FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

1 januari 2022 - 31 december 2022

Styrelsen och verkställande direktören för AddLife AB (publ), org nr 556995-8126, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2022. Bolagsstyrningsrapporten är en del av förvaltningsberättelsen och framgår av sidorna 61-74. Bolagets hållbarhetsrapport finns intagen i årsredovisningen och koncernredovisningen på sidorna 6-8 och 27-44.

Verksamheten

AddLife är ett svensknoterat medicinteknikbolag verksamt på främst den europeiska marknaden och består av 83 operativa dotterbolag i affärsområdena Labtech och Medtech. Koncernen har 2 219 medarbetare i 28 länder och erbjuder högkvalitativa, kostnadseffektiva lösningar och produkter. Produktportföljen består dels av egentillverkade produkter och dels av produkter som är tillverkade av andra producenter. Tjänsteportföljen innehåller bland annat rådgivning, service och utbildning.

Kunderna är framförallt verksamma inom hälso- och sjukvårdssektorn – från forskning till vård. AddLife är idag närvarande i cirka 30 länder, huvudsakligen i Norden, Väst-, Central- och Östeuropa samt Kina och Australien. AddLife-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan mars 2016.

Väsentliga händelser under året

När vi sammanfattar året kan vi konstatera att den starkt positiva effekten av covid-19 relaterad försäljning under de senaste två åren som förväntat har avtagit kraftigt under 2022. Denna försäljning genererade goda marginaler eftersom den kunde hanteras av befintlig organisation utan ökade kostnader. Tack vare flera större förvärv under 2021 och 2022 har vi ersatt bortfallet av covid-19 försäljningen med förvärvad omsättning till mer normala marginaler. 

I början av året medförde mutationer av covid-19 fortsatt hög försäljning av PCR-tester. Omikron-varianten ledde till höga smittotal såväl bland befolkningen som bland sjukhuspersonalen vilket begränsade möjligheten till olika behandlingar och färre planerade operationer kunde genomföras. I takt med att smittspridningen minskat har verksamheterna ställt om till att successivt minska den vårdskuld av senarelagd planerad kirurgi som uppstått under pandemin. Omställningen tar dock tid och ökningen i antal genomförda operationer har varit långsam på grund av brist på läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Minskningen av vårdskulden väntas ske gradvis under en längre period med ett ökat antal genomförda operationer. Vissa länder tillför extra budgetresurser för att minska vårdskulden och vi ser också att personalbristen ger ett ökat intresse för effektivitetshöjande produkter, tjänster och digitala lösningar samt hemsjukvård.

AddLifes försäljning av produkter och tjänster, som främst efterfrågas av de skatte- och försäkringsfinansierade vårdsystemen samt inom forskning och läkemedelsutveckling, har inte påverkats nämnvärt av osäkerheten i omvärlden. Däremot har det även för våra bolag varit utmanande med de globala försörjningskedjorna under året. Råmaterial- och komponentbrist samt ökade fraktpriser medför störningar och ledtiderna har i många fall varit ovanligt långa. Situationen har förbättrats under slutet av året men vi ser fortsatt viss osäkerhet och därmed en högre kapitalbindning än vad som är långsiktigt önskvärt. 

Prisökningar från leverantörer och valutaeffekter från inköp i USD och EUR påverkade bruttomarginalerna negativt. Det kontinuerliga arbetet med att hantera prisökningar förväntas fortgå under 2023. Generellt finns god förståelse och acceptans för prishöjningar hos kunderna, men för en mindre del av försäljningen väntas en fördröjning av prishöjningar på grund av längre avtal.

Efter några turbulenta år, som tack vare våra handlingskraftiga bolag gett stor covid-19 relaterad omsättning och hög lönsamhet, ser vi fram emot att under 2023 vidareutveckla koncernen under mer normala marknadsförutsättningar med ett primärt fokus på organisk tillväxt och över tid förbättrade marginaler, kassaflöden och nya förvärv.

Senast uppdaterad: 2023-03-30 17:18:04 av Alexander Paziraei