Drivkraft för klimatsmart erbjudande

AddLife har som mål att skapa konkurrensfördelar genom högkvalitativa produkter och värdeskapande tjänster, kombinerat med klimatsmarta lösningar.

Vår roll i värdekedjan, främst som distributör, innebär dels en nära dialog med många kunder på lokal nivå, dels val av ledande globala leverantörer och påverkan på dessa. Detta är en unik möjlighet att stödja en hållbar omställning tillsammans med våra partners och tillsammans utveckla lösningar som också kan ha en positiv inverkan på affärsverksamheten.

Varje enskilt dotterbolag ansvarar själva för val av leverantörer. Att utvärdera nya och befintliga leverantörer är ett kontinuerligt arbete där ett urvalskriterium är att leverantörerna respekterar grundläggande mänskliga rättigheter och behandlar sina anställda i enlighet med ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetet.

87% av koncernens försäljning sker via dotterbolag som har ISO-certifiering för kvalité, ISO 9001, och 52% av försäljningen sker via bolag som har miljöcertifikatet ISO 14001.

Nya affärsmodeller med återanvändning av produkter​​​​

​AddLife prioriterar och investerar i cirkulära affärsmodeller som förlänger produkters livslängd. Under året har AddLife investerat i en cirkulär affärsmodell genom förvärvet av O'Flynn Medical, marknadsledande inom uthyrning av medicinsk utrustning på den irländska marknaden. Bolagets cirkulära modell förlänger produktens livslängd och erbjuder en uthyrningsoption för all utrustning som omfattar rengörings- och saneringstjänster samt service, reparationer och lagerhållning.
Hållbara affärsmetoder är en del av O’Flynn Medicals dagliga verksamhet, från dekontamineringsenheten, produkt-och logistikstrategin samt den papperslösa kontorsfilosofin. Under de senaste åren har bolaget gjort stora investeringar för att bygga en hållbar affärsmodell.

Under 2022 nominerades O'Flynn Medical till "Green Small Organisation of the Year" vid Green Awards. Nomineringen är ett erkännande av bolagets engagemang för att främja en grönare, mer hållbar framtid för Irland. O'Flynn Medical har nya lösningar att lansera under 2023 för att ytterligare stödja kunder med hållbara lösningar​.

 

Fokusområden för att uppnå mål

Hållbarhet som konkurrensfördel

AddLife vill skapa konkurrensfördelar med sina högkvalitativa produkter och värdeskapande tjänster kombinerat med ett hållbart erbjudande. Cirka 20 procent av vår omsättning härrör från egen produktion där vi har ett direkt inflytande på processen. Vi uppmuntrar innovativa och smarta lösningar för att alltid ligga i framkant och vi granskar även aktuella produkter och tjänster för att identifiera var förändringar kan göras, såsom materialåtgång, förpackningar, transporter och möjlighet till återvinning. 

Styrning och KPI:er
  • ​Identifiera klimatsmarta möjligheter för befintliga och nya produkter att implementera på den lokala marknaden​ (implementeras framåt)​
    ​​​​​​​

Partnerskap

Vi strävar efter att underlätta för sjukvårdssystem, patienter, brukare och vårdpersonal. Partnerskap är ett verktyg för att uppnå dessa mål. Genom att föra dialoger med olika aktörer i värdekedjan kan vi identifiera vilka områden som behöver förbättras och driva förändringar i linje med AddLifes långsiktiga vision om ett hållbart samhälle.

Styrning och KPI:er
  • Antal samarbetsdialoger och initiativ med partners genom hela värdekedjan (implementeras framåt)​

Hållbarhet i hela vår leverantörskedja

Vi engagerar oss i styrningen av miljö- och sociala frågor genom hela försörjningskedjan. Detta arbete innebär utvärdering av, dialog med och påverkan av våra nuvarande leverantörer samt att identifiera nya marknadsledande alternativ. Vår roll i värdekedjan ger oss en unik möjlighet att stödja hållbar utveckling och utveckla lösningar tillsammans med våra partners för att uppnå en positiv påverkan på verksamheten.

Styrning och KPI:er
  • 100 % av nya leverantörer utvärderade enligt AddLife-approach
  • Initiativ för CO₂-minskning längs leveranskedjan (ska initieras)​
  • Andel (i förhållande till omsättning) ISO-certifierade företag 
Dynamisk graf: Andel av nya leverantörer som har utvärderats

ANDEL ISO-CERTIFIERADE BOLAG

87 %

Senast uppdaterad: 2023-03-27 12:07:41 av lina.astrom@add.life