Förvaltningsberättelse

Risker och osäkerhetsfaktorer 

AddLife arbetar med riskhantering på ett såväl strategiskt som operativt plan. Riskhanteringen syftar till att identifiera och analysera bolagets mest väsentliga risker och eventuella händelser som kan påverka AddLifes förmåga att genomföra Bolagets strategi och nå definierade mål och vision. Identifierade risker analyseras, kvantifieras samt prioriteras och planer upprättas för att förhindra och minska risker. Dessutom görs löpande förbättringar för att minska framtida risker. Vår riskhantering är inriktad på affärsrisker, finansiella risker och övriga potentiella betydande risker såsom legala risker. AddLife-koncernen har policys och instruktioner som ger ansvariga chefer verktyg för att identifiera avvikelser som skulle kunna utvecklas till risker. Risknivån i verksamheten följs systematiskt upp i månadsrapporter där negativa avvikelser eller risker identifieras och åtgärdas.

AddLifes resultat och finansiella ställning, liksom den strategiska positionen, påverkas av ett antal interna faktorer som AddLife styr över samt ett antal externa faktorer där möjligheten att påverka händelseförloppet är begränsad. De externa riskfaktorer som har störst betydelse för AddLife är de allmänna ekonomiska och politiska förutsättningarna, offentliga upphandlingar och vårdens ersättningssystem, teknisk utveckling, kunder och leverantörer.

Därutöver är AddLife påverkat av finansiella risker såsom transaktionsexponering, omräkningsexponering, finansierings- och ränterisk samt kredit- och motpartsrisk. En mer detaljerad beskrivning av hur AddLife hanterar de finansiella riskerna finns i not 4. 

Risk/beskrivning

Hantering

Allmänna ekonomiska och politiska förutsättningar

Geopolitisk instabilitet (handelskrig, protektionistisk politik, krig och konflikter) i olika globala, regionala eller nationella sammanhang kan direkt eller indirekt påverka AddLifes verksamhet eller leveranskedja, med längre ledtider, ökade kostnader eller leveransstörningar.

AddLife påverkas av allmänna globala ekonomiska, finansiella och politiska förutsättningar. Efterfrågan på Bolagets produkter och lösningar är till viss del beroende av makroekonomiska trender. Osäkerhet när det gäller framtida ekonomiska utsikter, inklusive politisk oro, kan ha en negativ inverkan på kunders inköp av AddLife produkter, vilket skulle få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Ett högre ränteläge innebär också en finansiell risk för AddLife. 

En betydande andel av Bolagets försäljning sker till offentligt finansierad verksamhet inom sjukvård, forskning och omsorg. Försvagade statsfinanser skulle kunna ha en negativ påverkan på AddLifes verksamhet och resultat.

Vidare skulle förändringar i det politiska läget i en region eller i ett land, eller politiska beslut som påverkar en bransch eller ett land, också kunna få en väsentlig inverkan på försäljningen av Bolagets produkter.

AddLifes decentraliserade affärsmodell medför diversifiering både vad gäller verksamhetsområden, leverantörer och leveranskedjor. Detta minskar utsatthet för lokal geopolitisk instabilitet. Vissa av AddLifes större och mer utsatta bolag analyserar även sina leveranskedjor för att diversifiera när det är möjligt.

AddLifes dotterbolag verkar på en till stor eller viss del icke-cyklisk marknad, vilket generellt gör koncernen mindre känslig för konjunktursvängningar. I de flesta länder och situationer prioriteras vården även i sämre tider. Genom att verksamheten bedrivs inom många olika segment och geografiska marknader begränsas också dessa risker för koncernen som helhet. AddLife arbetar fokuserat med att minska rörelsekapitalbindning samt säkerställa optimering av kassaflöde för att möta ett högre ränteläge.

Den decentraliserade affärsmodellen innebär att koncernens bolag har en god anpassningsförmåga genom att beslut tas snabbt och verksamhetsnära. Genom att kontinuerligt förvärva bolag inom nya kundsegment och på nya marknader kan koncernen minska marknadsrisker och parera konjunktursvängningar bättre. Vidare arbetar AddLife med att stärka sin värdebaserade försäljning för att minska utsatthet vid försvagade statsfinanser.

Offentlig upphandling och vårdens ersättningssystem

En betydande del av AddLifes intäkter härrör från försäljning av produkter till enheter inom den offentliga sektorn. Politiska beslut i vissa länder har medfört att antalet upphandlande kunder minskat genom att regioner har konsoliderats till större enheter. Detta har resulterat i att upphandlingar har blivit större och avtalsperioderna ofta blivit tidsmässigt längre, vilket  har medfört att prispressen och konkurrensen har ökat.

Försäljningen av vissa av Bolagets produkter är beroende av olika ersättningssystem på de olika marknaderna. På flera av Bolagets marknader är det i många fall exempelvis patientens försäkringsbolag som inom ramen för befintliga politiska ersättningssystem finansierar eller subventionerar inköp av produkter för patientens vård. En del av framgången för försäljningen av AddLifes produkter på dessa marknader är beroende av huruvida dessa kvalificerar sig för att ersättas inom dessa olika ersättningssystem.

Det finns ett stort fokus på offentliga upphandlingar inom organisationen och hos dotterbolagen. Stor kraft läggs på att förbereda och säkerställa uppfyllnad av upphandlingarnas krav samt på intern utbildning. Dessutom har bolagen ett tydligt differentierat erbjudande som skapar unika värden för kunden, vilket kan ge ett mindre ensidigt fokus på pris samt förbättra konkurrenskraften. Detta erbjudande byggs på djup kunskap om kundens behov och består ofta i unika produkter med hög kvalitet kombinerat med ett omfattande serviceerbjudande. 

Genom att AddLife bedriver verksamhet i många olika länder och marknader begränsas dessa risker för koncernen som helhet.

Teknisk utveckling
 

AddLifes framtida tillväxt är bland annat beroende av nya innovativa produkter och därmed koncernens förmåga att påverka, förutse, identifiera och svara på förändrade kundpreferenser och behov. Det finns en risk att dotterbolagen inom AddLife-koncernen inte kan implementera ny teknik eller anpassa sitt produktutbud och sin affärsmodell i tid för att kunna ta till vara fördelarna av ny eller existerande teknik. De kostnader som är förknippade med att följa med i produkt- och teknologiutvecklingen kan vara höga. Nivån och tidpunkten för framtida rörelsekostnader och kapitalbehov kan vidare avvika väsentligt från nuvarande uppskattningar.

Det finns ett starkt fokus på proaktiv affärsutveckling inom befintliga dotterbolag och ett fokus på framtida teknisk anpassning vid nya förvärv. I flera dotterbolag görs väsentliga satsningar på forskning och utveckling och vid behov inleds samarbeten med affärspartners för att säkra den tekniska utvecklingen. Avseende distribution av tredjeparts produkter finns ett starkt kontinuerligt samarbete med leverantörer avseende teknisk utveckling. Det sker även ett strukturerat arbete för att identifiera nya leverantörer med innovativa produkter. Bolagen inom AddLife är i huvudsak distributörer vilket ger ökade möjligheter att anpassa sig till teknikutvecklingen genom att byta leverantörer.  

Kunder
 

AddLife har ett stort antal kunder av varierande storlek, varav vissa är offentliga och vissa privata aktörer. Antalet kunder och koncernstrukturen innebär att avtalen med kunderna är av varierande karaktär vad avser bl.a. avtalslängd, garantier, ansvarsbegränsningar samt omfattning. Det finns vidare en risk för att variationen leder till oförutsedda ansvarsexponeringar för AddLife, särskilt i de fall då inga särskilda ansvarsbegränsningar har infogats i avtalen. Det finns även finansiella risker i vissa kundavtal som kräver att man binder mer rörelsekapital. Även vissa längre kundavtal som inte möjliggör prisjusteringar kan medföra finansiella risker.

Även om det finns avtalsrisker med den spridda kundkretsen som AddLifes dotterbolag har så medför den också fördelar. Ett enskilt dotterbolag kan i hög grad vara beroende av en enskild kund, men AddLife som koncern är inte beroende av någon enskild kund och ingen kund står för mer än cirka 4 procent av omsättningen. Detta är en styrka i AddLifes affärsmodell. AddLife har implementerat åtgärder för att minska rörelskapitalbindning och utbildar anställda inom prisstrategier och riskhantering vid prissättning.

Leverantörer
 

För att kunna leverera produkter är AddLife beroende av att externa leverantörer uppfyller ingångna avtal gällande till exempel volym, kvalitet och leveranstid. Felaktiga, försenade eller uteblivna leveranser kan ha en negativ inverkan på AddLifes finansiella ställning och resultat. AddLife har avtal med ett stort antal leverantörer vars verksamhet AddLife inte har full insyn i eller kan kontrollera. AddLife är som en följd av detta utsatt för risken att leverantörer agerar på ett sätt som kan skada AddLife. En ytterliggare risk är hantering av för många leverantörer samtidigt, vilket är resurskrävande och skapar ineffektivitet hos bolagen.

I vissa länder och segment sker en konsolidering där leverantörer går samman och blir färre och större. I andra länder och segment sker renodling där verksamheter knoppas av. Dessutom sker en kontinuerlig utveckling där nya teknologier och leverantörer etablerar sig. I denna miljö finns en risk att förlora leverantörer eller att befintliga leverantörer tappar i marknadspotential.

Det finns också en risk att leverantörer går från ett samarbete med ett av AddLifes dotterbolag till en annan distributör eller till egen försäljning.

AddLife är i ett längre perspektiv inte beroende av någon enskild leverantör för verksamhetens fortlevnad. Bolagets största leverantör uppgick till cirka 5 procent (7) av nettoomsättningen för 2023. AddLife arbetar strategiskt med de större leverantörerna och genomför löpande leverantörsutvärderingar och strävar efter att leverantörer ska leva upp till AddLifes uppförandekod. Processer för att återkommande se över antal leverantörer och fokusera på de mest lönsamma är väl integrerat i AddLifes dagliga rutiner. 

AddLifes dotterbolag väljer leverantörer som ser ett samarbete med dem som den bästa försäljningsmetoden. Stabila leverantörssamarbeten är också en av parametrarna som utvärderas vid förvärv av bolag. AddLifes decentraliserade affärsmodell och verksamhet som distributör möjliggör omställningar på relativt kort tid.

Bolagen inom AddLife arbetar kontinuerligt med att uppdatera leverantörstrukturen och att proaktivt ersätta förlorade leverantörer och leverantörer med minskande marknadspotential. Med AddLifes växande närvaro i flera Europeiska länder, blir bolagen potentiellt en ännu mer attraktiv partner till leverantörerna.

Förvärv
 

AddLife förvärvar bolag löpande och under 2023 förvärvades ett bolag. Det finns dock en risk att AddLife inte kommer att kunna identifiera lämpliga förvärvsobjekt eller genomföra förvärv på grund av exempelvis konkurrens med andra förvärvare eller avsaknad av finansiering.

Förvärv medför i allmänhet risker. Utöver bolagsspecifika risker kan det förvärvade företagets relationer med viktiga kunder, nyckelpersoner och leverantörer påverkas negativt. Det föreligger risker när det gäller förmågan att behålla kompetens och möjligheten att skapa en gemensam kultur. Förvärv kan vidare exponera AddLife för okända förpliktelser. I samband med förvärv övertas vanligen, förutom samtliga tillgångar, även det förvärvade bolagets skyldigheter. Det finns en risk att inte samtliga potentiella skyldigheter eller förpliktelser har kunnat identifieras före förvärvet eller att säljaren saknar finansiell förmåga att ersätta AddLife vid ett garantibrott.

Det är viktigt att förvärvsprocessen och särskilt utvärderingen före förvärv (s.k. ”due-diligence”) är såväl grundlig som effektiv och inkluderar legala, ekonomiska och hållbarhetsaspekter. Om bolag med väsentliga problem förvärvas, till exempel avseende ekonomisk intjänandeförmåga eller viktiga hållbarhetsaspekter, kan AddLifes anseende eller finansiella utveckling bli sämre än förväntat.

AddLifes förvärvsarbete är ständigt pågående för att säkerställa att det finns ett inflöde av intressanta objekt till koncernen.

AddLife har flerårig erfarenhet av att genomföra förvärv och har en strukturerad process för såväl förvärvsarbetet som integration och uppföljning. Denna process utvecklas ständigt baserat på bland annat lärdomar från tidigare förvärv. AddLifes ekonomiska och hållbarhetsrelaterade processer och rutiner är byggda på lång erfarenhet och utvecklas och förfinas kontinuerligt. Garantier för att begränsa risken för icke kända förpliktelser är ett av de verktyg som tillämpas i avtalsförhandling. 

AddLife arbetar kontinuerligt med förbättringar och uppdateringar av sin förvärvsprocess och har även förstärkt och uttökat kompetens inom området. 

Organisatoriska risker
 

AddLife tillämpar en decentraliserad organisationsmodell, vilket innebär att dotterbolagen i koncernen i stor utsträckning ansvarar för och driver verksamheten självständigt. Bolagsstyrningen i en decentraliserad organisation ställer höga krav på finansiell rapportering och uppföljning och brister i rapportering och uppföljning medför en risk för bristande kontroll av verksamheten. Den decentraliserade organisationsmodellen har historiskt sett varit till fördel för koncernen. 

Koncernledningen styr, kontrollerar och följer upp verksamheten i dotterbolagen genom ett aktivt styrelsearbete, koncerngemensamma policys, finansiella mål och instruktioner avseende finansiell rapportering.

Vidare arbetar AddLife med veckovis uppföljning av orderingång, månadsvis rapportering och uppföljning av den ekonomiska utvecklingen för samtliga dotterbolag. Detta gör att det från moderbolaget finns en ständigt god insyn och förståelse för aktuella och kommande utmaningar och möjligheter.

Förmåga att rekrytera och behålla personal
 

AddLifes fortsatta framgång är beroende av erfarna medarbetare med specifik kompetens. Det finns nyckelpersoner såväl bland ledande befattningshavare i bolagen, i koncernledningen samt bland koncernens medarbetare i övrigt. Det finns en risk för att en eller flera ledande befattningshavare eller andra nyckelpersoner lämnar AddLife-koncernen med kort varsel. För det fall AddLife misslyckas med att behålla nyckelpersoner eller rekrytera nya kompetenta nyckelpersoner framgent kan det ha en negativ inverkan på AddLifes finansiella ställning och resultat.

AddLife investerar tid och kraft i den interna kompetensutvecklingen och förädlingen av företagskulturen genom arbetet med AddLife Academy. Vid förvärv är strävan att nyckelpersoner ska stanna kvar i bolagen och fortsätta utveckla bolagens verksamhet och även ges möjlighet till vidareutbildning samt karriär- och personlig utveckling inom koncernens ramar.

AddLife genomför årligen medarbetarundersökning och följer upp resultatet från dessa för att säkerställa att medarbetare ges de förutsättningar som krävs för att utvecklas och trivas på arbetet. AddLife har även ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen.

Produktansvar
 

AddLifes verksamhet innefattar en risk avseende produktansvar. AddLife kan komma att bli föremål för skadeståndsanspråk om produkterna som produceras eller köps in orsakar person- eller egendomsskada. Det finns en risk att sådana skadestånd inte till fullo täcks av AddLifes försäkringsskydd. Om en produkt är defekt kan AddLife tvingas återkalla den. I en sådan situation finns det en risk att AddLife inte kan rikta motsvarande krav mot sina egna leverantörer för att erhålla kompensation för de kostnader som den defekta produkten orsakat AddLife.

AddLife arbetar kontinuerligt tillsammans med leverantörer för att öka produktsäkerheten och säkerställa att produkter uppfyller de kvalitetskrav som ställs. AddLife ser regelbundet över försäkringsskyddet för att minska risken för oförutsedda kostnader. Avseende egna produkter finns ett ständigt pågående kvalitetsarbete och uppföljning.

Miljörisk
 

Ny miljölagstiftning kopplad till transporter och produktmaterial kan påverka försäljningen för AddLifes dotterbolag. AddLife äger ett fåtal fastigheter och en ägare av fastigheter ansvarar enligt miljöbalken för eventuella föroreningar och andra miljöskador samt har ett ansvar för efterbehandling, vilket även kan inkludera skada som orsakats av tidigare verksamhetsutövare. Ökade krav på hållbarhetsrapportering och för vissa produkter i vissa marknader kräver mer resurser från AddLife och bolagen. Det kan även medföra finansiella risker med ökade omkostnader för AddLife.

AddLifes dotterbolag ägnar sig i huvudsak åt handel och verksamheter som har en begränsad direkt miljöpåverkan. Vid förvärv beaktas och granskas tidigare påverkan på miljön och kontraktuellt skydd förhandlas. AddLife har uppdaterat bolagets hållbarhetsstrategi samt förstärkt resurser och kompetens inom hållbarhetsfrågor. Bolagen inom gruppen engageras också inom hållbarhetsfrågor och framöver kan nya alternativa produkterbjudanden behöva undersökas inom vissa områden.

IT-incidenter
 

Med IT-incident avses risken att kritiska data eller något eller flera av de IT-system som används på något sätt blir obrukliga, låses, fallerar eller förstörs exempelvis om AddLife utsätts för cyberbrottslighet. AddLifes verksamhet är beroende av att IT-systemen fungerar och särskilt vid långvariga eller omfattande avbrott eller andra IT-incidenter finns det risk för att viss verksamhet inte kommer att kunna bedrivas under en tid – eller i värsta fall alls – eller endast kommer att kunna bedrivas med svårighet eller till ökade kostnader.

AddLife arbetar med riskbedömningar avseende IT-infrastruktur och känsliga data, och har definierat processer och kontroller för att skydda bolaget. Kontrollmiljön består bland annat av brandväggar, patchhantering, virusprogram, penetrationstest och automatisk scanning av inkommande och utgående e-posttrafik för att fånga nätfiske. För att öka kunskapen, uppmana till försiktighet och se till att anställda känner till och följer bolagets IT-policy och direktiv har utbildningar inom IT-säkerhet implementerats under året.

AddLifes decentraliserade affärsmodell med självständiga dotterbolag innebär att endast ett fåtal bolag delar IT-plattform och infrastruktur. Detta gör att risken för en betydande ekonomisk påverkan vid en större IT-incident för koncernen är relativt begränsad.

Regulatoriska 
 

Sjukvårdsmarknaden är starkt reglerad i samtliga länder där AddLife har verksamhet. Bolagets produktsortiment omfattas av lagstiftning, såsom EU-direktiv och relaterade krav på kvalitetssystem.

AddLife lägger betydande ansträngningar och resurser på att implementera och tillämpa riktlinjer för att säkerställa regelefterlevnad. Årligen görs revisioner av utsedda ackrediterade organ för att säkerställa efterlevnad. Under 2023 fortsatte Bolaget arbetet med att följa det europeiska regelverket EU MDR, som trädde i kraft i maj 2021 samt EU IVDR som trädde i kraft i maj 2022. Samtliga av koncernens produktionsanläggningar är dessutom certifierade enligt den medicintekniska kvalitetsstandarden ISO 13485 och / eller den allmänna kvalitetsstandarden ISO 9001.

Affärsetik och hållbarhetsstyrning
 

Med verksamheter i cirka 85 bolag och 30 länder finns risker kopplat till oetiskt eller olagligt agerande, såväl inom AddLifes bolag som hos våra bolags kunder och leverantörer. AddLifes fortsatta framgång är starkt beroende av vårt goda anseende och affärsetik. Brott mot mänskliga rättigheter i egna eller leverantörers verksamheter skulle ha en negativ inverkan på koncernens anseende bland medarbetare, kunder och andra intressenter samt påverka efterfrågan på koncernens produkter.

Koncernen arbetar internt med affärsetik genom exempelvis utbildningar inom AddLife Academy samt årlig uppföljning av vår interna uppförandekod. För att säkerställa koncernens höga standard vad gäller affärsetik ska AddLifes Uppförandekod för leverantörer efterföljas.

AddLife har även ett koncerngemensamt visselblåsarsystem.

Senast uppdaterad: 2024-04-05 14:01:42 av Alexander Paziraei