Not 16 Materiella anläggningstillgångar


Ladda ned Excel

2022-12-31
Koncernen
Byggnader & mark Investeringar i annans fastighet Maskiner Inventarier Nyttjande-
rätter för hyrda lokaler
Nyttjande-
rätter för övrigt
Totalt
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början 43 20 123 820 468 175 1 649
Företagsförvärv 109 0 5 481 595
Investeringar 2 4 19 189 77 91 382
Avyttringar och utrangeringar −5 −3 −88 −37 −74 −207
Omklassificeringar 3 −6 −26 −5 −34
Årets omräkningseffekt 2 9 55 25 11 102
Vid årets slut 152 26 153 1 451 507 198 2 487
Ackumulerade av– och nedskrivningar  
Vid årets början −20 −14 −90 −591 −206 −101 −1 022
Företagsförvärv −54 −4 −342 −400
Avskrivningar −4 −1 −7 −143 −98 −56 −309
Avyttringar och utrangeringar 2 3 79 27 65 176
Omklassificeringar 4 26 5 35
Årets omräkningseffekt −1 −2 −6 −40 −11 −8 −68
Vid årets slut −77 −17 −104 −1 033 −262 −95 −1 588
Redovisat värde vid årets slut 75 9 49 418 245 103 899
Redovisat värde vid årets början 23 6 33 229 262 74 627

Ladda ned Excel

2021-12-31
Koncernen
Byggnader & mark Investeringar i annans fastighet Maskiner Inventarier Nyttjande-
rätter för hyrda lokaler
Nyttjande-
rätter för övrigt
Totalt
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början 42 13 97 446 271 129 998
Företagsförvärv 4 20 323 151 32 530
Investeringar 0 4 5 93 48 35 185
Avyttringar och utrangeringar 0 0 −50 −8 −23 −81
Omklassificeringar 0 0 0
Årets omräkningseffekt 1 −1 1 8 6 2 17
Vid årets slut 43 20 123 820 468 175 1 649
Ackumulerade av– och nedskrivningar  
Vid årets början −18 −10 −67 −300 −102 −67 −564
Företagsförvärv −3 −17 −260 −25 −5 −310
Avskrivningar −1 −1 −5 −72 −80 −42 −201
Avyttringar och utrangeringar 0 0 44 5 14 63
Omklassificeringar 2 - 2
Årets omräkningseffekt −1 0 −1 −5 −4 −1 −12
Vid årets slut −20 −14 −90 −591 −206 −101 −1 022
Redovisat värde vid årets slut 23 6 33 229 262 74 627
Redovisat värde vid årets början 24 3 30 147 168 62 434

Ladda ned Excel

  2022-12-31 2021-12-31
Moderbolaget Inventarier Totalt Inventarier Totalt
Ackumulerade anskaffningsvärde        
Vid årets början 1 1 1 1
Investeringar 0 0 0 0
Vid året slut 1 1 1 1
Ackumulerade avskrivningar        
Vid årets början −1 −1 −1 −1
Avskrivningar 0 0 0 0
Vid årets slut −1 −1 −1 −1
Redovisat värde vid årets slut 0 0 0 0
Redovisat värde vid årets början 0 0 0 0

Redovisningsprincip

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet minus ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset inklusive tullavgifter och punktskatter samt kostnader direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick för att kunna utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. Inköpspriset har reducerats med varurabatter m.m. Exempel på direkt hänförbara kostnader som ingår i anskaffningsvärdet är leverans och hantering, installation, lagfarter och konsulttjänster.

Tillkommande utgifter för en materiell anläggningstillgång läggs till anskaffningsvärdet endast om de ökar de framtida ekonomiska fördelarna. Alla andra utgifter, såsom utgifter för reparation och underhåll, kostnadsförs löpande. Avgörande för bedömningen när en tillkommande utgift läggs till anskaffningsvärdet är om utgiften avser utbyten av identifierade komponenter, eller delar därav, varvid sådana utgifter aktiveras. Även i de fall en ny komponent tillskapats läggs utgiften till anskaffningsvärdet. Eventuella oavskrivna redovisade värden på utbytta komponenter, eller delar av komponenter, utrangeras och kostnadsförs i samband med utbytet.  

Avskrivningar sker linjärt över beräknad nyttjandeperiod och med beaktande av eventuellt restvärde vid periodens slut. Materiella anläggningstillgångar som består av delar med olika nyttjandeperioder behandlas som separata komponenter. Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar väntas från användning. Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/övrig rörelsekostnad.

  Nyttjandeperiod
Byggnader 20-100 år
Inventarier 3-5 år
Maskiner 3-10 år

 

Nyttjanderätter

Leasingavtal som är längre än 12 månader och av materiellt värde redovisas initialt som ett nyttjandevärde och en leasingskuld i balansräkningen. Nyttjanderätterna  redovisas initialt till anskaffningsvärde, dvs leasingskuldens ursprungliga värde samt övriga förutbetalda kostnader. Efter den initiala redovisningen redovisas nyttjanderätterna löpande till anskaffningsvärde minus avskrivningar. Avskrivningarna på nyttjanderätterna och räntan på leasingskulderna redovisas i resultaträkningen. Betalningar hänförliga till amortering av leasingskulder redovisas i kassaflödet inom finansieringsverksamheten och betalningar avseende räntor som kassaflöde från den löpande verksamheten. Leasingskulden för koncernens lokaler där indexuppräkning föreligger beräknas på den hyra som gäller vid rapportperiodens slut. Justering av skulden görs mot  nyttjanderättstillgången. Samma förhållningssätt gäller vid omprövningar såsom leasingperiod (då tex tidigare uppsägningsdatum passerats) eller vid andra betydelsefulla  händelser inom koncernens kontroll. Kortfristiga leasingavtal samt avtal med lågt värde undantas från värderingen och redovisas som en kostnad i resultaträkningen.