AFFÄRSOMRÅDE

Affärsområde Medtech

Inom affärsområdet Medtech erbjuder dotterbolagen produkter och tjänster inom medicinteknik, samt hjälpmedel och digitala lösningar inom hemvård. Medtechs erbjudande vänder sig främst till offentligt finansierad sjukvård, hemvård och omsorg i Europa.

Dotterbolagen inom affärsområdet Medtech verkar genom lokal kännedom och närvaro kombinerat med koncernens globala räckvidd. Dagens hälso- och sjukvård är nationella angelägenheter med globala och gemensamma utmaningar. Det gör att produkt- och tjänstebehovet är i stort sett likvärdigt oavsett geografisk marknad. Bolagen erbjuder egna produkter, ett brett utbud av produkter från andra leverantörer samt tjänster så som utbildning, support och service. Produktsortimentet spänner från enklare förbrukningsmaterial till avancerade instrument för kirurgiska ingrepp samt välfärdsteknologi och hjälpmedel för äldre och personer med funktionsvariationer. Sammantaget kräver produktutbudet en gedigen medicinsk kunskap för att vägleda kunderna rätt. Försäljningen sker till cirka 85 procent genom offentliga upphandlingar.

Dynamisk graf: Medtech nettoomsättning per marknad

MEDTECH I SIFFROR

Nettoomsättning: 5 210 MSEK
EBITA: 573 MSEK
EBITA marginal: 11,0%
Medarbetare: 1 433
Andel av koncernens
nettoomsättning:
57%

Marknadsutveckling 2022

Under inledningen av året var verksamheten inom Medtech starkt påverkad av pandemin, där de höga smittotalen innebar lågt antal operationer och en växande vårdskuld. I takt med att pandemin har avtagit har aktiviteten inom affärsområdet ökat även om det också har varit tydligt att vårdsystemen har haft behov av återhämtning. Tillväxten inom Medtech har främst varit driven av de förvärv som gjorts under det senaste året, vilket har varit en strategi för att kompensera den minskade covid-19 försäljningen främst inom Labtech. Den organiska tillväxten, exklusive covid-19 försäljning, uppgick för helåret 2022 till 2 procent. Den elektiva kirurgin har under hösten kommit igång och vi ser ökad efterfrågan inom främst ortopedi, respiration och endoskopi, medan oftalmologi och neuro har haft en svagare utveckling. Sjukvårdsystemen i stora delar av Europa lider dock av personalbrist vilket gör att vårdskulden är fortsatt stor. En minskning av vårdskulden väntas ske gradvis under en längre period med succesivt ökande antal genomförda operationer. Besöksrestriktioner har under året lättat och kunder har blivit mer mottagliga för besök vilket gör att kundbesök, seminarier, mässor och marknadsföring nu ökar. För våra bolag inom hemvård innebär det större möjlighet till utprovning av produkter vilket är positivt efter drygt två år av olika restriktioner på våra marknader. 

Investeringarna i vidareutveckling av de digitala lösningarna inom hemvård har som planerat fortsatt under 2022 och belastar lönsamheten, motsvarande cirka en procentenhet på EBITA-marginalen i Medtech. De digitala lösningarna är nu i en tidig kommersiell fas och implementeras i flera regioner och kommuner i Sverige samtidigt som planerna på internationell expansion utformas. Försäljningsutvecklingen var god inom hemvård och förväntas fortsätta utvecklas positivt drivet av ett behov att frigöra vårdplatser, effektivisera interaktionen mellan patient och vårdpersonal samt att förbättra kliniska resultat och öka livskvaliteten hos patienter och brukare.

Under året har tre förvärv genomförts till affärsområdet Medtech.
I början av året slutförde vi förvärvet av det spanska bolaget MBA Incorporado S.L, en ledande oberoende aktör inom ortopedisk- och akutkirurgi med verksamhet i Spanien, Portugal och Italien. Under året har verksamheten inom avancerad kirurgi utvecklats väl och bolaget har även introducerat en ny produktgrupp inom neurokirurgi.

I mars slutfördes förvärvet av Telia Health Monitoring som utvecklar och levererar en digital plattformslösning som möjliggör egenmonitorering för patienter med kroniska sjukdomar såsom hjärtsvikt, högt blodtryck, KOL, diabetes och IBD. Verksamheten har integrerats in i dotterbolaget Camanio och går nu under namnet Camanio Health. Lansering av tjänsten har påbörjats och den är i en tidig kommersiell fas, samtidigt som vi fortsatt investerar i dess funktionalitet. 

Vårt största förvärv under 2021, Healthcare 21, har under året genomfört ett tilläggsförvärv; det irländska bolaget O'Flynn. O’Flynn är en oberoende specialistdistributör som erbjuder försäljning och uthyrning av produkter samt tekniska tjänster till sjukhussektorn, privatkunder och vårdhem på Irland. 

Kvalificerade tjänster hjälper vården att öka effektiviteten

Hälso- och sjukvårdssystemen i stora delar av Europa lider av brist på personal, vilket innebär att köerna av patienter som väntar på kirurgiska ingrepp är långa. En gradvis minskning av köerna förväntas över en längre tid när antalet kirurgiska ingrepp ökar successivt. Att öka antalet kirurgiska ingrepp och samtidigt hantera personalbrist kommer att ställa höga krav på sjukvårdssystemen.
I denna situation blir värdet av att kunna erbjuda utbildning i specifika kirurgiska metoder och stöd under kirurgiska ingrep än mer värdefullt. Kombinerat med detta blir hög effektivitet, snabbhet och pålitlighet i leveranser allt viktigare.  AddLifes spanska företag MBA Surgical Empowerment har ett mycket kvalificerat och erfaret team av säljare och produktspecialister som kan erbjuda utbildning och stöd i operationssalarna. Med hjälp av ett avancerat logistiksystem och varulager på fem strategiskt utvalda platser kan leverans till MBAs kunder i samtliga marknader alltid garanteras inom 24 timmar. MBA erbjuder också ett utlåningsprogram avsett att göra utrustning som kan behövas vid akuta fall tillgänglig för sjukhus. Med leveranser i rätt tid tillsammans med specialiserat stöd i operationssalarna är MBA engagerade i att stödja hälso- och sjukvårdssystemen att minska patientköerna.

 

Digitala lösningar ger effektivisering kombinerat med förbättrad livskvalitet

Digitalisering är ett viktigt verktyg som kan hjälpa sjukvårdssystemen att hantera de utmaningar som en åldrande befolkning kombinerat med personalbrist medför. Inom området hemsjukvård bygger AddLife en unik portfölj av produkter och tjänster för att möjliggöra att en växande andel äldre och kroniskt sjuka kan bo hemma i högre utsträckning och minska beroendet av sjukhusvård och hemtjänster, samtidigt som de upprätthåller en god livskvalitet och hög säkerhet.
Camanios lösning för egenmonitorering har varit ledande på den svenska marknaden sedan 2015 och riktar sig till en rad olika patientgrupper, inklusive hjärtsvikt, högt blodtryck, KOL, diabetes, IBD och mödravård. Patienten registrerar sin puls, blodtryck, syresättning, blodsocker tillsammans med flera olika diagnostiska tester som sedan delas med vårdgivaren.
Genom mödravårdslösningen erbjuder Camanio större säkerhet och bekvämlighet för kvinnor som under sin graviditet behöver extra uppföljning. Lösningen erbjuder stöd för vårdplaner och möjlighet till rutinkontroller på distans. Barnmorskan övervakar uppdateringarna via vårdportalen och kan chatta, justera behandling eller boka ett fysiskt uppföljningsbesök vid behov. Tekniken ger större säkerhet, minskar risken för komplikationer, akutbesök och oplanerade inläggningar. Camanio är en spännande tillväxtmöjlighet för AddLife genom sitt digitala erbjudande som innebär förenkling av processer, kostnadsminskningar och bättre resursutnyttjande för vården samt bättre livskvalitet för patienter och brukare.

 MEDTECHS STYRKOR

 • Medarbetare med lång medicinsk erfarenhet, lokal kännedom, hög servicegrad samt produktutvecklare inom välfärdsteknologi
 • Brett sortiment bestående av såväl egenutvecklade produkter som produkter från andra välrenommerade tillverkare
 • Stor flexibilitet kring kundanpassade lösningar liksom spetskompetens inom offentliga upphandlingar
 • Europeiskt distributions- och servicenätverk för såväl egna som andra leverantörers produkter och tjänster

MEDTECHS PRODUKTSEGMENT

 • Intensivvård
 • Endoskopi
 • Interventionell radiologi
 • Kirurgi
 • Oftalmologi
 • Ortopedi
 • Respiration
 • Sårvård
 • Välfärdsteknologi
 • Hjälpmedel för kök och badrum
 • Hjälpmedel för barn med funktionsvariationer

Senast uppdaterad: 2023-03-29 22:13:10 av sophia.dernulf@add.life