Förvaltningsberättelse

Medarbetare, forskning och utveckling samt miljö 

Medarbetare

Vid räkenskapsårets utgång uppgick antalet medarbetare till 2 219, vilket kan jämföras med 1 802 vid räkenskapsårets ingång. Genomförda förvärv ökade antalet medarbetare med 355 personer (701). Medelantalet anställda uppgick under 2022 till 2 157 (1 548).

Ladda ned Excel

  2022 2021
Medelantal anställda 2 157 1 548
andel män 56 % 55 %
andel kvinnor 44 % 45 %
     
Åldersfördelning    
upp till 29 år 9 % 10 %
30-49 år 55 % 54 %
50 år och äldre 36 % 36 %
Genomsnittlig ålder 46 45

Forskning och utveckling

Koncernen bedriver i begränsad utsträckning egen forskning och utveckling, främst inom Biolin i affärsområdet Labtech. Inom affärsområdet Medtech bedrivs utvecklingsarbete av en digital plattform inom välfärdsteknologi.  Den digitala plattformen innehåller lösningar för uppkoppling av sensorer och trygghetslarm i hemmet, Camanio Care, samt digital egenmonitorering av specifika hälsotillstånd, Camanio Health. Erbjudandet inom välfärdsteknologi omfattar även produkter för bostadsanpassning samt mobilitetshjälpmedel och sensorer. 

Miljö

Inget av koncernens svenska dotterbolag bedriver tillståndspliktig eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Inget av de utländska dotterbolagen bedriver verksamhet med motsvarande tillstånds- eller anmälningsplikt. Inget av koncernens bolag är involverat i någon miljötvist.

Senast uppdaterad: 2023-03-24 14:00:18 av Eva Berger