Förvaltningsberättelse

Moderbolaget

Verksamheten i moderbolaget AddLife AB omfattar koncernledning, affärsområdesledning, koncernrapportering och finansförvaltning.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 64 MSEK (51) och resultatet efter finansiella poster till -224 MSEK (-18). I bokslutsdispositioner ingår erhållet koncernbidrag med 191 MSEK (259) och lämnade koncernbidrag med -117 MSEK (-136). Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgår till -986 MSEK (-2 740). Moderbolagets finansiella nettoskuld uppgick vid verksamhetsårets utgång till 4 842 MSEK (3 122).

Aktiekapital, återköp, incitamentsprogram och utdelning

Moderbolagets aktiekapital uppgick den 31 december 2022 till 62 358 949 SEK fördelat på nedan antal aktier med ett kvotvärde uppgående till 0,51 kronor per aktie.

Det totala antalet aktier uppgår till 122 450 250 varav antalet A-aktier uppgår till 4 615 136 och antalet B-aktier  till 117 835 114 stycken.

Den 31 december 2021 var antalet aktieägare 13 131 (13 879).

Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Två ägare kontrollerar vardera 10 procent eller mer av röstetalet. Dessa är Roosgruppen AB (Håkan Roos via bolag) med ett aktieinnehav motsvarande 15,11 procent av rösterna och Tom Hedelius med ett ägande om 12,62 procent av rösterna.

Enligt ÅRL 6 kap 2 a § ska noterade bolag lämna uppgifter om vissa förhållanden som kan påverka möjligheterna att ta över bolaget genom ett offentligt uppköpserbjudande avseende aktierna i bolaget. För merparten av beviljade kreditramar gäller att de kan sägas upp för det fall att bolaget avnoteras från Nasdaq Stockholm eller att annan en nuvarande huvudaktieägare uppnår en ägarandel över 50 procent av kapitalet eller rösterna. 

Återköp av egna aktier och incitamentsprogram

Årsstämman i maj 2022 bemyndigade styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2022 återköpa högst tio procent av samtliga aktier i bolaget.

Återköpta aktier avser att täcka bolagets åtagande i utestående köpoptionsprogram. Under räkenskapsåret har återköp av 360 000 (0) egna B-aktier aktier gjorts. Medelantalet innehavda egna B-aktier uppgick under räkenskapsåret till 671 360 (895 322). Vid utgången av året uppgick innehavda egna B-aktier till 613 989 (497 489) med ett genomsnittligt anskaffningspris om 100,56 SEK (52,12). Aktierna utgör 0,5 (0,4) procent av de utgivna aktierna och 0,4 (0,3) procent av röstetalet.

Vid utgången av året har AddLife fyra utestående köpoptionsprogram. Utfärdade köpoptioner på återköpta aktier har under räkenskapsåret medfört en beräknad utspädningseffekt baserat på periodens genomsnittliga aktiekurs om ca 0,4 procent (0,5).

Styrelsen har för avsikt att föreslå årsstämman i maj 2023 ett incitamentsprogram enligt samma, eller i allt väsentligt liknande, modell som beslutades om vid årsstämman 2022.

Senast uppdaterad: 2023-03-20 16:54:48 av Eva Berger