Not 4 Finansiella risker och riskhantering


Mål och policy för riskhantering

AddLife eftersträvar en strukturerad och effektiv hantering av de finansiella risker som uppstår i verksamheten, vilket kommer till uttryck i den av styrelsen fastställda finanspolicyn. Finansverksamheten bedrivs inte som en särskild verksamhetsgren, utan avsikten är endast att utgöra stöd för affärsverksamheten och minska risker inom finansverksamheten. I policyn anges mål och risker inom finansverksamheten, samt hur dessa risker ska hanteras. Finanspolicyn ger uttryck för ambitionen att minimera och kontrollera de finansiella riskerna. I policyn definieras och identifieras de finansiella risker som förekommer inom AddLife, samt hur ansvaret för att hantera dessa risker fördelas inom organisationen. De i finanspolicyn definierade finansiella riskerna är valutarisk, ränterisk, likviditet, finansiering samt emittent/låntagarrisk. Operativa risker, dvs. sådana finansiella risker som beror av den löpande verksamheten, sköts av respektive dotterbolags ledning enligt principer i finanspolicyn och underställda rutinbeskrivningar, som godkänts av koncernens styrelse och ledning. Dotterbolagen inom AddLife ingår finansiella derivat med extern motpart. Risker såsom omräkningsexponering, refinansieringsrisk och ränterisk hanteras av moderbolaget AddLife AB. 

Valutarisker

AddLifekoncernen bedriver omfattande handel med utlandet och därför uppstår i koncernen en väsentlig valutaexponering som ska hanteras på ett sådant sätt att resultateffekter till följd av valutakursfluktuationer skall minimeras.
AddLifekoncernen tillämpar ett decentraliserat ansvar för valutariskhanteringen, vilket bl. a. innebär att riskidentifiering och säkring av risk antingen genom matchning av valutaflöden, via valutakonto eller via valutaterminer sker på dotterbolagsnivå. Bolagen ansvarar för att välja den säkringsåtgärd som är bäst lämpad ur ett affärs- och riskperspektiv. För att minimera valutarisker ska matchning av in- och utflöden i samma valuta prioriteras. Valutaklausuler kan användas om bolaget bedömer det som fördelaktigt från ett risk- och affärsmässigt perspektiv. Huvudprincip för valutaklausul är 80 procent kompensation vid en kursrörelse på +/– 2 procent. Om bolaget bedömer att valutarisken kan ha en betydande påverkan på resultatet efter att exponeringen minskats genom matchning och/eller valutaklausuler så ska bolaget månadsvis säkra sina kommersiella nettoflöden med valutaterminer. För AddLifes del uppstår valutarisk dels som en följd av framtida betalningsflöden i utländsk valuta, s.k. transaktionsexponering, dels genom att delar av koncernens eget kapital består av nettotillgångar i utländska dotterbolag, s.k. omräkningsexponering. 

Transaktionsexponering

Transaktionsexponering omfattar alla framtida kontrakterade och prognosticerade in- och utbetalningar i utländsk valuta. Koncernens valutaflöden handlar vanligen om flöden i utländsk valuta från inköp, försäljning och utdelning. Transaktionsexponeringen omfattar även finansiella transaktioner och balanser. Under räkenskapsåren 2022 samt 2021 fördelade sig koncernens betalningsflöden i utländsk valuta enligt följande:

Ladda ned Excel

  2022 2021
  Valutaflöden brutto   Valutaflöden brutto  
  Inflöden Utflöden Netto Inflöden Utflöden Netto
EUR 1 257 1 761 −504 1 019 1 532 −513
DKK 78 17 61 84 15 69
PLN 19 14 5 100 1 99
NOK 89 7 82 75 1 74
USD 202 678 −476 136 567 −431
GBP 68 140 −72 38 35 3
CHF 23 16 7 10 107 −97

Effekterna av valutakursförändringar reduceras genom inköp och försäljning i samma valuta, genom valutaklausuler i kundkontrakt samt i viss utsträckning genom köp eller försäljning av valuta på termin. Valutaklausuler är en inom branschen vanlig metod för att hantera osäkerhet i framtida kassaflöden. En valutaklausul innebär att kompensation utgår för förändringar i växelkursen som överstiger en viss fördefinierad nivå under kontraktstiden. Uppnås inte dessa tröskelnivåer, exempelvis vid en växelkursförändring understigande 2 procentenheter, utgår ingen kompensation. Valutaklausulerna justerar förändringen i växelkursförändring mellan ordertillfälle och fakturadag. Valutaklausulerna är symmetriskt utformade, vilket innebär att kompensation utgår eller utges vid såväl stigande som sjunkande valutakurser överstigande de fördefinierade tröskelnivåerna. 

Av AddLifes nettoomsättning 2022 sker cirka 15 (20) procent med valutaklausuler och cirka 35 (23) procent som försäljning i inköpsvalutan. I vissa affärer finns en direkt koppling mellan order från kunden och därtill hörande inköpsorder, vilket ger goda förutsättningar för en effektiv valutariskhantering. I många fall finns dock en skillnad i tid mellan dessa ordertillfällen, vilket kan minska effektiviteten i åtgärderna. Bolagen inom AddLife har reducerat sin valutaexponering genom att använda valutaterminer. Vid utgången av räkenskapsåret 2022 fanns utestående valutaterminer till ett nominellt belopp av 45 MSEK (55), varav EUR motsvarande 44 MSEK (54) och USD 1 MSEK (1). Av de totala kontrakten om 45 MSEK (55) förfaller 44 MSEK (52) inom 6 månader. Valutaterminer säkringsredovisas inte utan klassificeras som en finansiell tillgång/skuld värderad till verkligt värde via resultaträkningen. I moderbolaget är valutaflöden i huvudsak i SEK. Till den del interna och externa lån och placeringar i moderbolaget är i utländsk valuta är ambitionen att säkra så mycket som möjligt av kapitalbeloppet. 

Omräkningsexponering

AddLifes omräkningsexponering säkras för närvarande inte, förutom viss utländsk verksamhet i Euro (se säkring av konernens nettoinvestering i utlandsverksamhet). AddLifes nettotillgångar är fördelade mellan olika valutor enligt nedan: 

Ladda ned Excel

  2022 2021
Nettoinvesteringar MSEK Känslighetsanalys¹ MSEK Känslighetsanalys¹
EUR 4 639 232 3 410 170
DKK 322 16 359 18
NOK 189 9 245 12
CHF 419 21 448 22
GBP 391 20 356 18
¹ +/- 5 % i växelkurs har denna påverkan på koncernens eget kapital

Vid omräkning av resultaträkningen för enheter med annan funktionell valuta än SEK uppkommer en omräkningseffekt vid förändrade valutakurser. Vid 1 procentenhets förändring av valutakurserna med nuvarande fördelning mellan koncernbolagens olika funktionella valutor framgår effekten på nettoomsättningen och på EBITA enligt nedan: 

Ladda ned Excel

  2022 2021
Nettoomsättning 75 68
EBITA 11 11

I boksluten tillämpade valutakurser framgår av följande tabell:

Ladda ned Excel

Genomsnittskurs Balansdagskurs
Valutakurs 2022 2021 2022-12-31 2021-12-31
AUD 7,01 6,44 7,09 6,56
CHF 10,58 9,38 11,29 9,85
CNY 1,50 1,33 1,50 1,42
DKK 1,43 1,36 1,50 1,38
EUR 10,63 10,14 11,13 10,23
GBP 12,47 11.7951 12,58 12,18
NOK 1,05 1,00 1,06 1,03
PLN 2,27 2,22 2,37 2,23
USD 10,11 8,58 10,44 9,04

Finansiering och likviditet

Den övergripande målsättningen för AddLifes finansiering och skuldhantering är att trygga finansieringen för verksamheten på såväl lång som kort sikt samt att minimera upplåningskostnaderna. Kapitalbehovet skall säkerställas genom ett aktivt och professionellt upplåningsförfarande av checkkrediter och kreditfaciliteter. Upptagande av extern finansiering är centraliserat till AddLife AB.

Koncernen finansieras huvudsakligen genom en bankfinansiering om 4 246 MSEK, varav 2 464 MSEK löper på 24 månader. Resterande bankfinansiering löper på 12 månader med förlängningsoption om totalt ytterligare 24 månader. Kreditfaciliteterna är förknippade med vissa lånevillkor (s.k. kovenanter), vilka är räntetäckningsgrad på minst 4,0 gånger samt soliditet överstigande 25 procent. Utöver kreditfaciliteterna finns även en checkräkningskredit om 800 MSEK. 

Tillfredsställande betalningsberedskap ska uppnås genom avtalade kreditlöften. Överskottslikviditet används i första hand för att amortera på utestående lån. Tillfälliga överskott av likvida medel placeras med så god avkastning som möjligt. Vid placering av likvida medel ska kredit-, ränte- och likviditetsrisker minimeras. Ränte- och kapitalbindning får inte överstiga sex månader. Endast motparter med mycket hög kreditvärdighet är tillåtna. AddLife AB tillhandahåller en internbank, som lånar ut till och in från dotterbolagen. AddLifes kortfristiga räntebärande skulder framgår av not 28. AddLife har en gemensam cashpool för de länder där koncernen har omfattande verksamhet. Dotterbolag i dessa länder har anslutits till cashpoolen och hanterar all likviditet inom ramen för cashpoolens konton. I de fall där det inte finns cashpool i det land där dotterbolaget driver sin verksamhet eller om ett enskilt valutakonto inte finns inom cashpoolen så ska dotterbolaget deponera eventuell överskottslikviditet hos AddLife AB.

Tillfälliga likviditetsöverskott i AddLife AB får placeras i enlighet med nedanstående riktlinjer:

Följande placeringar är tillåtna:

Refinansieringsrisk

Refinansieringsrisken är risken för att AddLife vid varje tillfälle inte har tillgång till tillräcklig finansiering. Refinansieringsrisken ökar om AddLifes kreditvärdighet försämras eller om AddLife blir alltför beroende av en finansieringskälla. Om hela eller en stor del av skuldportföljen förfaller vid ett eller några enstaka tillfällen kan det medföra att omsättningen eller refinansieringen av en stor del av  lånevolymen måste ske till ofördelaktiga ränte- och lånevillkor. För att begränsa refinansieringsrisken inleds upphandlingen av långa kreditlöften senast nio månader innan kreditlöftet förfaller. Förfallostrukturen, inklusive räntebetalningar, för koncernens finansiella räntebärande skulder fördelar sig över kommande åren enligt följande tabell:

Ladda ned Excel

    Förfallotidpunkt
  Redovisat värde Framtida likvidbelopp inom 3 mån efter 3 mån inom 1 år efter 1 år inom 5 år efter 5 år
Räntebärande finansiella skulder 4 374 4 676 - 1 834 2 838 4
Tilläggsköpeskilling 266 272 31 220 21 -
Leverantörsskulder 957 957 957 - - -
Valutaterminer - - - - - -

Övriga rörelseskulder som utgör finansiella instrument förfaller samtliga till betalning inom 1 år.

Ränterisk

Ränterisk definieras som risken för att verkligt värde på eller framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i marknadsräntor. Ränterisken regleras genom att skuldportföljens genomsnittliga räntebindningstid får variera mellan 0–3 år. Vid årsskiftet, liksom föregående år, löpte huvuddelen av koncernens lån med rörlig ränta. Skuldportföljen består av checkräkningskrediter med räntebindningstid på tre månader och utestående externa lån med kvarvarande räntebindningstid på sex månader. AddLifes finansiella nettoskuld uppgår per 31 december 2022 till 5 410 MSEK (3 870). AddLifes finansiella nettoskuldsättning per 31 december 2022 påverkar finansnetto med cirka +/-54MSEK (+/-39) vid en ränteförändring om 1 procentenhet. 

Emittent/låntagarrisk och kreditrisk

Emittent/låntagarrisk och kreditrisk definieras som risken att AddLifes motparter inte fullgör sina avtalsenliga åtaganden. AddLife exponeras för kreditrisk dels i sina finansiella affärer, dvs. i sin placering av överskottslikviditet och genomförande av valutaterminsaffärer, dels i den kommersiella rörelsen i samband med kundfordringar och förskottsbetalningar till leverantörer. Kreditriskexponeringen utgörs av det redovisade värdet på de finansiella tillgångarna. För att utnyttja den detaljerade kännedom om AddLifes kunder och leverantörer som finns i bolagen hanteras kreditriskbedömningen i de kommersiella affärerna av respektive bolag. Nya kunder granskas innan kredit lämnas och fastställda kreditlimiter tillämpas strikt. Korta kredittider eftersträvas och frånvaron av stark koncentration mot enskilda kunder och specifika branscher bidrar till att minimera riskerna. Ingen enskild kund står för mer än 3 (6) procent av den totala kreditexponeringen sett över ett år. Motsvarande procenttal för de tio största kunderna är cirka 10 (12) procent. Exponering per kundsegment och geografisk marknad framgår av uppställning i not 6. Under året uppgick kundförlusterna till 0 MSEK (0) motsvarande 0 procent av nettoomsättningen (0).