Förändringar i koncernens eget kapital

Ladda ned Excel

MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Innehav utan bestäm- mande inflytande Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL
2021-01-01
58 1 134 −50 739 1 881 8 1 889
Årets resultat 719 719 2 721
Årets omräkningsdifferenser 72 72 1 73
Omvärdering av förmånsbestämda planer 0 0 0
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 0 0 0
Övrigt totalresultat 72 0 72 1 73
Årets totalresultat 72 719 791 3 794
Transaktioner med ägare
Apportemission 4 1 521 1 525 1 525
Emissionskostnader −1 −1 −1
Utdelning −183 −183 −5 −188
Köpoptioner −9 −9 −9
Avyttring av egna aktier 281 281 281
UTGÅENDE EGET KAPITAL
2021-12-31
62 2 654 22 1 547 4 285 6 4 291
               
MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Innehav utan bestäm- mande inflytande Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL
2022-01-01
62 2 654 22 1 547 4 285 6 4 291
Årets resultat 480 480 3 483
Årets omräkningsdifferenser 455 455 0 455
Omvärdering av förmånsbestämda planer 23 23 23
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat −5 −5 −5
Övrigt totalresultat 455 18 473 0 473
Årets totalresultat 455 498 953 3 956
Transaktioner med ägare
Utdelning −243 −243 −6 −249
Köpoptioner 33 33 33
Återköp av egna aktier −60 −60 −60
Förskjutning mellan bundet och fritt kapital −12 12 0 0
UTGÅENDE EGET KAPITAL
2022-12-31
62 2 642 477 1 787 4 968 3 4 971
Senast uppdaterad: 2023-02-03 16:09:35 av jamilah.wass@add.life