EU Taxonomi-rapport 2022

Detta är AddLifes EU-taxonomirapport, som baseras på EU:s förordningar för att inrätta ett ramverk som underlättar hållbara investeringar (”EU-taxonomin”). Syftet med EU-taxonomin är att etablera gemensamma definitioner för och rapportering om vilken ekonomisk verksamhet som är i linje med EU:s hållbarhetsmål för 2030. EU-taxonomin beskriver vilka branscher som bör rapportera, vilken ekonomisk verksamhet som ”bör omfattas av taxonomin” (ligger inom ramen för denna) och vilken verksamhet som uppfyller de tekniska granskningskriterierna för att vara ”förenlig med taxonomikraven” i enlighet med EU:s mål. I dagsläget är AddLifes verksamhet i huvudsak förknippad med ekonomiska verksamheter som för närvarande inte omfattas av EU:s taxonomiförordning. 

Redovisningsprinciper

Hur stor andel av verksamheten som är miljömässigt hållbar enligt EU:s taxonomiförordning ska rapporteras genom tre finansiella nyckeltal. För att beräkna de tre nyckeltalen måste omsättning, kapitalutgifter (capex) och driftutgifter (opex) identifieras enligt taxonomin. 

Omsättning 
Omsättning är den del av nettoomsättningen som härrör från produkter eller tjänster

Kapitalutgifter
Redovisning av totala kapitalutgifter avser tillägg till materiella tillgångar under året före avskrivningar, upp- och nedskrivningar samt undantaget förändringar av verkligt värde. Vidare ingår materiella tillgångar som härrör från rörelseförvärv. Se Not 15 och 16.  

Driftutgifter
Inom ramen för EU-taxonomin och enligt förordningen definieras driftutgifter som direkta icke-aktiverade kostnader hänförliga till forskning och utveckling (FoU), åtgärder vid byggnadsrenoveringar, kortfristiga leasingavtal, underhåll och reparationer, samt direkta kostnader hänförliga till det löpande underhållet av tillgångarna, dvs. inte de totala rörelsekostnaderna, utan enbart kostnader förknippade med underhåll av tillgångarna. I den här rapporten har endast FoU, reparationer och underhåll inkluderats eftersom övriga områden anses vara av oväsentlig betydelse.

Senast uppdaterad: 2023-03-30 11:25:45 av jamilah.wass@add.life