BOLAGSSTYRNING

Principer för bolagsstyrning

Övergripande struktur 

En god bolagsstyrning är en viktig komponent i att säkerställa att AddLife AB sköts på ett hållbart och ansvarsfullt sätt i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Bolagsstyrningen inom AddLife AB definierar beslutssystem, tydliggör roller och ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse, styrelsens utskott och verkställande ledning samt säkerställer öppenhet mot koncernens intressenter.

AddLife-koncernen består av cirka 85 bolag i cirka 30 länder. Moderbolag i koncernen är det svenska publika aktiebolaget AddLife AB, vars B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Utöver vad som följer av den svenska aktiebolagslagen, tillämpliga svenska och utländska förordningar och föreskrifter samt lagar och regler, god sed på aktiemarknaden och Nasdaqs regelverk för emittenter, är koncernens bolagsstyrning baserad på Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Denna rapport om bolagsstyrning är granskad av bolagets revisor. Bolagsstyrningsrapporten finns på bolagets hemsida under investerare, www.add.life/investerare/bolagsstyrning.

God efterlevnad av Koden, börsregler och god sed 

AddLife följer Kodens princip ”följ eller förklara” och för räkenskapsåret 2022 har AddLife i alla väsentliga avseenden följd Koden, dock med två avvikelser från kodens regel p. 2.4. Avvikelserna och motiveringarna härtill återfinns i avsnittet om valberedningen. Inga överträdelser av tillämpliga börsregler har skett och inte heller har några överträdelser av god sed på aktiemarknaden rapporterats av Nasdaq Stockholms disciplinnämnd eller Aktiemarknadsnämnden under 2022.

 

Bolagsordning

Enligt bolagsordningen är bolagets firma AddLife AB och är ett publikt bolag. Bolagets senaste räkenskapsår omfattar perioden 1 januari – 31 december. Bolagets verksamhet är ”att självt eller genom hel- eller delägt dotterbolag idka handel med och tillverka huvudsakligen medicinteknisk utrustning och produkter samt driva annan därmed förenlig verksamhet”. Styrelsen har sitt säte i Stockholm och skall bestå av minst fyra och högst sex ledamöter.

Bolagets bolagsordning innehåller inga begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma. Bolagets bolagsordning saknar särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt om ändring av bolagsordningen. Den senaste registrerade bolagsordningen antogs vid ordinarie bolagsstämma den 5 maj 2021 och finns i sin helhet på Bolagets hemsida under investerare, www.add.life/investerare/ bolagsstyrning/bolagsordning.

Aktiestruktur och ägare 

Per den 31 december 2022 hade bolaget 13 131 aktieägare och de 15 största ägarna kontrollerade 62 procent av aktiekapitalet och 70 procent av rösterna. Vid räkenskapsårets slut uppgick andelen svenska ägare till 63 procent och utländska investerare ägde 37 procent av kapitalet. Andelen juridiska personer uppgick till 86 procent och fysiska personer uppgick till 14 procent av aktiekapitalet. Roosgruppen AB (Håkan Roos via bolag) och Tom Hedelius är de enda aktieägare som har ett direkt eller indirekt aktieinnehav i bolaget som representerar minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Senast uppdaterad: 2023-03-30 17:18:35 av Alexander Paziraei