Förvaltningsberättelse

Finansiell utveckling under året

Nettoomsättning och resultat
AddLife-koncernens nettoomsättning ökade med 7 procent (14) och uppgick till 9 685  MSEK (9 084). Den förvärvade tillväxten var 1 procent (22) och den organiska tillväxten exklusive covid-19 relaterad omsättning och valutakursförändringar uppgick till 10 procent (4). Den covid-19 relaterade omsättningen har nu upphört och redovisas som 0 MSEK (760). Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 6 procent (4), motsvarande 520 MSEK (352).

Dynamisk graf: Nettoomsättning 12 mån

Räkenskapsåret belastas av engångskostnader relaterade till lönsamhetsförbättrande åtgärder inom Homecare och AddVision som uppgår till totalt 134 MSEK. Kostnaderna avser nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar om 106 MSEK, nedskrivning av materiella anläggningstillgångar om 19 MSEK samt omstruktureringskostnader om 8 MSEK. Engångskostnader belastar försäljningskostnaderna med 54 MSEK, administrationskostnaderna med 8 MSEK och forskning och utveckling har belastats med nedskrivning av immateriella tillgångar om 70 MSEK. I tillägg har ökad kommersiell aktivitet samt förstärkt säljorganisation ökat försäljningskostnaderna, vilket drivit försäljningstillväxt och stärker tillväxtpotentialen framåt.

EBITA minskade med 7 procent till 1 135 MSEK (1 221) och EBITA-marginalen uppgick till 11,7 procent (13,4). Minskningen förklaras i hög grad av utebliven covid-19 relaterad försäljning. Återföring av tidigare reserverade tilläggsköpeskillingar har i räkenskapsåret påverkat rörelseresultatet positivt med 147 (101) MSEK. Valutakursförändringar påverkade EBITA positivt med 5 procent, motsvarande 59 MSEK.

Dynamisk graf: Nettoomsättning och EBITA

Finansnettot uppgick till -246 MSEK (-206) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 339 MSEK (602). Finansnettot inkluderar framförallt räntekostnader kopplade till finansiering av tidigare förvärv samt valutakursförändringar. Räntenettot uppgick till -267 MSEK (-103) och valutakursvinsterna till 30 MSEK (-95). Valutakursförändringar är kopplade till omräkning av lån och tilläggsköpeskillingar i utländsk valuta. Resultatet efter skatt för året uppgick till 192 MSEK (483) och effektiv skattesats uppgick till 43 procent (20), påverkad av effekten av ej avdragsgilla räntor samt underskott som ej bedömts aktiverbara i dotterbolaget Camanio.

Lönsamhet, finansiell ställning och kassaflöde
Avkastningen på eget kapital uppgick vid räkenskapsårets utgång till 4 procent (10). Soliditeten uppgick vid räkenskapsårets utgång till 39 procent (38). Eget kapital per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 40,69 SEK (40,76).

Avkastningen på rörelsekapitalet, R/RK, uppgick till 50 procent (61). Koncernens och samtliga enheters långsiktiga mål för R/RK ligger på 45 procent. Lönsamhetsmåttet R/RK premierar högt rörelseresultat och låg kapitalbindning, vilket i kombination med tillväxtmålet på 15 procent ger förutsättningar för lönsam tillväxt av bolagen och koncernen. Det genomsnittliga rörelsekapitalet, vilket vid beräkningen av R/RK omfattar varulager med tillägg av nettot av kundfordringar och leverantörsskulder, uppgick vid räkenskapsårets slut till 2 290 MSEK (2 008).

Dynamisk graf: Avkastning på rörelsekapital
Dynamisk graf: Lönsamhetstillväxt

Koncernens räntebärande nettoskuld minskade under räkenskapsåret med 218 MSEK och uppgick vid räkenskapsårets utgång till 5 192 MSEK (5 410), inklusive pensionsskuld om 64 MSEK (60), leasingskulder om 498 MSEK (351) och tilläggsköpeskillingar motsvarande 87 MSEK (266). De utestående bankkrediterna uppgår vid räkenskapsårets utgång till 4 698 MSEK (4 968), varav kortfristiga bankkrediter uppgår till 2 212 MSEK (2 432). Koncernen har god marginal i de enligt bankavtal gällande kovenanterna, vilka är räntetäckningsgrad på minst 4,0 gånger samt soliditet överstigande 25 procent. Per räkenskapsårets utgång uppgick räntetäckningsgraden till 5,7 gånger enligt definition i bankavtalen.

Likvida medel, bestående av kassa- och bankmedel, tillsammans med beviljade men ej utnyttjade krediter, uppgick sammantaget till 1 013 MSEK (890) per den 31 december 2023. Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 1,0 att jämföra med 1,1 vid räkenskapsårets ingång. Avsikten är att sänka skuldsättningen genom eget genererat kassaflöde. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten under räkenskapsåret uppgick till 773 MSEK (909), framförallt hänförligt till ett lägre resultat efter finansiella poster. Utbetald tilläggsköpeskilling relaterad till företagsförvärv tidigare år uppgick till 16 MSEK (818). Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick under räkenskapsåret till 286 MSEK (268) och avser framförallt investeringar i instrument för uthyrning till kunder. Återköp av egna aktier uppgick till 0 MSEK (60). Utfärdade, inlösta och återköpta köpoptioner uppgick till 9 MSEK (33). Utdelning har betalats till moderbolagets aktieägare med 146 MSEK (243). 

Affärsområden

AddLifes verksamhet har under räkenskapsåret varit organiserad i två affärsområden; Labtech och Medtech.

Labtech
Nettoomsättningen under räkenskapsåret minskade med 6 procent till 3 654 MSEK (3 880), varav den organiska omsättningen, exklusive covid-19-relaterad försäljning och valutakursförändringar, ökade med 10 procent och förvärvad tillväxt var 1 procent. Den covid-19-relaterade omsättningen har nu upphört och redovisas som 0 MSEK (760). Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 5 procent.

Dynamisk graf: Labtech Nettoomsättning 12 mån

EBITA minskade med 29 procent till 473 MSEK (667), motsvarande en EBITA marginal om 12,9 procent (17,2).

Dynamisk graf: Labtech Nettoomsättning och EBITA

Den organiska tillväxten understryker en strategisk inriktning på nytänkande och expansion inom områden som fortsätter att visa stark efterfrågan på avancerad teknologi och lösningar, såsom exempelvis Next Generation Sequencing (NGS). Genom att fokusera på organisk tillväxt har affärsområdet kunnat fortsätta sin utveckling och förstärka sin position som en ledande aktör inom diagnostik och biomedicinsk forskning. 

Medtech
Under räkenskapsåret ökade nettoomsättning med 16 procent till 6 042 MSEK (5 210), varav den organiska tillväxten exklusive valutakursförändringar var 9 procent och förvärvad tillväxt var 1 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 6 procent.

Dynamisk graf: Medtech Nettoomsättning 12 mån

EBITA ökade med 19 procent till 684 MSEK (573), motsvarande en EBITA-marginal om 11,3 procent (11,0). Återföring av tidigare skuldförda tilläggsköpeskillingar, framförallt kopplade till förvärvet av AddVision och Healthcare 21, har haft en positiv effekt på rörelseresultatet om 128 MSEK (87) och rensat för dessa uppgick EBITA-marginalen till 9,2 procent (9,3). Satsningen inom digitala lösningar för egenmonitorering samt trygghetslarm har påverkat resultatet negativt med 77 MSEK (54). 

Dynamisk graf: Medtech Nettoomsättning och EBITA

Året präglades även av en återhämtning inom planerad kirurgi efter pandemin, vilket resulterade i en ökad efterfrågan på Medtechs produkter inom områden som ortopedisk kirurgi, anestesi, laparoskopi och allmänkirurgi. Under året vidtogs viktiga strategiska åtgärder för att förbättra lönsamheten framåt. 

Senast uppdaterad: 2024-04-05 13:31:15 av Alexander Paziraei