HÅLLBARHETSRAPPORT 2022

AddLife har upprättat en hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2022 som omfattar moderbolaget AddLife AB (publ) org nr 556995-8126 och dess 103 dotterbolag. Styrelsen har vid undertecknandet av årsredovisningen för 2022 även godkänt hållbarhetsrapporten. Någon standardmodell för hållbarhetsrapportering har inte tillämpats till fullo. Hållbarhetsrapporten syftar till att ge en övergripande beskrivning av AddLifes verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv och upplysa om de hållbarhetsaspekter som behövs för att förstå företagets utveckling, ställning, resultat samt konsekvenserna av verksamheten. AddLifes hållbarhetsrapport är delvis integrerad i årsredovisningen. På sidorna 6-8 i den tryckta årsredovisningen återfinns AddLifes affärsmodell och strategi för hållbar tillväxt. Sidorna 6-8 samt 27-44 utgör AddLifes lagstadgade hållbarhetsrapport.

Senast uppdaterad: 2023-03-30 11:19:21 av jamilah.wass@add.life