Bolagsstyrning

AddLifes ledning

Från vänster: Fredrik Dalborg, Peter Simonsbacka, Martin Almgren, Christina Rubenhag

 

FREDRIK DALBORG
CHRISTINA RUBENHAG

VD och Koncernchef

Född: 1972 Medlem av koncernledning sedan: 2022
Utbildning: Civilekonom Arbetslivserfarenhet: VD Etac, VD Boule Diagnostics AB, ledande befattningar inom Xvivo,  Terumo BCT och Gambro
Andra pågående uppdrag: Inga Innehav av aktier i AddLife: 13 500 B-aktier samt köpoptioner motsvarande 26 000 B-aktier

CFO

Född: 1970 Medlem av koncernledning sedan: 2022
Utbildning: Civilekonom Arbetslivserfarenhet: CFO Boule Diagnostics AB, CFO & CEO Biolin Scientific AB, CFO Packetfront AB, CFO Swe-Dish Satellite Systems AB Andra pågående uppdrag: Inga Innehav av aktier i AddLife: 1 250 B-aktier samt köpoptioner motsvarande 10 000 B-aktier

PETER SIMONSBACKA
MARTIN ALMGREN 

Affärsområdeschef Labtech

Född: 1960 Medlem av koncernledning sedan: 2017
Utbildning: Gymnasieingenjör Arbetslivserfarenhet: Affärsenhetschef Addtech Nordic AB, VD BergmanLabora AB och affärsenhetschef Mettler-Toledo AB Andra pågående uppdrag:  Styrelseordförande i Swedish Labtech Innehav av aktier i AddLife: 73 140 B-aktier samt köpoptioner motsvarande 203 150 B-aktier

Affärsområdeschef Medtech

Född: 1976 Medlem av koncernledning sedan: 2015
Utbildning: Civilekonom Arbetslivserfarenhet: Group Financial Controller Addtech AB, koncernredovisningschef Nefab AB, revisor EY
Andra pågående uppdrag: Inga  Innehav av aktier i AddLife: 238 000 B-aktier samt köpoptioner motsvarande 203 150 B-aktier

 Uppgifter avseende aktieinnehav avser 8 mars 2023. 

Verkställande direktören ska leda verksamheten i enlighet med aktiebolagslagen samt inom de ramar styrelsen lagt fast. Verkställande direktörens arbete och roll samt arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören framgår av en av styrelsen fastställd skriftlig instruktion (s.k. ”VD-instruktion”). Styrelsen utvärderar löpande verkställande direktörens arbete. Verkställande direktören har i samråd med styrelsens ordförande tagit fram nödvändigt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten samt föredragit ärenden och motiverat förslag till beslut.

Verkställande direktören ska leda koncernledningens arbete och fatta beslut i samråd med övriga i ledningen. Vid utgången av 2022 bestod koncernledningen av sex personer, verkställande direktören Fredrik Dalborg, Christina Rubenhag, CFO, Martin Almgren, affärsområdeschef Medtech, Peter Simonsbacka, affärsområdeschef Labtech, Ulrika Hellman, Head of M&A samt Ove Sandin, senior rådgivare. Efter årsskiftet har Ulrika Hellman lämnat bolaget och Ove Sandin är inte längre del av ledningsgruppen. Tidigare VD Kristina Willgård lämnade sin roll den 31 augusti. Koncernledningen har regelbundna verksamhetsgenomgångar under verkställande direktörens ledning. 

Operativ organisation

Koncernens operativa arbete har under räkenskapsåret varit organiserat i de två affärsområdena Labtech och Medtech. Verksamheten bedrivs i dotterbolag framförallt i Europa, men även Australien och Kina. I varje operativt bolag finns en styrelse där bolagets VD och ledningspersoner från affärsområdet finns representerade. Varje bolags VD rapporterar till en affärsenhetschef eller affärsområdeschef. Affärsområdeschefen rapporterar i sin tur till VD för AddLife AB.

Senast uppdaterad: 2023-03-24 11:26:05 av jamilah.wass@add.life