Bolagsstyrning

AddLifes styrelse

Styrelsens uppgifter

Styrelsens huvudsakliga uppgift är att för ägarnas räkning förvalta koncernens verksamhet så att ägarnas intresse av långsiktigt god kapitalavkastning tillgodoses på bästa möjliga sätt. Styrelsen har det övergripande ansvaret för AddLife organisation och förvaltning. Styrelsens arbete regleras bland annat av den svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen, koden och den arbetsordning som styrelsen fastställt för sitt arbete.

Styrelsens sammansättning och oberoende

Enligt AddLifes bolagsordning ska styrelsen bestå av minst fyra och högst sex ledamöter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta finns inte.

Valberedningen tillämpar regel 4.1 i Koden som mångfaldspolicy. Styrelsen ska ha en, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas. Styrelsen består sedan årsstämman den 5 maj 2022 av sex ledamöter varav tre är män och tre är kvinnor.

Valberedningen har bedömt att styrelsens sammansättning under 2022 uppfyllt de krav på oberoende som uppställs i Koden. Johan Sjö, Birgit Stattin Norinder, Eva Elmstedt och Eva Nilsagård är oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.  

Styrelsens ansvar och arbete

Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen, AddLifes bolagsordning och Koden. Därutöver regleras styrelsens arbete av en av styrelsen fastställd arbetsordning. Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning som reglerar styrelsens arbete och dess inbördes arbetsfördelning inklusive dess utskott, beslutsordningen inom styrelsen, styrelsens mötesordning samt ordförandens arbetsuppgifter. Styrelsen har också utfärdat en instruktion för verkställande direktören samt en instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen. Vidare har styrelsen antagit ett antal policys för koncernens verksamhet, exempelvis Finanspolicy, Kommunikationspolicy och Uppförandekod. Styrelsen övervakar verkställande direktörens arbete genom löpande uppföljning av verksamheten under året och ansvarar för att organisation samt ledning och riktlinjer för förvaltning av Bolagets angelägenheter är ändamålsenligt utformade. Styrelsen ansvarar vidare för att Bolaget har effektiva system för uppföljning och kontroll av Bolagets verksamhet samt efterlevnad av lagar och regler som gäller för Bolagets verksamhet. Styrelsen ansvarar även för fastställande av samt utveckling och uppföljning av Bolagets mål och strategi, beslut om förvärv och avyttringar av verksamheter, större investeringar samt tillsättningar och ersättningar till koncernledningen. Styrelsen och verkställande direktören framlägger årsbokslutet för årsstämman.

Årligen ska under styrelseordförandens ledning en utvärdering av styrelsearbetet ske och valberedningen informeras om resultatet av utvärderingen. Styrelsen ska fortlöpande utvärdera den verkställande direktörens arbete. Denna fråga ska årligen särskilt behandlas, varvid ingen från bolagsledningen ska närvara. Styrelsen ska vidare utvärdera och ta ställning till väsentliga uppdrag som verkställande direktören har utanför Bolaget, i det fall sådana skulle förekomma. I oktober 2022 genomfördes, under styrelseordförandes ledning, den årliga utvärderingen av styrelsearbetet och valberedningen har informerats om resultatet av utvärderingen.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning ska årligen utvärderas, uppdateras och fastställas. Arbetsordningen fastställer hur arbetet skall fördelas mellan styrelsens ledamöter inklusive dess utskott samt verkställande direktören, antalet ordinarie styrelsemöten, ärenden som skall behandlas vid ordinarie styrelsemöten samt styrelseordförandens uppgifter. Styrelsen har även utfärdat skriftliga anvisningar för hur den finansiella rapporteringen till styrelsen skall ske.

Styrelsens arbete 2022

Under räkenskapsåret har styrelsen hållit 13 styrelsemöten, varav 5 före årsstämman 2022 och 8 efter. Styrelseledamöternas närvaro framgår av nedan tabell.

Styrelsen har vid de ordinarie mötena behandlat de fasta punkter som följer av styrelsens arbetsordning och årsplan, såsom uppföljning av verksamheten och affärsläget, ekonomisk rapportering, beslut om aktuella företagsförvärv, fastställt policydokument samt genomgång av intern kontroll och bolagsstyrning.

Styrelsen har därtill under året behandlat koncernens långsiktiga målsättningar och strategi, hållbarhetsfrågor, successionsplanering och övergripande organisatoriska frågor samt finansiering.

 

Ledamot Styrelse-möten Ersättnings-utskott Revisions-utskott Oberoende i förhållande till bolaget Oberoende i förhållande till större aktieägare
Totalt antal möten 13 1 4    
Johan Sjö (styrelseordförande) 13 1 4 Ja Ja
Birgit Stattin Norinder 13   4 Ja Ja
Eva Nilsagård 13   4 Ja Ja
Håkan Roos 13   4 Ja Nej
Stefan Hedelius 13 1 4 Ja Nej
Eva Elmstedt 13   4 Ja Ja

Ersättningsutskott

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott bestående av Johan Sjö, ordförande, och Håkan Roos. Ersättningsutskottet har utarbetat ett förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare. Förslaget har behandlats av styrelsen och kommer att läggas fram för årsstämmans beslut. Med utgångspunkt i årsstämmans beslut beslutar sedan styrelsen om ersättning till verkställande direktören. Verkställande direktören ska inte föredra sin egen ersättning. På förslag av verkställande direktören ska ersättningsutskottet fatta beslut om ersättning till övriga medlemmar i koncernledningen. Styrelsen ska informeras om ersättningsutskottets beslut. Ersättningsutskottet har därefter till uppgift att följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman fattat beslut om. Vidare ska utskottet följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen.

Ersättningsutskottet har haft ett sammanträde under räkenskapsåret. Vid mötet var samtliga ledamöter i utskottet närvarande.

Revisionsutskott

Revisionsutskott utgörs av styrelsen i sin helhet och Eva Nilsagård är utsedd till revisionsutskottets ordförande. Utskottets arbete bedrivs som en integrerad del av styrelsearbetet vid ordinarie styrelsemöten. Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, övervaka Bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll och riskhantering med avseende på den finansiella rapporteringen, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorernas opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorerna tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revisionstjänster samt biträda vid upprättande av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.

Revisionsutskottet har haft fyra möten under 2022 i samband med publiceringen av delårsrapporterna. Vidare har AddLifes riskmatris diskuterats och bolagets externa revisorer har avrapporterat från interimsgranskningen.

Styrelsen har i anslutning till att styrelsen fastställde årsbokslutet för 2022 haft en genomgång med och fått rapport från bolagets externa revisorer. Styrelsen hade vid detta tillfälle även en genomgång med revisorerna utan närvaro av VD eller andra i bolagsledningen.

Ersättning till styrelsen

Ersättning till styrelsen fastställs av årsstämman. Årsstämman 2022 beslutade om ett totalt arvode om 2 525 000 SEK för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Av arvodet avser 700 000 SEK arvode till styrelsens ordförande, 350 000 SEK arvode till var och en av övriga ledamöter och 75 000 SEK arvode till ordförande i revisionsutskottet.

Senast uppdaterad: 2023-04-22 15:12:29 av Eva Berger