FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

1 januari 2023 - 31 december 2023

Styrelsen och verkställande direktören för AddLife AB (publ), org nr 556995-8126, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2023, vilken omfattar sidorna 7-9, 32-48 samt 49-129. Bolagsstyrningsrapporten är en del av förvaltningsberättelsen och framgår av sidorna 64-76. Bolagets hållbarhetsrapport finns intagen i årsredovisningen och koncernredovisningen på sidorna 7-9 och 32-48.

Verksamheten
AddLife är ett svensknoterat medicinteknikbolag verksamt på främst den europeiska marknaden och består av cirka 85 operativa dotterbolag i affärsområdena Labtech och Medtech. Koncernen har 2 301 medarbetare i 30 länder och erbjuder högkvalitativa, kostnadseffektiva lösningar och produkter. Produktportföljen består dels av egentillverkade produkter och dels av produkter som är tillverkade av andra producenter. Tjänsteportföljen innehåller bland annat rådgivning, service och utbildning.

Kunderna är framförallt verksamma inom hälso- och sjukvårdssektorn – från forskning till vård. AddLife är idag närvarande i 30 länder, huvudsakligen i Norden, Väst-, Central- och Östeuropa samt Kina och Australien. AddLife- aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan mars 2016.

Väsentliga händelser under året
När vi sammanfattar året kan vi konstatera att den starkt positiva effekten av covid-19 relaterad försäljning under de senaste tre åren har upphört. Denna försäljning genererade goda marginaler eftersom den kunde hanteras av befintlig organisation utan ökade kostnader. Tack vare flera större förvärv under 2021 och 2022 har vi ersatt bortfallet av covid-19 försäljningen med förvärvad omsättning till mer normala marginaler.

Under 2023 har AddLife framgångsrikt navigerat genom ett landskap präglat av återhämtning efter pandemin. Året inleddes med ett starkt första kvartal, där aktivitetsnivåer inom vården visade tydliga tecken på återhämtning över alla marknader och ett ökat antal planerade operationer. Under årets gång har AddLife kontinuerligt anpassat sig till den ökade efterfrågan inom planerad kirurgi, drivet av de betydande vårdköer som uppstått i Europa. Försäljningen inom alla verksamhetsområden har utvecklats positivt, med starka marknadspositioner i växande nischer som återspeglas i koncernens organiska tillväxt på 10 procent. 

Förbättringar inom lönsamhet och kassaflöde har varit centrala under året, med en särskild fokus på att effektivisera lagerhållning, minska kapitalbindning och förbättra marginalerna. 

Bolagen inom AddLife utvecklades väl under 2023 och lönsamheten förbättrades. Detta gäller såväl de mindre som de större bolagen och både de bolag som varit en del av AddLife länge och de som mer nyligen välkomnats in i AddLife-familjen. Inom AddVision och Homecare har det dock funnits utmaningar och efter att noga analyserat utmaningarna har kraftfulla åtgärder vidtagits. 

Vi har omstrukturerat AddVision, lagt ner huvudkontoret och förenklat organisationen, vilket resulterat i ett mer effektivt och decentraliserat beslutsfattande. Omstruktureringen, som slutfördes under andra halvåret 2023, förväntas leda till ett mer fokuserat säljarbete och snabbare anpassningar till lokala marknadsförutsättningar. 

Under året har även en genomgång av Homecares digitala utvecklingsprojekt genomförts. Utvecklingsprojekten omfattar lösningar för egenmonitorering (Camanio Health) och trygghetslarm (Camanio Care). Detta har resulterat i en nedläggning av både Camanio Health och Camanio Care. Bolagen inom Homecare kommer även fortsättningsvis erbjuda en portfölj av digitala produkter och tjänster, men inte längre egenutvecklade. 

I takt med att AddLife fortsätter att utveckla och förbättra verksamheten är bolaget väl positionerat för framtiden. Den stabila positiva marknadsutvecklingen och det goda kassaflödet under året stödjer ambitionen att minska nettoskulden genom eget genererat kassaflöde och över tid öka förvärvstakten.

Senast uppdaterad: 2024-04-05 15:13:22 av Alexander Paziraei