Förvaltningsberättelse

Utdelning

AddLifes utdelningspolicy innebär en målsättning om en utdelning motsvarade 30–50 procent av koncernens genomsnittliga resultat efter skatt över en konjunkturcykel. Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman i maj 2023 att bolaget lämnar en utdelning om 1,20 (2,00) SEK för räkenskapsåret 2022. För vinstdisposition, se not 37

Dynamisk graf: Utdelning

Historiska data för utdelning per aktie har räknats om baserat på nyemission och aktiesplit. Omräkningsfaktorn är 4,041. 

Senast uppdaterad: 2023-03-24 10:41:25 av Eva Berger