ÅRSREDOVISNING 2022

Vi vill förbättra människors liv

9084
MSEK

NETTOOMSÄTTNING

1221
MSEK

EBITA

61
%

R/RK

AddLife 2022

De senaste årens förvärv har placerat AddLife på kartan som en europeisk, stabil aktör med verksamhet inom fler nischer. 2022 har varit ett föränderligt år där våra bolag har fått visa på handlingskraft och kontinuerligt anpassat sig till ändrade marknadsförutsättningar.

Add.Life.44968 Just Crop Fredrik Dalborg

Rustade för fortsatt lönsam tillväxt

AddLife avslutade året med stärkta positioner i marknaden och i en positiv trend. Under året har förvärv bidragit starkt till tillväxten och under fjärde kvartalet ökade den organiska tillväxten i båda affärsområdena. Bolaget levererade under året ett stabilt kassaflöde och lönsamheten förbättrades inom affärsområdet Medtech som, till skillnad mot vårt andra affärsområde Labtech, inte hade stora positiva effekter av pandemin under föregående år. 

En ledande aktör inom Life Science

AddLife är ett svensknoterat medicinteknikbolag verksamt på den europeiska marknaden. AddLife äger och förvärvar bolag inom nischade segment vars erbjudande vänder sig till aktörer inom främst hälso- och sjukvårdssektorn, från forskning till vård. Dotterbolagen är indelade i två affärsområden. Labtech erbjuder produkter, lösningar och ett brett tjänsteutbud inom diagnostik, biomedicinsk forskning och laboratorieanalys. Medtech erbjuder produkter, lösningar och tjänster inom medicinteknik och hemvård.

Förvärv 2022

Tillväxt i AddLife uppnås delvis genom företagsförvärv vilket är en viktig del i AddLifes strategi. Under året har fem förvärv genomförts med en årlig nettoomsättning om cirka 850 MSEK. 

Forvarv Onepage

AddLife ur ett hållbarhetsperspektiv

AddLifes vision är att förbättra människors liv genom att vara en ledande och värdeskapande aktör inom Life Science. Vi står för ett ansvarsfullt företagande där hållbarhet är en integrerad del av affärsnyttan. Vi tar vårt ansvar för hållbarhet genom hela leveranskedjan som arbetsgivare, producent och distributör samt marknadsaktör.

Hållbarhet

Aktieägarvärde

AddLife arbetar för att skapa både goda resultat och ett starkt aktieägarvärde. Det gör vi bland annat genom självständiga dotterbolag, aktivt ägande och förvärv. AddLifes finansiella mål bidrar till ett starkt kassaflöde som möjliggör egenfinansierad, långsiktig och lönsam tillväxt.

Aktiegraf

13131

ANTAL AKTIEÄGARE

357
%

AKTIENS UTVECKLING SEDAN NOTERING