Koncernens resultaträkning

Ladda ned Excel

MSEK Not 2022 2021
Nettoomsättning 9 084 7 993
Kostnad för sålda varor   −5 657 −5 136
Bruttoresultat   3 427 2 857
Försäljningskostnader −2 125 −1 486
Administrationskostnader −542 −388
Forskning och utveckling −81 −34
Övriga rörelseintäkter 218 100
Övriga rörelsekostnader −89 −53
Rörelseresultat 808 996
Finansiella intäkter 445 97
Finansiella kostnader −651 −166
Finansnetto   −206 −69
Resultat före skatt   602 927
Skatt −119 −206
ÅRETS RESULTAT   483 721
Hänförligt till:      
Moderbolagets aktieägare   480 719
Innehav utan bestämmande inflytande   3 2
Resultat per aktie (SEK) 3,96 6,03
Resultat per aktie efter utspädning   3,95 6,01
Senast uppdaterad: 2022-11-10 07:27:07 av Alexander Paziraei