning, kapitalutgifter (capex) och driftutgifter (opex) identifieras enligt taxonomin. 

Omsättning
Koncernens totala omsättning är lika med nettoomsättningen (not 5) i koncernens resultaträkning enligt IFRS.

Kapitalutgifter
Redovisning av totala kapitalutgifter avser tillägg till materiella tillgångar under året före avskrivningar, upp- och nedskrivningar samt undantaget förändringar av verkligt värde. Vidare ingår materiella tillgångar som härrör från rörelseförvärv. Se Not 15 och 16.

Driftutgifter
Inom ramen för EU-taxonomin och enligt förordningen definieras driftutgifter som direkta icke-aktiverade kostnader hänförliga till forskning och utveckling (FoU), åtgärder vid byggnadsrenoveringar, kortfristiga leasingavtal, underhåll och reparationer, samt direkta kostnader hänförliga till det löpande underhållet av tillgångarna, dvs. inte de totala rörelsekostnaderna, utan enbart kostnader förknippade med underhåll av tillgångarna. I den här rapporten har endast FoU, reparationer och underhåll inkluderats eftersom övriga områden anses vara av oväsentlig betydelse.

Transport med motorcyklar, personbilar och lätta motorfordon
Flera bolag i koncernen använder leasade bilar inom sin verksamhet, där investeringskostnaderna i dessa fordon blir relevanta ur ett taxonomiperspektiv. Ingen utvärdering har gjorts huruvida dessa uppfyller (aligned) miljömässigt hållbara aktiviteter. 

Förvärv och ägande av byggnader
AddLife hyr lokaler som redovisas som nyttjanderättstillgångar i not 15, vilket omfattas av taxonomin. Ingen utvärdering har gjorts huruvida dessa uppfyller (aligned) miljömässigt hållbara aktiviteter. 

Tabeller EU-taxonomi

 

 

Senast uppdaterad: 2024-04-04 12:56:13 av lina.astrom@add.life