VD-ORD

AddLife har stärkt sina positioner under 2022 och avslutar året i en positiv trend

AddLife avslutade året med stärkta positioner i marknaden och i en positiv trend. Under året har förvärv bidragit starkt till tillväxten och under fjärde kvartalet ökade den organiska tillväxten i båda affärsområdena. Bolaget levererade under året ett stabilt kassaflöde och lönsamheten förbättrades inom affärsområdet Medtech som, till skillnad mot vårt andra affärsområde Labtech, inte hade stora positiva effekter av pandemin under föregående år. AddLife är väl positionerat för marknadssituationen efter pandemin och våra bolag kommer kunna möta ökande efterfrågan inom växande segment såsom exempelvis planerad kirurgi, diagnostik, forskning och utveckling inom cellbiologi samt hemsjukvård.

Ledande europeisk aktör med attraktiva positioner i en stabil och växande marknad
Under de senaste åren har AddLife utvecklats från ett nordiskt bolag inom ett fåtal nischer till en ledande europeisk aktör med verksamhet i cirka 30 länder. Affärsmodellen bygger fortsatt på att ta ledande positioner i utvalda nischer. Idag verkar vi inom ett större antal nischer och geografiska marknader, vilket ger ytterligare stabilitet och långsiktig tillväxtpotential. Marknadstillväxten är god i våra utvalda nischer, drivet av långsiktiga samhällstrender som åldrande befolkning samt nya och mer effektiva teknologier. Marknadspositionen kombinerat med nära och långsiktiga kundrelationer ger en stabilt växande efterfrågan som är relativt opåverkad av ekonomisk utveckling och andra omvärldsfaktorer.

Bolagen väl positionerade för marknadssituationen efter pandemin 
Våra bolag har under pandemin visat prov på snabbhet och handlingskraft och har kunnat hjälpa kunderna att möta ett mycket stort behov av covid-19 relaterade produkter och samtidigt hanterat signifikanta utmaningar i logistikkedjorna. Bolagen har bevisat sig som pålitliga leverantörer och partners under utmanande tider och kundrelationerna har därmed stärkts. Stora volymer har kunnat hanteras i befintlig organisation, vilket har varit positivt för marginalerna men även visar på kapacitet för framtida tillväxt.

Under 2022 har vi kunnat se effekterna av pandemin gradvis avta och i slutet av året har sjukvården återgått till normal verksamhet. Med denna normalisering skiftar fokus i vården till planerad kirurgi som under pandemin skjutits på framtiden och där en vårdskuld byggts upp med många patienter på väntelistor för kirurgiska ingrepp. AddLife har under de senaste två åren gjort signifikanta förvärv inom produkter för kirurgi och under slutet av 2022 har vi nu som väntat sett en tydligt ökad efterfrågan på produkter relaterade till dessa ingrepp. Sjukvårdsystemen i stora delar av Europa lider av personalbrist vilket gör att vårdskulden inte kommer kunna hanteras på kort sikt, utan väntas istället minska gradvis under en längre period med ett större antal genomförda operationer.

Personalbristen i vården ger ett ökat intresse för effektivitetshöjande produkter, tjänster, digitala lösningar och hemsjukvård, även det ett område där AddLife har positionerat sig för ökad efterfrågan. Pandemin har dessutom drivit en ökad medvetenhet, ny teknologi och en större installerad bas av instrument för diagnostik vilket förväntas ha en positiv effekt på efterfrågan. 

Förstärkt organisation
Med den senaste tidens förvärv har AddLife fått tillgång till många nya tillväxtmöjligheter och har även tillförts nya erfarna och kompetenta internationella team i de olika bolagen. För att på bästa sätt tillvarata framtida potential för organisk tillväxt och lönsamhetsförbättring, samarbeten mellan bolagen samt nya förvärv har AddLife utvecklat och förstärkt organisationen inom affärsområdet Medtech där de största förvärven skett. Nya ledande roller har tillsats med internationellt och operativt erfarna medarbetare från bolag inom koncernen, vilket är i linje med vår kultur och decentraliserade och entreprenörsdrivna modell. 

Förvärv, strategi och framtid 
Under 2022 har Addlife slutfört fem förvärv, vilka alla passar väl in i vår affärsmodell och kultur. Dessa förvärv har ytterligare stärkt positionen inom kirurgi, homecare samt biomedical & research vilka är  nischer med goda tillväxtutsikter. Under året har även en analys och prioritering av segment och geografier för framtida förvärv genomförts.

AddLife ska även fortsatt ha ett tydligt fokus på lönsamma nischer där koncernen har ledande positioner baserat på ett starkt produkterbjudande kombinerat med värdeskapande service och i ökande omfattning digitala lösningar. AddLifes resultattillväxt (EBITA) ska långsiktigt uppgå till 15 procent per år och detta ska ske genom en kombination av organisk och förvärvad tillväxt. Sedan AddLife börsnoterades har vi haft en genomsnittlig resultattillväxt på cirka 38 procent per år. 

Högsta prioritet i det korta perspektivet är att ta vara på alla de organiska tillväxtmöjligheter som tillkommit med de senaste tidens förvärv och dessutom få ut positiva effekter av de aktiviteter som implementerats inom bolagen för att öka lönsamhet och kassaflöde. Ett viktigt mål är att minska skuldsättningen och samtidigt arbeta proaktivt och långsiktigt för att utveckla vår pipeline av förvärvskandidater inom utvalda nischer.

I enlighet med AddLifes långsiktiga och historiskt framgångsrika modell är inriktningen att i huvudsak göra mindre eller medelstora förvärv som kan läggas till befintliga verksamheter och de plattformar som nyligen förvärvats. Vi ser positivt på möjligheterna till attraktiva förvärv framöver då värderingar generellt sett gått ned på grund av rådande marknadsläge.

Affärsmodell och kultur 
Den snabbrörlighet och förmåga att anpassa sig till kundbehov och marknadsförutsättningar som bolagen inom AddLife alltid visat är ett bevis på styrkan i vår affärsmodell och decentraliserade kultur.

AddLifes affärsmodell och decentraliserade kultur förenar det stora bolagets styrka med medarbetarnas engagemang och affärsmannaskap i våra lokala bolag. Moderbolaget är en aktiv ägare och dotterbolagen ansvarar för sin egen affärsverksamhet inom ramen för de mål som koncernen definierat för tillväxt, lönsamhet och hållbar utveckling.

Vår affärsmodell och unika kultur har under lång tid varit en framgångsfaktor som särskiljer oss från andra bolag. Denna unika styrka kommer vi att bevara och bygga vidare på.

Sammanfattning 
Under pandemiåren gjorde AddLife vinster som vi använde till att stärka våra positioner i lönsamma nischer genom förvärv. AddLife är nu mycket väl positionerat för marknadsläget efter pandemin och ser framtiden an med stor förväntan.

Under 2022 har bolagen inom AddLife-koncernen gjort ett fantastiskt arbete, anpassat sig till förändrade marknadsförutsättningar och ständigt stärkt och utvecklat kunderbjudande och relationer. Jag vill tacka alla medarbetare för värdefulla insatser under året och gratulera bolagen till fina resultat. Den positiva trenden under året är ytterligare ett styrkebevis för vår decentraliserade affärsmodell med delegerat ansvar och starka kundrelationer. AddLife kan summera ett positivt 2022 med god förvärvad och organisk tillväxt och går stärkt in i 2023. 

Stockholm, mars 2023

Fredrik Dalborg
VD och koncernchef

Senast uppdaterad: 2023-03-29 21:59:01 av sophia.dernulf@add.life