Bolagsstyrning

Bolagsstämma

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet där aktieägarna utövar sin rösträtt. Årsstämma ska hållas en gång om året senast under juni månad. På årsstämman fattas beslut avseende årsredovisningen, utdelning, val av styrelse och i förekommande fall val av revisor, ersättning till styrelseledamöter och revisor samt andra frågor i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen. Kallelse till årsstämman ska ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på Bolagets hemsida. Att kallelse till bolagsstämma skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Information om tidigare årsstämmor samt protokoll finns att tillgå på bolagets hemsida. Några särskilda arrangemang i fråga om bolagsstämmans funktion, på grund av bestämmelse i bolagsordningen eller såvitt känt är för bolaget på grund av aktieägaravtal, tillämpas inte av bolaget.

Rätt att delta vid bolagsstämma och initiativrätt
Aktieägare som fem vardagar före bolagsstämma är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken, och som senast det datum som anges i kallelsen till bolagsstämman har meddelat bolaget sin avsikt att närvara, är berättigade att delta på bolagsstämman och att rösta för antalet innehavda aktier. Aktieägare får delta vid bolagsstämman personligen eller genom ombud, och får medföra högst två biträden. Biträde till aktieägare får följa med till bolagsstämman om aktieägare anmäler detta i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan.

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade hos en bank eller annan förvaltare måste utöver att informera AddLife begära att deras aktier tillfälligt registreras i eget namn i den av Euroclear förda aktieboken, för att vara berättigade att delta på bolagsstämman. Aktieägare bör informera sina förvaltare i god tid före avstämningsdagen. Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid bolagsstämma ska begära detta skriftligen hos styrelsen. Begäran måste normalt vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan kallelse till bolagsstämma tidigast får utfärdas enligt aktiebolagslagen. Varje aktieägare som anmäler ett ärende med tillräcklig framförhållning har rätt att få ärendet behandlat vid bolagsstämman.

Årsstämma 2023
AddLifes årsstämma ägde rum torsdagen den 4 maj 2023 i Stockholm. Vid stämman var 267 aktieägare representerade, personligen eller genom ombud. Dessa representerade 71,45 procent av rösterna och 63,88 procent av kapitalet. Till stämmans ordförande valdes styrelseordförande Johan Sjö. 

Årsstämman år 2023 beslöt:

 • Att fastställa räkenskaperna för år 2022
 • Utdelningen fastställdes till 1,20 kronor per aktie, oavsett aktieslag. 
 • Att balansera bolagets vinst i ny räkning
 • Att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret
 • Att till styrelseledamöter omvälja Johan Sjö, Håkan Roos, Birgit Stattin Norinder, Eva Nilsagård, Stefan Hedelius och Eva Elmstedt
 • Att omvälja Johan Sjö till styrelsens ordförande
 • Att till revisor välja revisionsbolaget KPMG AB
 • Att godkänna styrelsens ersättningsrapport
 • Att införa ett långsiktigt incitamentsprogram innebärande att deltagarna ges möjlighet att till marknadspris förvärva köpoptioner avseende av AddLife AB återköpta aktier
 • Att styrelsen bemyndigas att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier av serie B, att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget
 • Att styrelsen bemyndigas att besluta om nyemission upp till 10 procent av antalet B-aktier

Årsstämmans övriga beslut framgår av det fullständiga protokollet från årsstämman, vilket tillsammans med övrig information om årsstämman 2023 finns tillgängligt på www.add.life/investerare/bolagsstyrning/bolagsstämma.

Senast uppdaterad: 2024-04-02 17:23:07 av Marcus Svensson