Koncernens balansräkning

Ladda ned Excel

MSEK Not 2022-12-31 2021-12-31
TILLGÅNGAR      
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      
Immateriella anläggningstillgångar 8 440 7 191
Materiella anläggningstillgångar 899 627
Finansiella tillgångar 10 9
Långfristiga fordringar 85 7
Uppskjutna skattefordringar 51 11
Summa anläggningstillgångar 9 485 7 845
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
Varulager 1 646 1 189
Skattefordringar 78 24
Kundfordringar 1 326 1 089
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 103 57
Övriga fordringar 43 47
Likvida medel 376 345
Summa omsättningstillgångar 3 572 2 751
SUMMA TILLGÅNGAR 13 057 10 596
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
EGET KAPITAL    
Aktiekapital 62 62
Övrigt tillskjutet kapital 2 642 2 654
Reserver 477 22
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 1 787 1 547
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 4 968 4 285
Innehav utan bestämmande inflytande 3 6
Summa eget kapital 4 971 4 291
SKULDER    
Långfristiga skulder    
Långfristiga räntebärande skulder 2 744 564
Långfristiga leasingskulder 225 224
Långfristiga icke räntebärande skulder 8 2
Avsättningar till pensioner 60 82
Långfristiga avsättningar 134 32
Uppskjutna skatteskulder 459 489
Summa långfristiga skulder 3 630 1 393
Kortfristiga skulder    
Kortfristiga räntebärande skulder 2 491 3 194
Kortfristiga leasingskulder 131 121
Leverantörsskulder 957 796
Skatteskulder 70 110
Övriga skulder 268 301
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 487 380
Kortfristiga avsättningar 52 10
Summa kortfristiga skulder 4 456 4 912
Summa skulder 8 086 6 305
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 057 10 596
Senast uppdaterad: 2022-11-10 07:27:07 av Alexander Paziraei