Moderbolagets resultaträkning

Ladda ned Excel

MSEK Not 2022 2021
Nettoomsättning 64 51
Administrationskostnader −83 −68
Rörelseresultat   −19 −17
Ränteintäkter och liknande resultatposter 443 42
Räntekostnader och liknande resultatposter −648 −43
Resultat efter finansiella poster −224 −18
Bokslutsdispositioner 194 99
Resultat före skatt −30 81
Skatt 12 −15
Årets resultat −18 66
Senast uppdaterad: 2023-03-22 15:45:09 av Eva Berger