Koncernens kassaflödesanalys

Ladda ned Excel

MSEK Not 2023 2022    
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN          
Resultat före skatt 339 602    
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 971 789    
Erhållen ränta   9 7    
Utbetald ränta   −272 −112    
Betald inkomstskatt −210 −256    
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 837 1 030    
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital        
Förändring av varulager −30 −88    
Förändring av rörelsefordringar −129 64    
Förändring av rörelseskulder 95 −97    
Kassaflöde från den löpande verksamheten 773 909    
INVESTERINGSVERKSAMHETEN          
Förvärv av materiella anläggningstillgångar −226 −213    
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 22 13    
Förvärv av immateriella tillgångar −82 −69    
Avyttring av immateriella tillgångar   - 1    
Förvärv av verksamheter −27 −818    
Avyttring av verksamheter   −4 -    
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar   −4 -    
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar   4 -    
Kassaflöde från investeringsverksamheten −317 −1 086    
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN        
Upptagande av lån 174 1 416    
Amortering av lån −407 −846    
Återköp och avyttring av egna aktier   - −60    
Inlösta, utfärdade och återköpta köpoptioner   −9 33    
Övrig finansiering   −162 −160    
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare −146 −243    
Utbetald utdelning till innehav utan bestämmande inflytande −4 −6    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten −554 134    
Årets kassaflöde −98 −43    
Likvida medel vid årets början 376 345    
Valutakursdifferens i likvida medel −6 74    
Likvida medel vid årets slut 272 376    
Senast uppdaterad: 2023-11-15 16:37:39 av Alexander Paziraei