Förändringar i moderbolagets eget kapital

Ladda ned Excel

Bundet eget kapital Fritt eget kapital
MSEK Aktiekapital Överkursfond Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Totalt
INGÅENDE EGET KAPITAL 2021-01-01 58 1 134 41 1 152
Årets resultat 66 66
Årets totalresultat 66 66
Apportemission 4 1 521 1 525
Emissionskostnader −1 −1
Utdelning −183 −183
Avyttring av egna aktier     281 281
Utfärdade köpoptioner −9 −9
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2021-12-31 62 2 654 196 2 912
         
  Bundet eget kapital Fritt eget kapital  
MSEK Aktiekapital Överkursfond Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Totalt
INGÅENDE EGET KAPITAL 2022-01-01 62 2 654 196 2 912
Årets resultat −18 −18
Årets totalresultat −18 −18
Utdelning −243 −243
Återköp av egna aktier     −60 −60
Inlösta och utfärdade köpoptioner 33 33
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2022-12-31 62 2 654 −92 2 624
         
         
Senast uppdaterad: 2022-11-10 07:27:07 av Alexander Paziraei