Moderbolagets balansräkning

Ladda ned Excel

MSEK Not 2022-12-31 2021-12-31
TILLGÅNGAR      
Immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag 389 389
Fordringar på koncernföretag 7 599 6 589
Övriga finansiella tillgångar   14
Summa finansiella anläggningstillgångar 8 002 6 978
Summa anläggningstillgångar 8 002 6 978
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar på koncernföretag 648 405
Övriga fordringar   18
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 2
Likvida medel  
Summa omsättningstillgångar 670 407
SUMMA TILLGÅNGAR 8 672 7 385
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital      
Bundet eget kapital    
Aktiekapital 62 62
Fritt eget kapital    
Överkursfond   2 654 2 654
Balanserade vinstmedel −74 130
Årets resultat −18 66
Summa eget kapital 2 624 2 912
Obeskattade reserver 120
Skulder    
Skulder till koncernföretag   136 235
Långfristiga räntebärande skulder 2 464
Summa långfristiga skulder 2 600 235
Kortfristiga räntebärande skulder 2 379 3 122
Kortfristiga skulder till koncernföretag 1 039 960
Leverantörsskulder 3 4
Skatteskulder 6
Övriga skulder 7 4
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 22
Summa kortfristiga skulder 3 448 4 118
Summa skulder   6 048 4 353
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 672 7 385
Senast uppdaterad: 2022-11-10 07:27:07 av Alexander Paziraei