Förvaltningsberättelse

Finansiell utveckling under året

Nettoomsättning och resultat

AddLife-koncernens nettoomsättning ökade med 14 procent (52) och uppgick till 9 084 MSEK (7 993). Den förvärvade tillväxten var 22 procent (43) och den organiska tillväxten exklusive covid-19 uppgick till 4 procent (3). Den covid-19 relaterade omsättningen sjönk kraftigt till 760 MSEK (1 976). Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 4 procent (-2), motsvarande 352 MSEK (104). 

Dynamisk graf: Nettoomsättning 12 mån

EBITA  uppgick under räkenskapsåret till 1 221 MSEK (1 273) och EBITA-marginalen uppgick till 13,4 procent (15,9). Den lägre marginalen beror på den minskade covid-19 relaterade försäljningen vilken kunde hanteras av befintlig organisation utan ökade kostnader. Valutakursförändringar påverkade EBITA positivt med 3 procent (-2), motsvarande 42 MSEK (-16).

Dynamisk graf: Nettoomsättning och EBITA

Finansnettot var -206 MSEK (-69) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 602 MSEK (927). Det ökade negativa finansnettot beror på ökade räntekostnader kopplade till finansiering av förvärv samt valutakursförändringar. Räntekostnaderna uppgick till 112 MSEK (57) och valutakursförluster till 95 MSEK (10). Valutakursförluster är kopplade till omräkning av lån och tilläggsköpekillingar i utländsk valuta. Resultatet efter skatt minskade med 33 procent (+39) för räkenskapsåret och uppgick till 483 MSEK (721) och effektiv skattesats uppgick till 20 procent (22). Resultat per aktie före utspädning för räkenskapsåret uppgick till 3,96 SEK (6,03).

Lönsamhet, finansiell ställning och kassaflöde

Avkastningen på eget kapital uppgick vid räkenskapsårets utgång till 10 procent (22). Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 8 procent (12). Soliditeten uppgick vid räkenskapsårets utgång till 38 procent (40). Eget kapital per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 40,76 SEK (35,14).

Avkastningen på rörelsekapitalet, R/RK, uppgick till 61 procent (95). Koncernens och samtliga enheters långsiktiga mål för R/RK ligger på 45 procent. Lönsamhetsmåttet R/RK premierar högt rörelseresultat och låg kapitalbindning, vilket i kombination med tillväxtmålet på 15 procent ger förutsättningar för lönsam tillväxt av bolagen och koncernen. Det genomsnittliga rörelsekapitalet, vilket vid beräkningen av R/RK omfattar varulager med tillägg av nettot av kundfordringar och leverantörsskulder, uppgick vid räkenskapsårets slut till 2 008 MSEK (1 347).

Dynamisk graf: Avkastning på rörelsekapital
Dynamisk graf: Lönsamhetstillväxt

Koncernens räntebärande nettoskuld uppgick vid räkenskapsårets utgång till 5 410 MSEK (3 870), inklusive pensionsskuld om 60 MSEK (82), leasingskulder om 351 MSEK (339) och tilläggsköpeskillingar motsvarande 266 MSEK (349). I samband med förvärvet av MBA i januari utökades kreditfaciliteterna med 98 MEUR. De utestående bankkrediterna uppgår vid räkenskapsårets utgång till 4 968 MSEK (3 408). De kortfristiga bankkrediterna uppgår till 2 432 MSEK (3 147), varav 1 096 MSEK med förfall i januari 2023 förlängts med 12 månader. AddLife har även under året omförhandlat kreditfaciliteter om 225 MEUR, vilka nu löper på tre år med förlängningsoption på upp till ytterligare 24 månader. Koncernen har god marginal i de enligt bankavtal gällande covenanterna, vilka är räntetäckningsgrad på minst 4,0 gånger samt soliditet överstigande 25 procent. 

Likvida medel, bestående av kassa och bankmedel, tillsammans med beviljad men ej utnyttjade krediter uppgick per den 31 december 2022 sammantaget till 890 MSEK (674). Koncernens tillgängliga (inklusive nyttjade och outnyttjade) kreditfaciliteter uppgick per den 31 december 2022 till 5 859 MSEK (4 083). Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 1,1 att jämföra med 0,9 vid räkenskapsårets ingång. Avsikten är att sänka skuldsättningen genom eget genererat kassaflöde. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under räkenskapsåret till 909 MSEK (1 010). Förändringen är främst hänförlig till ett lägre resultat efter finansiella poster. Företagsförvärv uppgick till 818 MSEK (2 843).  Investeringar i anläggningstillgångar uppgick under räkenskapsåret till 282 MSEK (143). Avyttringar av anläggningstillgångar uppgick till 14 MSEK (9). Återköp av egna aktier uppgick till 60 MSEK (0). Utfärdade och inlösta köpoptioner uppgick till 33 MSEK (-9). Utdelning till moderbolagets aktieägare har betalats med 243 MSEK (183).

 

Affärsområden

AddLifes verksamhet har under räkenskapsåret varit organiserad i två affärsområden; Labtech och Medtech.

Labtech

Nettoomsättningen under räkenskapsåret uppgick till 3 880 MSEK (4 373), en minskning med 11 procent (+22). Den organiska omsättningen, exklusive covid-19 relaterad försäljning, ökade med 6 procent och förvärvad tillväxt var 4 procent. Den covid-19 relaterade omsättningen minskade med 56 procent och svarade för 760 MSEK (1 719). Covid-19 testning förväntas framöver utföras i kombination med test för andra respiratoriska sjukdomar, varför denna försäljning inte kommer att särredovisas framgent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 3 procent. 

Dynamisk graf: Labtech Nettoomsättning 12 mån

EBITA minskade med 32 procent (+57) och uppgick till 667 MSEK (977), motsvarande en EBITA-marginal om 17,2 procent (22,3).

Dynamisk graf: Labtech - Nettoomsättning och EBITA

Labtech hade en stark start på året med en stor andel av försäljningen relaterad till covid-19 produkter. Försäljningen toppade under första kvartalet men har sedan gradvis minskat i takt med att spridningen av viruset har minskat. Istället har efterfrågan ökat inom diagnostik, forskning och läkemedelsutveckling. Personalbrist inom vården har också påverkat diagnostikverksamheten, vilket driver behovet av mer effektiva processer och ökat intresse för tidsbesparande teknologier och tjänster.

Medtech

Under räkenskapsåret uppgick nettoomsättningen till 5 210 MSEK (3 625), en ökning med 44 procent (119). Organiska tillväxten, exklusive covid-19 relaterad omsättning, var 2 procent och förvärvad tillväxt var 43 procent. Den covid-19 relaterade omsättningen uppgick till 0 MSEK (257). Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 6 procent. 

Dynamisk graf: Medtech Nettoomsättning 12 mån

EBITA ökade med 85 procent (58) och uppgick till 573 MSEK (310), motsvarande en EBITA-marginal om 11,0 procent (8,6).

Dynamisk graf: Medtech - Nettoomsättning och EBITA

Medtech påverkades starkt av pandemin under början av året, men efter att smittotalen minskat har aktiviteten ökat. Tillväxten inom sektorn har främst drivits av förvärven som gjorts under det senaste året. Besöksrestriktionerna har lättat, vilket ökar möjligheten till kundbesök och marknadsföring. Investeringarna i vidareutveckling av de digitala lösningarna inom hemvård har fortsatt och förväntas fortsätta under kommande år.

Senast uppdaterad: 2023-03-24 13:29:06 av jamilah.wass@add.life