MARKNAD

Hög aktivitet på den europeiska Life Science-marknaden

AddLife är en ledande aktör inom Life Science med stark närvaro i Europa och väl positionerat för marknadssituationen efter pandemin. Med en decentraliserad affärsmodell inriktad på specifika segment och ett starkt fokus på kundnärhet och värdeskapande erbjudanden kan AddLifes bolag anpassa sig till och dra nytta av de strukturella drivkrafter och marknadstrender som råder.

AddLife är väl positionerat för att dra nytta av den höga aktiviteten på den europeiska Life Science marknaden där bolaget har stärkt sin position genom en utvidgad geografisk täckning. Med fler genomförda operationer, och en återgång till normaliserade hälso- och sjukvårdsbudgetar, uppstår en ökad efterfrågan på tids- och resurseffektiva produkter och tjänster, avancerade instrument samt förbrukningsvaror. Under 2023 identifierade bolaget också ett antal prioriterade tillväxtsegment som förväntas bidra till resultattillväxten.

År 2022 uppgick den europeiska Medtech marknaden till cirka 140 miljarder euro. Denna marknad växer med 5% per år och är okänslig för konjunktursvängningar. Diagnostikmarknaden uppgick till cirka 17 miljarder euro och har växt med en årlig takt på 2–3 procent fram tills pandemin (cirka 4% med pandemiårens kraftiga svängningar inkluderat) [1]. Totalt förväntas Medtech och diagnostikmarknaden växa till180 miljarder euro år 2025.

Marknaden är fragmenterad och består av ungefär 35 000 företag, där 92 procent är små och medelstora företag. Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien och Spanien är de fem största regionala marknaderna.

Inom Europa spenderas i genomsnitt 11 procent av BNP på hälso- och sjukvård, varav nästan 8 procent går till medicintekniska produkter. Gemensamt för de marknader där AddLifes bolag är verksamma är att stor del av sjukvården finansieras med offentliga medel, vilket innebär att en väsentlig andel av affärerna sker genom upphandling.
Upphandlingarna blir allt större i omfång, och har ofta långa kontraktstider. Det finns en trend mot att gå bort från enbart prisbaserade upphandlingar till modeller som också värderar hållbarhet och kvalitet på service och support.

Hälso- och sjukvårdens kliniska behov och produkter är globalt likartade, men regulatoriska krav, sjukvårdens struktur och betalningssystem, upphandlingar och patientpreferenser skiljer sig väsentligt mellan olika länder och regioner. Dessutom är service och kliniskt stöd allt viktigare för avancerade behandlingar. Detta medför att kundnärhet, flexibilitet och en stark förankring i den lokala marknaden är viktiga egenskaper hos leverantörer till vården.

AddLifes närvaro i 30 europeiska marknader har stärkt både nya och befintliga leverantörsrelationer, utvidgat gruppens nätverk och möjliggjort försäljning av både egna och distribuerade produkter på nya marknader. AddLifes försäljning är relativt jämnt fördelat över flera europeiska marknader vilket minskar utsatthet för lokala marknadsförändringar. 

Dynamisk graf: AddLife nettoomsättning per marknad 2023

Prioriterade segment för AddLife
AddLife har valt ut några mer prioriterade segment i sin portfölj baserat på en högre potential för både organisk och icke-organisk tillväxt. Den genomsnittliga tillväxten i de utvalda segmenten uppvisar en stark ökning, där Labtech-segmenten  växer med 9,5 procent och Medtech-segmenten växer med 7,5 procent, vilket överstiger branschens genomsnitt.

Marknader: Europa och Australien. Välfärdsteknik, enbart Europa 2021-2027. 
Källa: Market Data Forecast, Berg Insight, AddLife analys, AddLife försäljning 2023. 

Långsiktiga strukturella drivkrafter

Life Science marknaden är starkt påverkad av strukturella drivkrafter som påverkar marknaden i grunden samt skapar en ram för den långsiktiga utvecklingen.

Åldrande befolkning
Den åldrande befolkningen är en avgörande faktor; under de kommande 25 åren förutspås befolkningsandelen i EU som är 80 år eller äldre kraftigt öka från nuvarande 6 procent till 11 procent [2]. Detta är en åldersgrupp som är stora konsumenter av vård, omsorg och diagnostik. Sjukvårdskostnader per capita accelereras från 55-60 års ålder för att nå den högsta nivån runt 80-85 år, med en bibehållen hög kostnadsnivå därefter.  

Dynamisk graf: Andel EU medborgare 80+

Samtidigt ökar prevalensen av kroniska sjukdomar, vilket medför att en generellt ökad äldre befolkning lever längre  med en eller flera kroniska sjukdomar. Detta skapar en långsiktig efterfrågan på sjukvårdsprodukter, tjänster och lösningar som stödjer en effektivare vård av en äldre befolkning.

Ekonomiska faktorer
Sjukvården i Europa är i stor utsträckning skattefinansierad och med ett ständigt växande behov. Vården är en högt prioriterad samhällsfråga, särskilt efter pandemin. Behovet är ständigt, vilket skapar en viss immunitet mot budgetnedskärningar, även i tider av ekonomisk åtstramning.

Denna stabila tillväxt kan ses genom att analysera BNP-tillväxt i relation till sjukvårdsutgifter över tid på de marknader där AddLife är verksam. Detta visar på att AddLife verkar inom en marknad där efterfrågan är stabilt växande och relativt oberoende av konjunktursvängningar [3].

Dynamisk graf: Sjukvårdsutgifter

Graf inkluderar AddLifes marknader i Europa samt Australien.

Regelverk
Marknaden kännetecknas av strikt reglering som omfattar alla aktörer, oavsett om de är privata eller statliga. Detta bidrar till försiktighet och viss tröghet, men också till stabilitet och förutsägbarhet.

Höga krav ställs på leverantörer gällande produktkvalitet, certifieringar, upphandlingskrav, regelefterlevnad och övervakning, vilket medför höga inträdesbarriärer för nya aktörer. Nya planerade EU-förordningar för medicintekniska produkter, MDR, och för produkter för In vitro-diagnostik, IVDR, är under implementering i branschen (men har dock senarelagts). De nya regelverken kommer att medföra att man i många fall behöver genomföra förnyade och mer komplexa prövningar av CE-certifiering. Detta är ett dyrt och betungande arbete för små aktörer med begränsade resurser. Det kan också leda till att större utomeuropeiska leverantörer söker starka lokala partners som kan stötta dem i detta arbete. Utöver detta införs kontinuerligt nya hållbarhetskrav, med viss variation i implementering beroende på region.

Globala faktorer
Den lokala marknaden är starkt beroende av internationell produktutveckling och tillverkning, vilket gör den känslig för störningar globalt. Protektionistiska handelsavtal, pandemier, geopolitiska spänningar och konflikter, som Rysslands invasion av Ukraina och oroligheter i Mellanöstern, påverkar tillgängligheten och leveranserna av råmaterial och produkter till Europa. Regionala inköp, möjlighet till att hitta alternativa leverantörer samt nära samarbeten med lokala kunder minskar riskerna förknippade med dessa globala störningar.

Teknologisk utveckling
Den snabba teknologiska globala utvecklingen förändrar Life Science marknaden genom innovationer inom produktutveckling, forskning och vård. Användningen av uppkopplade enheter, automatisering, artificiell intelligens (AI) och andra teknikområden leder inte bara till nya produkter utan också till nya sätt att använda instrument och diagnostiska tester. Detta banar väg för nya affärsmöjligheter genom nya behandlings- och vårdmetoder och påverkar även leverantörers operativa verksamheter. Viktiga faktorer för att lyckas är att förstå lokala kunders behov, ha möjlighet att expandera utbudet av ny teknologi (oberoende av leverantör) samt att ha en stark service och support för att kunna hjälpa vården att implementera ny teknologi. 

Konkurrenssituation som skapar möjligheter
AddLife verkar i en dynamisk marknad med aktörer som är konkurrenter, leverantörer, eller potentiella förvärvsobjekt, ofta med överlappande roller. 

År 2023 har kännetecknats av förändringar, inklusive omstruktureringar av globala tillverkare och ägarskiften inom multinationella distributionsgrupper. Detta har på olika sätt inneburit fördelaktiga förutsättningar för AddLife i sin framtida organiska och inorganiska tillväxt.


Marknadstrender

Även dynamiska och kortsiktigare trender påverkar marknaden. Dessa återspeglar aktuella eller nyligen uppkomna fenomen som berör sektorn och dess leverantörer, vilket kräver förmåga till anpassning och flexibilitet. AddLifes decentraliserade affärsmodell möjliggör bolagens snabba anpassning och hantering av dessa trender.

Övergripande trender

PERSONALBRIST I VÅRDEN

 • Det råder brist på arbetskraft inom hälso- och sjukvården i hela Europa, framför allt vad gäller sjuksköterskor och primärvårdspersonal. Behovet förväntas öka med den åldrande befolkningen och högre förekomst av kroniska sjukdomar. Utmaningen förvärras även av en åldrande arbetskraft samtidigt som kompetenskraven ökar inom digitala färdigheter. Detta ger upphov till kapacitetsproblem inom vården, vilket ökar kraven på process- och resurseffektivitet.
 • AddLife erbjuder ett brett utbud av produkter som möter sjukvårdens behov för en mer effektiv patientvård. Personalbristen har lett till en större efterfrågan på våra resurseffektiva och avancerade teknologiska lösningar, såsom exempelvis minimalinvasiv kirurgi, vilket stärker vår position på marknaden.

HÄLSOSYSTEM TILLBAKA TILL NORMALA BUDGETNIVÅER

 • Under pandemiåren fick sjukvårdsbudgetarna extra medel, främst för utökade resurser samt skyddsutrustning och Covid-19-relaterade behov. Från 2023 har budgetarna stabiliserats till mer normala nivåer vilket ökar kraven på att förnya och effektivisera arbetsmetoder inom vården.
 • AddLife, med sitt breda produktsortiment, har varit en tillförlitlig partner till sjukvården genom alla pandemins skeden, tack vare en decentraliserad affärsmodell som möjliggjort effektivt beslutsfattande för att möta de nya kundbehoven. Vid återgången till mer normala arbetsförhållanden och budgetar hamnar fokus åter på att utveckla nya vårdmetoder och att implementera effektiviseringar av processer, något AddLife bolag är väl rustade att hjälpa vården med.  

ARTIFICIELL INTELLIGENS

 • Under 2023 har användningen av AI gradvis ökat inom sjukvården, med förväntningar på att ny teknik ska bidra till både operativ effektivitet och kliniska förbättringar. Sektorns strikta regleringar samt krav på kliniska studier är några utmaningar som gör att anpassningen går långsammare jämfört med andra sektorer.
 • AddLife erbjuder vissa AI-baserade lösningar, såsom digital patologi och digitala tillsynstjänster, och är aktiv i att utveckla och bredda sitt utbud av produkter för att möta en växande efterfrågan.

Labtech

VÄXANDE ANVÄNDNINGSOMRÅDE FÖR DIAGNOSTIK

 • Marknadens expansion drivs av framsteg inom teknik, som underlättar utvecklingen av fler och mer kostnadseffektiva testmetoder. Ett exempel är individanpassad medicin, där genetiska tester identifierar en viss, genetisk markör, för att avgöra vilken behandling som blir mest verksam för en individuell patient. Ett annat exempel är snabbtester för en alltmer utbredd antibiotikaresistens.
 • AddLife bidrar aktivt till denna utveckling genom att erbjuda produkter, rådgivning och tjänster inom avancerad diagnostik. AddLife kan dessutom spela en viktig roll när nya teknologier går från att användas inom forskning till att användas även inom klinisk diagnostik. Under 2023 har samarbeten med flera befintliga leverantörer expanderats till nya marknader, till exempel inom områden som Next Generation Sequencing (NGS) inom genteknik och diagnostik för sepsis.

DECENTRALISERING INOM DIAGNOSTIK

 • Pandemiåren har accelererat utvecklingen mot mindre och mer lättanvända diagnostikinstrument som bibehåller laboratoriekvalitet till lägre kostnader och högre tillgänglighet. Dessa instrument, ofta använda i Point-of-Care (PoC) sammanhang, når nu nya kundgrupper som sjukhusavdelningar och apotek. Efterfrågan på multiparameterinstrument, som tillåter flera tester från ett enskilt prov, har också ökat.
 • AddLife har etablerat sig som en expert inom området, med framgångsrika samarbeten till exempel i Sverige, Norge, och Finland, och fortsätter att utforska nya möjligheter för att möta kundbehov.

OUTSOURCING INOM BIOTECH- OCH FARMAINDUSTRIN

 • Den ökande tillväxten inom läkemedelsutveckling har lett till en större efterfrågan på outsourcing, särskilt bland mindre, innovativa biotechbolag som anlitar externa tjänster och analysfunktioner. Detta har resulterat i en expansion av existerande och nya tjänsteerbjudanden inom området.
 • AddLife erbjuder idag omfattande applikationssupport och utveckling av analytiska metoder till detta kundsegment och ser över möjligheter att utveckla tjänsteerbjudandet.

DIGITALA FÖRSÄLJNINGSKANALER INOM FORSKNING

 • Andelen utomeuropeiska leverantörer inom forskning som erbjuder icke-exklusiva distributionsavtal ökar. Detta leder till en ökning av digital försäljning både från tillverkare direkt till kunder och distributörer som säljer över flera geografiska marknader.
 • AddLife har flera bolag med erbjudande inom området där merparten av försäljning sker digitalt. Ytterligare bolag inom gruppen ser över möjligheterna att öka dessa tjänster inom sina kundgrupper och segment.

Medtech

PLANERAD KIRURGI

 • Pandemins långsiktiga effekter märks fortfarande i Europa, där vårdköer har fortsatt att växa och återhämtningen sker långsamt. Vissa länder har vidtagit åtgärder såsom ökad finansiering och personal för att minska vårdskulden, inklusive utökad användning av privat vård och digitala besök.
 • AddLife har genom sitt breda utbud och starka serviceerbjudande inom planerad kirurgi aktivt bidragit till att minska vårdskulden. Vår decentraliserade affärsmodell och närhet till kunderna har möjliggjort flexibilitet i försäljning och därmed har vi tagit marknadsandelar gentemot konkurrenter. 

KOSTNADSMEDVETENHET

 • Efter pandemin har hälsosystemen anpassat sig till mer normala budgetnivåer, vilket, tillsammans med kostnadsökningar, har ökat kundernas kostnadsmedvetenhet. Detta begränsar möjligheten att höja priser och medför en tuffare konkurrens, särskilt inom enklare produktsegment.
 • AddLife, med sitt erbjudande av mer avancerade produkter och tjänster, har flexibelt kunnat anpassa sig till den nya situationen. Förmågan att skapa mervärde till kunder i form av tjänster kring produkterbjudandet har även skapat en position som möjliggör prishöjningar.

DIGITALISERING

 • Digitalisering inom sjukvården förändrar hur vissa produkter utvecklas och vård tillhandahålls. Exempelvis kan sjukhus, genom digital planering av kirurgiska ingrepp, minska operationstider och därmed patientrisker. Lösningar anpassas ofta efter varje sjukhus unika rutiner, vilket ökar efterfrågan på lokalt inköpta lösningar och gynnar leverantörer med kundnära relationer.
 • AddLifes bolag har digitala erbjudanden inom flera produktområden, bland annat inom kardiologi och ortopedi. Bolagens kundrelationer samt kunskap om behandlingsmetoder samt sjukvårdens rutiner och krav är en styrka i detta sammanhang.

CIRKULÄRA AFFÄRSMODELLER

 • Intresset för cirkulära affärsmodeller växer, speciellt inom hjälpmedelssektorn där produkter som kan renoveras och återanvändas blir alltmer eftertraktade. Detta minskar viss efterfrågan, men öppnar även upp för nya affärsmodeller.
 • AddLife svarar och driver på denna trend genom att erbjuda tjänster som service, renovering och sterilisering av hjälpmedel i Irland, samt uthyrning av utrustning till sjukhus och privatboende. Företaget utforskar aktivt möjligheter att utöka sitt sortiment med återanvändbara produkter och utveckla nya affärsmodeller.

VÅRD I HEMMET

 • Den demografiska utvecklingen, stigande vårdkostnader, personalbrist och personliga preferenser driver trenden med äldre med vårdbehov som bor kvar hemma längre. För att möjliggöra detta krävs anpassningar av bostäder, hjälpmedel samt utnyttjande av digitala lösningar.
 • AddLife bidrar genom att erbjuda välfärdsteknik flera nordiska marknader, inklusive innovativa lösningar som Hepros "Nattuggla", en digital tillsynstjänst som använder anonymiseringsfunktioner och AI för konstant lärande.

----------------------------------------------------  

1. The 2021 Aging Report, European Commission
2. Eurostat
3. OECD, WHO, European Central Bank

Senast uppdaterad: 2024-04-05 08:07:03 av lina.astrom@add.life