Hållbar kultur

Attraktiv arbetsgivare och affärspartner

AddLifes målsättning är en kultur där alla medarbetare har möjlighet att trivas och utvecklas. Vår framgång bygger på medarbetarnas engagemang som drivs av att förbättra både sig själva och företaget de arbetar för.

Som arbetsgivare tar vi ansvar för att skapa en säker och positiv arbetsmiljö och vi har en nollvision när det gäller arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar. Vi värdesätter trygga anställningsformer och individuella utvecklingsmöjligheter. Vi vill attrahera och behålla medarbetare som stödjer våra kärnvärden och har rätt kompetens för att utveckla verksamheten. Ett av våra viktigaste verktyg i detta arbete är vår affärsskola AddLife Academy, där våra medarbetare får kontinuerlig utbildning i vår företagskultur och kan finslipa sina affärskunskaper genom de kurser som erbjuds.

För oss är en hög etisk standard en självklarhet och vi värdesätter transparens och integritet. Vi har nolltolerans när det gäller korruption, diskriminering och andra former av beteende som inte är i linje med våra värderingar. Anställda ska ges lika möjligheter oavsett kön, ålder, etnisk eller nationell tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionsvariationer.

Under 2022 har vi lanserat en uppdaterad uppförandekod riktat till våra anställda vilken stödjer FN:s Global Compact, ILO:s kärnkonventioner och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Alla medarbetare utbildas i denna genom vårt nya digitala utbildningssystem i AddLife Academy. Som anställd har man en skyldighet att leva upp till uppförandekoden och återspegla den i sitt arbete och i sina relationer med kollegor och omgivning.

Vi genomför medarbetarundersökningar för att identifiera förbättringsområden på genom hela koncernen. I årets undersökning svarade 86%, jämfört med tidigare 84% (2021) och 85% (2020). Resultaten för varje dotterbolag kommuniceras på bolagsnivå med förbättringsinriktade uppföljningsaktiviter baserat på utfall. I samma undersökning följer vi även upp medarbetarindexet som mäter arbetsmiljön med avseende på hälsa, säkerhet och välbefinnande.

Fokusområden för att uppnå mål

Personlig utveckling

AddLifes ambition är att behålla och stärka den entreprenöriella kulturen, vilket förutom att bidra till vår framgång också innebär att våra medarbetare har frihet under ansvar och möjlighet att utveckla kompetens och karriär. Inom AddLife Academy tillhandahåller vi digital och fysisk utbildning i ämnen som våra medarbetare bör kunna och tillämpa i sitt dagliga arbete. Det är också en plattform för nätverk mellan medarbetare från olika företag och länder. Vissa av AddLifes dotterbolag har även kompletterande utbildningsinitiativ gällande produkter, tjänster eller specifika lokala bestämmelser. 

Styrning och KPI:er
 • 90 % av de anställda deltar i AddLife Academys hållbarhetsutbildning (implementeras framåt)
 • Genomsnittlig utbildningstid per anställd (exklusive lokalt anordnad utbildning)
 • Antal anställda som deltar i AddLife Academy


  UTBILDNINGSTID PER ANSTÄLLD

   

  DELTAGARE I ADDLIFE ACADEMY

  7 h

   

  1 550 

Mångfald och inkludering

Anställdas lika möjligheter är viktigt för att fortsätta bygga en hållbar kultur. Utöver medarbetarundersökningen, som bland annat används för att säkerställa att eventuell diskriminering upptäcks och åtgärdas, har vi även utvecklat en visselblåsarkanal som underlättar anonym anmälan av misstänkt diskriminering eller annat brott mot uppförandekoden.

Årets medarbetarundersökning visar att det relativa antalet fall av diskriminering är oförändrat. Vår ambition är att fortsätta att förbättra oss inom detta område.

Styrning och KPI:er 
 • Medarbetarnöjdhet 4,3 av 5,0
 • Andel anställda som har upplevt diskriminering och/eller trakasserier

  MEDARBETAR-
  NÖJDHET

   

  DISKRIMINERING & TRAKASSERIER

  4,00

   

  4 %

  Mål 2022 2021 2020   Mål 2022 2021 2020
  4,30 4,00 3,90 4,04   0 4%  4%  4% 
 • 40/60 % könsbalanserad representation i ledande befattningar

   

   

  43/57 %

  34/66 %

  ANSTÄLLDA
  TOTALT
  LOKALA
  LEDNINGSGRUPPER

  KVINNOR/MÄN

   

  40/60 %

  50/50 %

  KONCERN-
  LEDNING
  ADDLIFE
  STYRELSE
 • 100 % av cheferna deltar i AddLife Academy ledarskapsutbildningar, inklusive utbildning i mångfald och inkludering (implementeras framåt)
 • Lönegap mellan könen
 • Andel anställda som anser AddLife vara en inkluderande arbetsplats

  LÖNEGAP MELLAN KÖNEN

   

  INKLUDERANDE ARBETSPLATS

  14 %

   

  79 %

Affärsetik

Nolltolerans mot korruption, mutor och orättvisa konkurrensbegränsande åtgärder är del av vårt engagemang för samhället och de människor vars liv vi strävar efter att förbättra. Det är också ett åtagande gentemot våra leverantörer, som anförtror oss sitt varumärke, och till våra kunder, som förlitar sig på rättvisa och långsiktiga partnerrelationer. 

Ambition
 • 100% av anställda genomför utbildning i koncernens uppdaterade uppförandekod (initieras 2023)
Styrning och KPI:er
 • Antal anmälningar i visselblåsarkanal
 • Korruptionsincidenter

ANMÄLNINGAR I VISSELBLÅSARKANAL

 

KORRUPTIONS-
INCIDENTER

2

 

0

Senast uppdaterad: 2023-03-27 16:44:41 av jamilah.wass@add.life