HÅLLBARHET

Väsentlighetsanalys

Under 2023 har AddLife genomfört en ny väsentlighetsanalys som inkluderar det dubbla väsentlighetsperspektivet, i enlighet med de nya kraven i Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och European Sustainability Reporting Standard (ESRS).


Resultat av väsentlighetsanalysen
Följande standarder i ESRS anses vara väsentliga utifrån det dubbla väsentlighetsperspektivet. För en mer detaljerad beskrivning av motiveringen till varför en standard anses vara väsentlig, se respektive avsnitt för miljöinformation, social information och styrningsinformation.

Väsentliga standarder i ESRS att rapportera enligt

Ladda ned Excel

Standard Del i värdekedjan
E1 Klimatförändringar Hela värdekedjan
E2 Föroreningar Uppströms i värdekedjan och den egna verksamheten
E4 Biodiversitet och ekosystem Uppströms i värdekedjan
S1 Den egna arbetskraften Den egna verksamheten
S2 Arbetare i värdekedjan Uppströms i värdekedjan
S4 Konsumenter och slutanvändare Nedströms i värdekedjan
G1 Affärsmässigt uppförande Hela värdekedjan 

Resultat av intressentdialogen
Under 2023 har AddLife genomfört en dialog med våra viktigaste intressenter avseende hållbarhet. Dialogen bestod av intervjuer med våra investerare, aktieanalytiker, banker och sakkunniga samt medarbetarundersökningen till alla anställda. Under 2024 kommer dialogen att fortsätta med våra viktiga intressenter med fokus på våra kunder och leverantörer. De mest betydelsefulla frågorna för våra viktigaste intressenter är, utan inbördes ordning: minska vår klimatpåverkan, öka resurseffektiviteten, säkerställa medarbetarnas välmående och öka deras kompetens, god produktsäkerhet, positiv bidrag till vård och omsorg, hantering av hållbarhetsrisker i leverantörskedjan samt god affärsetik.

Metod för väsentlighetsanalysen och intressentdialogen
Väsentlighetsanalysen har genomförts med utgångspunkt att analysera verksamheten och värdekedjan utifrån de kategorier (topics), underkategorier (sub-topics) och kategorierna under dessa (sub-sub-topics) som specificeras i ESRS. Väsentlighetsanalysen tar hänsyn till negativ och positiv hållbarhetsinverkan av olika aktiviteter i olika geografiska regioner och olika delar av värdekedjan. Väsentlighetsanalysen tar även hänsyn till huruvida AddLife är inblandat i inverkan genom vår egna verksamhet eller till följd av affärsrelationer. Vi har genomfört dialoger med viktiga intressenter samt externa experter, för att informera och validera väsentlighetsanalysen. I de fall där vi inte har kunnat föra direkt dialog med berörda intressenter, har en bedömning av deras ståndpunkter utifrån tillgängligt material genomförts.

Inverkan, risker och möjligheter har prioriterats utifrån deras väsentlighetsvärde. Väsentlighetsvärdet har beräknats baserat på olika parametrar, beroende på om det är positiv inverkan, negativ inverkan, risker eller möjligheter som har bedömts. Tröskelvärdet har kontinuerligt setts över och justerats under bedömningsprocessen i förhållande till genomförda väsentlighetsbedömningar. Detta för att säkerställa att ingen väsentlig inverkan, risk eller möjlighet bedöms som icke väsentlig och därav uteblir från hållbarhetsrapporten

Väsentlighetsvärdet för negativ inverkan har beräknats utifrån hur allvarlig den är samt sannolikhet. Hur allvarlig inverkan bedöms vara är baserat på följande parametrar: skala (scale), omfattning (scope) och återställbarhet (irremediable character). Väsentlighetsvärdet för positiv inverkan har beräknats baserat på dess skala, tillämpningsområde och sannolikhet. För hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter är det den potentiella finansiella effekten på koncernen, tillsammans med sannolikheten, som ligger till grund för väsentlighetsanalysen. Risker och möjligheter har identifierats utifrån den inverkan AddLife ger upphov till samt utifrån de relationer och resurser som AddLife är beroende av.

Under 2023 har hållbarhetsrelaterade risker bedömts i en separat process jämfört med övriga affärsrelaterade risker inom koncernen. Från och med 2024 kommer detta att inkluderas i den övergripande riskanalysen.

Metoden för AddLifes väsentlighetsanalys har uppdaterats i enlighet med ESRS och CSRD. Tidigare har endast hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter för AddLifes verksamhet inkluderats i väsentlighetsanalysen. Nu inkluderas även perspektivet AddLifes inverkan på människor och miljö.


Senast uppdaterad: 2024-04-05 08:37:48 av lina.astrom@add.life