Moderbolagets kassaflödesanalys

Ladda ned Excel

MSEK Not 2022 2021
Resultat efter finansiella poster −224 −18
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 309 13
Betald inkomstskatt −26 −26
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 59 −31
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar −1 −1
Ökning/minskning leverantörsskulder −1 1
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder   −213 262
Kassaflöde från den löpande verksamheten −156 231
INVESTERINGSVERKSAMHETEN    
Investeringar i imateriella anläggningstillgångar   0 0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar   0 0
Förvärv av verksamheter  
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar −986 −2 740
Kassaflöde från investeringsverksamheten −986 −2 740
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    
Emissionskostnader   −1
Köpoptioner   33 −9
Förändring av checkräkning 144 451
Återköp och avyttring av egna aktier −60
Upptagna lån 1 268 2 249
Amortering av lån 0 0
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare −243 −183
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 142 2 507
ÅRETS KASSAFLÖDE 0 −2
Likvida medel vid årets början 0 2
Kursdifferens i likvida medel   0 0
Likvida medel vid årets slut 0 0
Senast uppdaterad: 2023-03-22 16:01:54 av Eva Berger