AKTIEN

Fyra anledningar att äga aktier i AddLife

Attraktiv icke-cyklisk tillväxtmarknad
AddLife förutspår att medtech-marknaden har en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 5 procent och diagnostikmarknaden 2-3 procent. Många av de nischer som AddLife har prioriterat växer ännu snabbare. Marknaden är relativt okänslig för konjunktursvängningar och drivs av demografiska faktorer, en åldrande befolkning och en ökad utbredning av kroniska sjukdomar. De demografiska faktorerna tillsammans med teknikutveckling, en ökad efterfrågan på preventiv- och individanpassad medicin och ett ökat fokus på tidsbesparande processer ökar efterfrågan på AddLifes produkter inom vård, omsorg, diagnostik och forskning.

Kassaflöde finansierar tillväxt
Bolagets ambition är att minska nettoskuldsättningen med stöd av det egna kassaflödet. Bolagets förvärvsagenda grundar sig på att finansiera förvärven genom egna kassaflöden. AddLife eftersträvar lönsam organisk tillväxt och har en hög andel av återkommande försäljning och långa kontrakt som genererar stabila kassaflöden. Med fokus på rörelsekapital och lönsamhet genererar bolaget därmed starka och stabila kassaflöden över tid.

En tydlig strategi för att skapa ytterligare tillväxt
En central del av AddLifes tillväxtstrategi är förvärv, med fokus på mindre och medelstora tilläggsförvärv eller fristående förvärv med attraktiva marginaler. Bolaget har stor erfarenhet av förvärv, med en etablerad process för att identifiera målbolag och genomföra framgångsrika transaktioner. Målsättningen är att de förvärvade dotterbolagen ska fortsätta utvecklas utifrån sina styrkor med basen i en decentraliserad affärsmodell, och med stöd av en aktiv ägare med gedigen erfarenhet av Life Science marknaden. För de självständiga dotterbolagen sätts bolagsanpassade mål vilka är kopplade till koncernens finansiella mål.

Stark marknadsposition i Europa
AddLifes affärsmodell bygger på att AddLife via dotterbolagen skapar värde och bygger ledande marknadspositioner i utvalda marknadsnischer i Europa. Bolaget har en bred geografisk spridning med verksamhet i 30 länder, där AddLifes dotterbolag har väletablerade säljorganisationer med hög, teknisk kompetens som i kombination med den differentierade produkt- och tjänsteportföljen skapar starka långsiktiga kundrelationer och förutsättningar för goda affärer.

 

Senast uppdaterad: 2024-04-05 15:01:57 av Alexander Paziraei