Hållbarhet

Styrning

Som undertecknare av UN Global Compact stödjer vi aktivt mänskliga rättigheter och bedriver vår verksamhet på ett sätt som är socialt ansvarsfullt och förenligt med principerna i Global Compact, International Bill of Human Rights, ILO:s kärnkonventioner och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

AddLife är mindre exponerat för direkta icke-finansiella risker i produktutveckling och produktion till följd av den låga andelen egentillverkning. Koncernen står dock inför risker när det gäller att hantera leverantörernas inköp och deras verksamhet. Vi har även ett visst ansvar för de produkter som lanseras till marknaden. När det gäller miljörisker är vår direkta påverkan begränsad uppströms och hanteras genom dialog, påverkan och val av leverantörer. Logistik är ett prioriterat område för framtida bedömning av indirekt påverkan.

AddLife har en gemensam koncernstrategi för styrning genom våra värderingar och kultur.

Vår affärsmodell innebär en kombination av central och lokal hantering av hållbarhetsrisker och möjligheter, ofta genom policyer och ledningssystem där effektiviteten övervakas genom olika aktiviteter.

Varje dotterbolag ansvarar för sin egen affärsverksamhet inom ramen för de krav på tillväxt, lönsamhet och hållbar utveckling som koncernen ställer. Vår decentraliserade modell, som är en del av vårt DNA, innebär också komplexitet. Lokalt ansvarstagande och entreprenörskap i kombination med ett brett spektrum av företagsstorlekar gör det svårt att ha en modell som passar alla. I stället för att ha en oberoende hållbarhetsfunktion är vår hållbarhetsstrategi integrerad i de olika delarna av koncernen och måste anpassas från fall till fall.

Finansinspektionen och NASDAQ Stockholm granskar och utövar tillsyn över verksamheten.

Ladda ned Excel

Fokusområde Mål Risker som täcks Policy & ledningssystem Effektivitet
kontroller
 
Miljörisker i
verksamheten
Hållbara
lösningar
- Utsläpp
- Farligt avfall
- Förpackning
- Lokal miljöpolicy
- Lokala
hållbarhetsstrategier
- Policy för gröna
bilar
- ISO 14001 (52 % av de
operativa företagen)
- Centralt system för
hållbarhetsrapportering
 
Produktsäkerhet Hållbara
lösningar
- Felaktiga
instrumentresultat
- Felaktig produkt-
användning,
som påverkar patientens
eller yrkesutövarnas hälsa
- Felaktig eller avsaknad
av erforderliga
produktcertifieringar
- ISO 9001
- ISO 13485
87 % av de operativa
företagen har en eller båda
- Certifieringar
(CE, MDD/MDR, IVDD/IVDR)
- System of Field Safety
Notices
- Field Safety Corrective
Actions
- Visselblåsarfunktion
 
Produktlivscykel Hållbara
lösningar
- Engångsprodukter
- Avfall
- Förtida kassering av
instrument och produkter
- Instrumentunderhåll
förlänger produktens
livslängd
- Lokala återanvändnings-
och återvinningsrutiner
- Lokala renoveringsinitiativ
n/a  
Hälsa och säkerhet
på arbetsplatsen
Hållbar
kultur
- Anställdas hälsa,
säkerhet och välbefinnande
- Arbetsolyckor
- Psykosocial arbetsmiljö
- ISO 45001
- Rutiner för arbetshälsa
och säkerhet
- Riskbedömning
- Årlig
medarbetar-
undersökning
- Externa revisioner
- Visselblåsarfunktion
 
Talent
management
Hållbar
kultur
- Rekrytering och
bibehållande av personal
-Incitamentsprogram
- Årligt medarbetarsamtal
(73 % av
alla anställda)
- AddLife Academy
- Årlig medarbetar-
undersökning
- Central representation
i dotterbolagens styrelser
 
Etiska
affärsmetoder
Hållbar
kultur
- Mänskliga rättigheter
och arbetsvillkor
- Diskriminering
- Korruption och mutor
- Olämpligt beteende
från tredje part
- Exportkontroller/
handelssanktioner
- Uppförandekod
- Leverantörs-
och kundavtal
- Policy för
insiderhandel
- Lokala policyer
och bestämmelser
- Insiderlogg
- Visselblåsarfunktion
- Leverantörs-
utvärderingar
- Externa revisioner
- Central granskning:
Företagens interna
kontroll
– Förvärv: DD och
bakgrundskontroll
av målbolag
 
Långsiktig tillväxt Hållbar
tillväxt
-Kortsiktigt fokus
går före strategi,
vision och långsiktig
lönsamhet
- Utdelningspolicy som ska
säkerställa återväxt
- Finansiella mål
- Company target
processes
- Hållbarhetsrapport
- Väsentlighetsanalys
och intressentdialog
 
Senast uppdaterad: 2023-03-30 11:15:26 av jamilah.wass@add.life