Hållbarhet

Fokus på det väsentliga

Väsentlighetsanalysen ger vägledning i valet av innehåll i denna hållbarhetsrapport, den strategiska inriktningen och hur hållbarhet ska integreras i AddLifes verksamhet.

Väsentlighet är den punkt där en hållbarhetsfråga blir relevant för förmågan att skapa bestående värde. 2021 genomfördes en framtidsinriktad bedömning för att se hur prioriteringarna utvecklas. Bedömningen gör det möjligt att bättre förstå förväntningarna från kunder, anställda, investerare, leverantörer och samhället samt hur hållbarhet påverkar den strategiska riktningen och koncernens påverkan på människor och planeten fram till 2030.

AddLifes mest väsentliga frågor ska:

 • Återspegla de betydande ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenserna
 • Påverka förmågan att skapa bestående värde, bygga förtroende och minska riskerna
 • Påverka intressenternas uppfattning om AddLifes resultat och förmåga att leverera värde till dem

Processen involverade koncernledningen, interna experter, kunder, leverantörer, medarbetare, investerare och representanter för samhället och genomfördes i fyra steg:

 • Navigera till 2030 – Genomgång av forskning om hur branschen kommer att påverkas av fyra makrotrender fram till 2030 – tillgång till resurser, demografiska förändringar, en föränderlig miljö och en sammankopplad värld.
 • Intern rangordning och viktning – 15 interna experter viktade och rangordnade 26 ämnen inom fyra områden som rör påverkan på miljö och människor, strategiska krav samt verksamhet och styrning.
 • Djupgående intervjuer och undersökningar – Genom att kombinera 16 intervjuer med interna och externa intressenter, 16 svar på kund- och leverantörsundersökningar och insikterna från medarbetarundersökningen validerades och justerades rangordningen och ytterligare kunskap tillfogades.
 • Strategi – Resultatet av analysen låg till grund för vår nya hållbarhetsstrategi som implementerades under 2022.

Våra sex viktigaste slutsatser:

 1. Hållbarhet kommer att bli allt viktigare, drivet av investerarnas, medarbetarnas och kundernas förväntningar samt på grund av att affärsverksamheten förändras.
 2. Miljörelaterade områden och deras inflytande på förmågan att skapa värde förväntas öka.
 3. Kompetensförsörjning, ansvarsfulla inköp och (i leverantörsledet) spårbara material påverkar AddLifes förmåga att skapa värde. Dessa är dock inte lika viktiga för intressenterna.
 4. Intressenterna anser att AddLife har ansvar för att övervaka och bedöma leverantörernas hållbarhetsrisker.
 5. AddLifes vision och förmåga att bidra till samhället är viktigt för att locka nya talanger. Kompetensutveckling är nyckeln till att behålla och stärka talanger.
 6. De anställda har höga förväntningar på att en balans mellan arbete och privatliv, liksom välbefinnande, prioriteras.

MILJÖ

1. Energianvändning och effektivitet

2. Klimatpåverkan längs leveranskedjan

3. Plast

4. Förpackningar

5. Ansvarsfulla inköp

6. Cirkuläritet

7. Vattenförbrukning

8. Förlust av biologisk mångfald och ekosystem

 

STRATEGI

16. Rättvis prissättning

17. Etisk marknadsföring och märkning

18. Samarbetspartners

19. Produkt- och tjänstinnovation

20. Innovation av affärsmodell

21. Långsiktig tillväxt och hållbar utveckling

22. Tillgång till sjukvård

 

MÄNNISKOR

9. Produktkvalitet och service

10. Samhällsengagemang

11. Kompetensförsörjning

12. Medarbetarnas hälsa och välbefinnande

13. Arbetsmiljö och säkerhet

14. Mångfald och integration

15. Patientens välbefinnande

VERKSAMHET OCH LEDNING

23. Dataskydd och integritet

24. Mänskliga rättigheter och arbetsrätt

25. Etiska affärsmetoder

26. Betalda skatter

Senast uppdaterad: 2023-03-24 15:16:11 av sophia.dernulf@add.life