Koncernens kassaflödesanalys

Ladda ned Excel

MSEK Not 2022 2021
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      
Resultat före skatt 602 927
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 684 449
Betald inkomstskatt −256 −252
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 1 030 1 124
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
Förändring av varulager −88 53
Förändring av rörelsefordringar 64 18
Förändring av rörelseskulder −97 −185
Kassaflöde från den löpande verksamheten 909 1 010
INVESTERINGSVERKSAMHETEN      
Förvärv av materiella anläggningstillgångar −213 −101
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 13 9
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar −69 −42
Avyttring av immateriella anläggningstillgångar   1 -
Förvärv av verksamheter −818 −2 843
Avyttring av verksamheter   - 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten −1 086 −2 977
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    
Upptagande av lån 1 416 2 649
Amortering av lån −846 −260
Återköp och avyttring av egna aktier   −60 -
Inlösta, utfärdade och återköpta köpoptioner   33 −9
Emissionskostnader   - −1
Övrig finansiering   −160 −121
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare −243 −183
Utbetald utdelning till innehav utan bestämmande inflytande −6 −5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 134 2 070
Årets kassaflöde −43 103
Likvida medel vid årets början 345 216
Valutakursdifferens i likvida medel 74 26
Likvida medel vid årets slut 376 345
Senast uppdaterad: 2022-11-10 07:27:07 av Alexander Paziraei