Not 12 Finansiella intäkter och kostnader


Ladda ned Excel

Koncernen 2022 2021
Ränteintäkter på banktillgodohavanden 9 1
Valutakursförändringar, netto
Finansiella intäkter 9 1
Räntekostnader på finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde −106 −53
Räntekostnader på pensionsskuld −1 −1
Räntekostnader på leasingskuld −5 −3
Valutakursförändringar, netto −88 −10
Andra finansiella kostnader −15 −3
Finansiella kostnader −215 −70
Finansnetto −206 −69
     
Moderbolaget 2022 2021
Erhållen utdelning
Resultat från koncernföretag
     
Ränteintäkter m.m.    
Ränteintäkter från koncernföretag 136 42
Valutakursförändringar, netto
Övriga ränteintäkter och värdeförändringar derivat 0
Ränteintäkter och liknande resultatposter 136 42
Räntekostnader m.m.    
Räntekostnader från koncernföretag −4 0
Valutakursförändringar, netto −248 −7
Övriga räntekostnader och värdeförändringar derivat −89 −36
Räntekostnader och liknande resultatposter −341 −43

Redovisningsprincip

Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder beräknas med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla framtida in- och utbetalningar under räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran eller skulden. Räntekostnader och - intäkter inkluderar periodiserade belopp av eventuella transaktionskostnader, rabatter, premier och andra skillnader mellan det ursprungliga värdet av posten och det belopp som betalas/erhålls vid förfall.