Årsstämma 2024

AddLifes årsstämma 2024 kommer att hållas onsdagen den 8 maj 2024 kl 16.00 i World Trade Center, lokal New York, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm. 

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 29 april 2024, samt

  • dels senast torsdagen den 2 maj 2024 anmäla sig digitalt via https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/, via e-post till generalmeetingservice@euroclear.com, per post under adress: Addlife AB (publ), ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller per telefon 08-402 91 33 . Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon, antal aktier samt eventuella biträden, högst två.

     Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas för årsstämman 2024.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd torsdagen den 2 maj 2024.

Förslag till årsstämman 8 maj 2024
  • Utdelning om 0,50 SEK per aktie för räkenskapsåret 2023.

Styrelsen har dessutom beslutat föreslå årsstämman följande:

  • Incitamentsprogram riktat till personer i ledande befattning

  • Styrelsemandat att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

  • Styrelsemandat att besluta om nyemission upp till 10 procent av antalet aktier

För ytterligare information om årsstämman 2024 se AddLifes hemsida: www.add.life/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma/

Senast uppdaterad: 2024-04-02 17:26:24 av Marcus Svensson