Koncernens totalresultat

Ladda ned Excel

MSEK 2022 2021
Årets resultat 483 721
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen    
Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter 455 73
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen    
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner 23 0
Skatt hänförlig till poster som inte ska återföras i resultaträkningen −5 0
Övrigt totalresultat 473 73
Årets totalresultat 956 794
Hänförligt till:    
Moderbolagets aktieägare 953 791
Innehav utan bestämmande inflytande 3 3
Senast uppdaterad: 2022-11-10 07:27:07 av Alexander Paziraei