Hållbarhet

Styrningsinformation

Hållbarhet i leverantörskedjan

Inverkan, risker och möjligheter
Cirka 90 procent av vår omsättning genereras av distribution och 10 procent från egen produktion. Vår negativa hållbarhetsinverkan sker därför huvudsakligen indirekt, via affärsrelationer med våra leverantörer, och är koncentrerad uppströms i värdekedjan. Framför allt gruvdrift och oljeutvinning som använder fossil energi, förorenar den lokala miljön och sker ofta i länder med låg respekt för mänskliga rättigheter, dåligt skydd för arbetstagare och hög risk för korruption. Konsekvenserna av sluttillverkningen av de mer komplexa produkter vi distribuerar, bedöms ha lägre negativ inverkan på människor och miljön, då de ofta sker i länder med bra miljöskydd, hög respekt för mänskliga rättigheter och arbetsrätt samt lägre risk för korruption. Konsekvenserna av sluttillverkningen av förbrukningsartiklar och andra enklare produkter kan ha större negativ inverkan på människan och miljön, beroende på var i världen de tillverkas.

De förväntade finansiella konsekvenserna av AddLifes väsentliga hålllbarhetsrisker rör framför allt hållbarhetsrelaterad lagstiftning, som berör samtliga bolag i gruppen. Framför allt EU-direktivet om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet, kan på medellång och lång sikt innebära negativa effekter på AddLifes finansiella ställning och resultat, speciellt i form av ökade kostnader för att hantera negativa konsekvenser för människor och miljö i leverantörskedjan.

Strategi och styrning
AddLife styr hållbarhetsarbetet i leverantörskedjan med hjälp av vår koncernövergripande uppförandekod för affärspartners. Vårt mål under 2023 var att utvärdera alla nya leverantörer från ett hållbarhetsperspektiv, med hjälp av ett riskutvärderingsverktyg som vi utvecklat. Det är ett mål som vi uppnådde under året. AddLife har ungefär 7 000 leverantörer av produkter och material, och troligtvis mångdubbelt fler underleverantörer. I vår decentraliserade affärsmodell är det dotterbolagen som ansvarar för leverantörerna, vilket gör det mer utmanade att identifiera och hantera hållbarhetsrelaterade risker. Under 2023 implementerades ett koncerngemensamt system för identifiering, utvärdering och hantering av hållbarhetsrelaterade risker i leverantörskedjan. Arbetet kommer fortsätta under 2024, parallellt med att vi utvecklar vår process för tillbörlig aktsamhet i fråga om hållbarhet, vilken kommer att implementeras i hela koncernen.

LEVERANTÖRSMÅL
  • Utvärdera 100% av våra nya leverantörer ur ett hållbarhetsperspektiv under 2023

 

Nyckeltal

Ladda ned Excel

Granskning av nya leverantörer utifrån hålbarhetskriterier 2023
Andel nya leverantörer granskade utifrån hållbarhetskriterier 100%

Antikorruption

Inverkan, risker och möjligheter
AddLifes negativa inverkan genom korruption är främst koncentrerad till leverantörskedjan, även om korruptionsrisken även finns inom offentlig upphandling. Korruptionsrisken i leverantörskedjan är beroende på var i världen produkterna tillverkas. Risken är särskilt hög vid utvinning av råmaterial inom gruv- och oljeindustrin, och något lägre vid tillverkning av material, komponenter och produkter. Offentlig upphandling anses ha relativt hög korruptionsrisk, framför allt efter ett avtal har ingåtts, eftersom avtalsuppföljning och avtalsförvaltning ofta prioriteras bort i offentliga sektorn.

Strategi och styrning
Under 2023 har flera dotterbolag anslutit sig till vår koncernövergripande visselblåsarkanal som möjliggör anonym anmälan av misstänkt korruption eller annat brott mot uppförandekoden. Vi har nolltolerans mot korruption samt mot avsteg från vår uppförandekod, vilket är ett viktigt åtagande i vårt hållbarhetsarbete. Det är också ett åtagande gentemot våra leverantörer, som anförtror oss sitt varumärke, och mot våra kunder, som förlitar sig på rättvisa och långsiktiga affärsrelationer.  

Under 2022 lanserade vi en uppdaterad uppförandekod riktad mot våra anställda, baserad på FN:s Global Compact, ILO:s kärnkonventioner och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Alla medarbetare utbildas i denna via vårt digitala utbildningssystem i AddLife Academy. Som anställd har man en skyldighet att leva upp till uppförandekoden och återspegla den i sitt arbete och i sina relationer med kollegor och omgivning. Per 2023 hade 97% av våra anställda genomgått denna utbildning.

Nyckeltal

Ladda ned Excel

Korruption och mutor 2023
Antal fällande domar eller överträdelser av lagar mot korruption och mutor 0
Beloppet av böter för överträdelse av lagar mot korruption och mutor 0
Totalt antal bekräftade incidenter av korruption eller mutor 0
Antal bekräftade incidenter där egna arbetare avskedades eller disciplinerades för korruptions- eller mutrelaterade incidenter 0
Antal bekräftade incidenter relaterade till kontrakt med affärspartners som avbröts eller inte förnyades på grund av överträdelser relaterade till korruption eller mutor 0

Senast uppdaterad: 2024-04-04 08:25:00 av lina.astrom@add.life